Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15967581 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu dachu budynku kuchni
Organizator:Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim
Adres: ul. Jana Pawła II 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Województwo / powiat: łódzkie, pow. tomaszowski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel/fax 044 7243247
Opis:Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
na wykonanie remontu dachu budynku kuchni
w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz.
ul. Jana Pawła II 37 .
Zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro .
I. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontu dachu budynku kuchni w Domu Pomocy Społecznej nr 2
w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 zgodnie z załączonym obmiarem
i kosztorysem nakładczym - ślepym - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Specyfikacja:Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji lokalnej dachu przeznaczonego
do remontu.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Opis sposobu przygotowania ofert :
1.Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
Dom Pomocy Społecznej Nr 2 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 37
- ,,Remont dachu"
V. Termin i miejsce składania ofert :
1. Oferty należy składać w sekretariacie DPS Nr 2 w Tomaszowie Maz.
ul. Jana Pawła II 37 .
2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2018r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert:3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2018r. o godz.10:30
Termin składania:2018-09-14
Miejsce i termin realizacji:III. Wymagany termin realizacji zamówienia :
Od dnia podpisania umowy do 29.10.2018r.
Wymagania:Zamawiający po zakończeniu prac remontowych będących przedmiotem postępowania spisze protokół odbioru robót.
II. Dokumenty ,które należy dołączyć do oferty:
1. wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ,
2. zaakceptowany wzór przyszłej umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ,
3. aktualny odpis z właściwego rejestru /np. KRS lub wpis do CEIDG-centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej/ , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ,wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert
4. wykaz wykonywanych robót budowlanych polegających na remontach dachów o łącznej powierzchni min.2000 m2 wraz z dowodami , czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie , za okres ostatnich trzech lat lub aktualnie realizowanych.
Dokumenty o których mowa w pkt 3 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie kserokopii może zostać dokonane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania .
5. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim w formie pisemnej ,
na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką oraz podpisana
własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz,
6. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.
7 Każda strona oferty winna być ponumerowana i połączona ze sobą w sposób
uniemożliwiający ich zdekompletowanie , Zamawiający nie odpowiada za brakujące
strony w ofercie ,jeżeli oferta nie jest trwale spięta .
8. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty,
9. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca .
10. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy,
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców .
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie w pkt.2 zostaną
niezwłocznie zwrócone Wykonawcy
VI. Kryteria oceny ofert :
1.Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium , oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustalona w poniższym opisie , pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację : punktacja 0-100 (100%-100pkt).
2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązują następujące kryteria oceny ofert: :
2.1 Cena - 90% (90% - 90pkt)
Cena będzie obliczana wg poniższego wzoru:
C min
C = ...................................... x 90 pkt
C oferty badanej
gdzie : C min - najniższa zaoferowana cena brutto
C badana - cena brutto w badanej ofercie
C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
2.2 Gwarancja na wykonany przedmiot umowy - 10% (10% -10 pkt)
G o
G = ...................................... x 10pkt
G max
gdzie: G - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja
Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej
G max - okres gwarancji maksymalnej ustalony z góry przez Zamawiającego
UWAGI:
a/Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b/Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonanie remontu dachu wynosi 12 m-cy.
c/Maksymalny okres gwarancji na wykonanie remontu chodnika wynosi 36 m-cy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 m-cy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36 m-cy i taki zostanie uwzględniony także w umowie .
Wykonawca ,który zaoferuje najkorzystniejszy okres (36 miesiące) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.
d/ Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach , zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
Gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
P - łączna liczba punktów uzyskana w obydwu kryteriach
Oferta Wykonawcy , która uzyska największą ilość punktów będzie wybrana jako oferta najkorzystniejsza , a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja przedmiotowego zamówienia.
Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.
e/Wynik wyboru oferty najkorzystniejszej będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to ,że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert ,Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną .
.
Kontakt:Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania
wyjaśnień następujące osoby :
- Pani Grażyna Klimowicz - Kierownik sekcji gospodarczej
w godz.7.oo-15.oo./ od poniedziałku do piątku włącznie / Tel/fax 044 7243247
Kod CPV:45261900-3
Numer dokumentu:GZ.2301-20/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: