Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-10-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu kiosku kolektury sieci własnej
Organizator:Totalizator Sportowy Sp. z o.o
Adres: ul. Modlińskiej 1, 15-066 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
mazowieckie, pow. Ostrołęka
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 518 22 00, tel. 797 013 361, tel. 513 001 439
E-mail:
Opis:wykonanie remontu kiosku kolektury sieci własnej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. 9/66 w Ostrołęce, przy Ul. Piłsudskiego 19A.
2. Przedmiot zamówienia i warunki jego realizacji
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych kiosku kolektury sieci własnej 9/66 w Ostrołęce, przy ul.
Piłsudskiego 19A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik B.
2.2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa szczegółowo wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.
Miejsce i termin składania ofert: 7. TERMIN SKŁADANIA ofert
7.1. Oferty należy składać w terminie do dnia ..................2023 r. do godz. 10:00
8. Forma i sposób składania ofert
8.1. Ofertę należy złożyć jednej z poniższych form:
8.1.1. w formie pisemnej,
8.1.2. w formie dokumentowej jako skan podpisanych dokumentów,
8.1.3. w formie elektronicznej, z użyciem odpowiednio: kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
zaawansowanego podpisu elektronicznego, podpisu wygenerowanego przy pomocy platform dedykowanych
do uwierzytelniania podpisów,
zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert. Podpisy powinny być złożone w sposób
umożliwiający identyfikację osoby podpisującej.
8.3.1. W przypadku, gdy oferta składana jest w formie pisemnej:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w recepcji w budynku przy Ul. Modlińskiej 1 w Białymstoku (15-066);
Sekretariat jest czynny w godz.ch 7:30 - 15:00;
8.2.3. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę w formie dokumentowej lub elektronicznej:
1) Ofertę należy przekazać na adres email bialystok@totalizator.pl
TERMIN SKŁADANIA zgłoszeń do:
20.10.2023 r. 11:00
Termin składania:2023-10-20
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w terminie 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Z
tym że prace wewnątrz kiosku muszą być zrealizowane w ciągu 5 dni kalendarzowych.
Wymagania:1.8. Ogólne zasady dotyczące prowadzonego postępowania zakupowego zawarte są w Załączniku nr A.
4. Warunki udziału w postępowaniu
4.1. Umowa może zostać zawarta z wykonawcą, który spełnia następujące wymogi:
4.1.1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej Przedmiot zamówienia;
4.1.2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia tj. zrealizował w okresie
ostatnich 3 lat co najmniej 3 (trzy) roboty tożsame z Przedmiotem Zamówienia określonym w pkt. 2 o wartości
przekraczającej 25 000,00 zł brutto każda, przez które Zamawiający rozumie roboty polegające na wykonaniu
prac w zakresie remontów lokali użytkowych, przy czym:
- co najmniej jedna z przedstawionych realizacji musi dotyczyć robót budowlanych o wartości przekraczającej
20 000,00 zł brutto;
- co najmniej jedna z przedstawionych realizacji musi dotyczyć realizacji robót instalacji elektrycznych o
wartości przekraczającej 5 000,00 zł brutto.
Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (np. referencje lub podpisane przez
odbiorcę protokoły odbioru).
4.1.3. przed sporządzeniem oferty Wykonawca dokona wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu
zamówienia, wizja lokalna powinna być przeprowadzona po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu
terminu z Panem Gabrielem Głażewskim tel. 513 001 439 lub Panem Arturem Pikiel tel. 797-013-361.
4.1.4. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;
4.1.5. dysponuje potencjałem technicznym i osobami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP D i E;
4.1.6. zaakceptuje bez zastrzeżeń warunki realizacji zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2;
4.1.7. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia, tj. terminowo realizuje zobowiązania publicznoprawne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oraz wobec właściwych organów podatkowych;
4.1.8. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż
100.000,00 zł.
