Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu kapitalnego pomieszczeń
Organizator:Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o
Adres: ul. Fabryczna 21, 72-010 Police
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. policki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48.91 420 15 50, tel.91 42 01 564 kom. 603 736 020 pok. 113.
E-mail:
Opis:zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: ,,Remontu kapitalnego pomieszczeń umywalni i natrysków w szatni męskiej części warsztatowej w SPPK Sp. z o.o."
I. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane.
II. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z załączonym Zakresem.
Miejsce i termin składania ofert: Należy ją złożyć w terminie do dnia 26.05.2023 r. do godz. 11;00 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
Otwarcie ofert:VI. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.05.2023 r. o godz. 11;15 w siedzibie Spółki pok. 101- (sala konferencyjna)
Termin składania:2023-05-26
Miejsce i termin realizacji:III. Pożądany termin wykonania zadania : do 31.08.2023 r.
Wymagania:IV. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową, termin wykonania od dnia podpisania umowy i okres rękojmi. Do oferty należy załączyć co najmniej 3 referencje.
VII. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
Kontakt:V. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel.91 42 01 564 kom. 603 736 020 pok. 113.
Numer dokumentu:TI.384.1.2023.JK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: