Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu budynku
Organizator:GMINA POZEZDRZE
Adres: ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: /87/4279006, tel. (0-87) 427 90 06 wew. 40
E-mail:
Opis:Wójt Gminy Pozezdrze, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na:
,, Wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w m. Pozezdrze na działce nr geod.
171/6.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na ,,Wykonanie remontu
budynku Ośrodka Zdrowia w m. Pozezdrze na działce nr geod. 171/6.
1) Szczegółowy zakres robót do wykonania został przedstawiony w przedmiarze robót stanowiących
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Opis sposobu przygotowania i składania ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze wraz z załącznikami. Ofertę w fonnie pisemnej
należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:
OFERTA
,,Wykonanie elewacji budynku przy ul. Wolności w Pozezdrzu dz. Nr 275/28 i dz. Nr 275/22 "
uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.04.2019 r. godz. 12;15.
Ofertę można złożyć na innym druku niż załączony do zapytania, pod warunkiem, że zawiera
wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze ofert.
9. Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferty należy składać w terminie do dnia 30.04.2019 r. do godz. 12;00
Termin składania:2019-04-30
Miejsce i termin realizacji:7. Miejsce i termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
Termin realizacji zamówienia do 30 września 2019 r.
Wymagania:2) Koszty zużycia energii elektrycznej i wody niezbędnych do realizacji prac pokrywa Wykonawca na
podstawie odczytu podlicznika. Montaż podlicznika leży po stronie Wykonawcy.
3) Każdy z Wykonawców może przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót celem sprawdzenia
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem
uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac,
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej miejsca robót
ponosi Wykonawca.
4) Teren wykonywanych robót muszą być odpowiednio ogrodzone i zaopatrzone w tablice
ostrzegawcze, aby nie było możliwe wkroczenie na ten teren osób nieupoważnionych.
5) Prace należy prowadzić tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla środowiska oraz zgodnie z przepisami
BHP.
3. Opis wymagań (warunki udziału w postępowaniu):
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżę
warunki:
a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) Dysponują zdolnością techniczną lub zawodową,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Wykaz dokumentów:
Wypełnione oświadczenie Wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
5. Kryteria oceny ofert:
1) Zamawiający przy wyborze ofert kierować się będzie, następującym kryterium: najniższa cena.
Cena oferty brutto - waga -100%.
2) Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących
zasad:
o W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów;
o Ocena punktowa ofert dokonana zostanie na podstawie wzoru:
Lp = Cn/Cb x 100 pkt. x 100%
gdzie:
Lp- liczba punktów ocenianej oferty
Cn - cena oferty najniższej (minimalna brutto),
Cb - cena oferty rozpatrywanej (badanej brutto),
100 pkt. - współczynnik przeliczeniowy,
100% - znaczenie kryterium;
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
3) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom
określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryterium wyboru.
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy podać w wartości brutto.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową.
Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym
zakresie, obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych
w niniejszy zapytaniu ofertowym. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie
zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, oraz obejmować wszystkie koszty
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia (będą to koszty: miedzy innymi robót przygotowawczych,
porządkowych, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda,
energia elektryczna, telefon), wywóz gruzu i innych czynności niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia).
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2147 ze zm.).
Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez cały okres realizacji zamówienia.
Termin związania z ofertą 60 dni.
Oferty w formie pisemnej
należy składać na adres Zamawiającego < Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja la, 11-610
Pozezdrze > lub osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 4.
10. Istotne postanowienia umowy oraz formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy:
Istotne warunki wykonania zamówienia, określone zostaną w umowie z Wykonawcą stanowiącą
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do:
przedłożenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego sporządzonego wg załączonego przedmiaru
robót.
W przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) dostarczyć umowę regulującą współpracę
Wykonawców.
11. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym przypadku
bez podawania przyczyny.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
13. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty.
1) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania jeżeli:
a) Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b) Wykonawca spełnia warunki formalne,
c) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie., Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
2) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium
określonym w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.
14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadamia
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. Informacja ta zostanie
również wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczona na
stronie internetowej.
Kontakt:12. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
Wojciech Kopczyński - tel. (0-87) 427 90 06 wew. 40, pok. nr 19 w godz. od 7:00 do 15:00.
Kod CPV:45453000-7
Numer dokumentu:PP.271.3.3..2019.RMP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: