Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu budynku mieszkalnego
Organizator:Jarosław Fol
Adres: Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:957219500 Fax 957219670
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:,,Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. ,,Mieszkać lepiej".
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1. polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w zakresie:
- remont elewacji frontowej budynku;
Zadanie nr 2. polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w zakresie:
- remont klatki schodowej;
Zadanie nr 3. polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w zakresie:
- wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku.
Cel zamówienia
,,Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. ,,Mieszkać lepiej"
Przedmiot zamówienia
II.1 Zadanie nr 1 polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w zakresie:
- remont elewacji frontowej budynku,
II.2 Zadanie nr 2. polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w zakresie:
- remont klatki schodowej,
II.3 Zadanie nr 3. polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w zakresie:
- wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku.
II.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1-3 i warunki jego realizacji zawarte zostały w następujących załącznikach do zapytania ofertowego:
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamówienia
1) Dla Zadania nr 1 Remont elewacji frontowej
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
CPV: 45442100-8 Roboty malarskie.
CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne.
CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne.
CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

2) Dla Zadania nr 2 Remont klatki schodowej
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne.
CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

3) Dla Zadania nr 3 Wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne.
CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 09-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
VIII.1 Oferty należy złożyć w formie pisemnej tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) w biurze Pełnomocnika Zamawiającego, tj. Jarosław Fol ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. do dnia 09.07.2019 r. do godziny 09:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Pełnomocnika Zamawiającego),
VIII.2 Oferty należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zapewniającej nienaruszalność i utajnienie zawartości, oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy oraz opisać: ,,Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2079 przy ul. Kolejowa 6 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. ,,Mieszkać lepiej". Nie otwierać przed 09.07.2019 r., przed godziną 9.00 - zapytanie ofertowe nr TPK-JF/40/2019

VIII.4 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII.5 Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.
VIII.6. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych, odrębnie na każde zadanie, a postępowanie może zakończyć się podpisaniem umowy więcej niż z jednym wykonawcą.
Otwarcie ofert:VIII.3 Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 09.07.2019 r. o godz. 09:15 w siedzibie ZGM przy ul. Wełniany Rynek 3 w salce obok sekretariatu.
Termin składania:2019-07-09
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: Gorzów Wielkopolski Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia do 15.12.2019r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca powinien przedstawić aktualne na dzień złożenia oferty zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne równoważne dokumenty potwierdzające rejestrację i prowadzenie działalności gospodarczej.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Dodatkowe warunki
III.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Ocena prowadzona będzie w oparciu o formułę: spełnia - nie spełnia.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) przedstawi:
IV.1 Formularz cenowy (zał. nr 1a do zapytania ofertowego),
IV.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcja) oświadczenie na jednym druku podpisują wszystkie podmioty lub pełnomocnik w ich imieniu,
IV.3 Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego Wykonawcę,
IV.4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
IV.5 Aktualne na dzień złożenia oferty zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne równoważne dokumenty potwierdzające rejestrację i prowadzenie działalności gospodarczej.
Zamówienia uzupełniające
, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu prac podobnych, tj. zgodnych z zamówieniem podstawowym, polegających na powtórzeniu robót objętych przedmiotem zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia.
1. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia i może dotyczyć: robót wyszczególnionych w wycenionych przedmiarach robót.
3. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie powyżej zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zawartej na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty a ich realizacja na warunkach określonych w umowie i załącznikach do niej.
4. Stronom nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w pkt. XIV, bowiem jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym wykonawcą po wynegocjowaniu warunków realizacji w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium oceny ofert jest Cena - 100%, zatem zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
Wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale III zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale
IV zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie. Dokumenty uzupełnione powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień, w którym upływał termin składania ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
b. jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
d. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
f. będzie zawierała rażąco niską cenę.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
gen. Władysława Sikorskiego 3-4/8
66-400 Gorzów Wielkopolski
lubuskie , Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu
957219500
Fax
957219670
NIP
5990019632
Tytuł projektu
"Mieszkać Lepiej"
Numer projektu
RPLB.09.02.02-08-0007/17-00
Załączniki

załączniki do zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe
przedmiary, specyfikacje,zakresy robót

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jarosław Fol
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:1192022, TPK-JF/40/2019
Źródło: Internet i własne