4.2. Nie jest dopuszczalne wykazywanie się doświadczeniem osób trzecich.
4.3. Nie dopuszcza się składania ofert wspólnych, tj. przez konsorcjum firm.
4.4. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę
5.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
5.1.1. formularz oferty, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 1, w ramach którego składane jest
również oświadczenie o terminowym realizowaniu przez wykonawcę zobowiązań publicznoprawnych wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec właściwych organów podatkowych, z tym że zastrzega się
prawo do żądania od wybranego wykonawcy przedstawienia aktualnych zaświadczeń wystawionych przez
właściwy organ nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5.1.2. pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika;
5.1.3. parafowany na każdej stronie wzór umowy stanowiący załącznik nr 2, na potwierdzenie akceptacji bez
zastrzeżeń warunków umowy;
5.1.4. wykaz zrealizowanych robót ogólnobudowlanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia,
potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w ppkt. 4.1.2., wraz z dokumentami referencyjnymi
potwierdzającymi należyte ich wykonanie, którymi mogą być np. referencje wystawione przez kontrahenta,
na rzecz którego zrealizowano roboty ogólnobudowlane, wystawione faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty,
protokoły odbioru i inne dokumenty, o ile potwierdzają realizację wskazanych w wykazie dostaw (usług/robót
budowlanych);
5.1.5. wykaz osób, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zaproszenia, spełniających wymogi określone w pkt 4.1 (ppkt.
4.1.5) wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje we wskazanym zakresie;
5.1.6. podpisaną klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. -
załącznik nr 5 do zaproszenia.
5.1.7. kopię polisy na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 4.1.8. Zaproszenia, polisa powinna być
ważna co najmniej do upływu terminu związania Ofertą, w przypadku wyboru jego Oferty, Wykonawca
przedstawi polisę ważną co najmniej do końca terminu realizacji Umowy;
5.2. Dodatkowo wykonawca może złożyć aktualny KRS/wypis z CEIDG.
6. Wymagany sposób przedstawienia ceny w ofercie
6.1. W formularzu oferty należy podać cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2
zaproszenia (cena oferty).
6.2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
6.3. Zaoferowana cena stanowi całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia i musi uwzględniać
wszystkie koszty jego realizacji, zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu, w tym we wzorze umowy.
6.4. W przypadku, gdy cena zostanie podana z inną dokładnością niż wymagana, wówczas:
6.4.1. dla podanej większej liczby miejsc po przecinku, przyjęte zostaną dwa miejsca bez dokonywania zaokrągleń,
6.4.2. dla podanego jednego miejsca po przecinku lub braku cyfr po przecinku, przyjęta zostanie cyfra zero w
odpowiednie miejsce.
6.5. Nie jest dopuszczalne zaoferowanie ceny 0,00 zł.
7.2. Pytania można zadawać na adres email: artur.pikiel@totalizator.pl lub gabriel.glazewski@totalizator.pl do dnia
8.2. Wycena prac i kosztorys powykonawczy sporządzone będą na podstawie:
8.2.1. Ogólnodostępnych katalogów określających nakłady prac, tj. KNR, KNNR, itp. Ceny materiałów i użytego
sprzętu będą ustalane w oparciu o średnie ceny z aktualnych cenników wydawnictwa SEKOCENBUD, w
przypadku materiałów z doliczonymi kosztami zakupu lub w przypadku braku danych - w innych
wydawnictwach badających poziom cen w budownictwie. Dla materiałów nietypowych lub o wymaganej
wyższej klasie, ceny materiałów mogą też być ustalane na podstawie faktur ich zakupu.
8.2.2. Cen jednostkowych. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo określić rodzaj użytych
materiałów, urządzeń, wyposażenia oraz zastosowanej technologii. Wykonawca na żądanie Zamawiającego
będzie zobowiązany doprecyzować wskazane ceny jednostkowe poprzez sporządzenie dla nich kosztorysu,
w sposób określony w pkt 8.2.1.
8.3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
2) Wszelkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginałach albo w kserokopiach poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, z tym że formularz oferty i
oświadczenia wykonawcy składane są wyłącznie w oryginale.
2) Dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości e-mail nie może być większy niż 20 MB.
3) Oferta składana drogą elektroniczną może zawierać skany podpisanych dokumentów w formacie *.pdf lub
dokumenty podpisane elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaawansowanym podpisem
elektronicznym, podpisem wygenerowanym przy pomocy platform dedykowanych do uwierzytelniania podpisów).
W przypadku przesyłanych kopii dokumentów podpis wykonawcy potwierdza zgodność z oryginałem.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
9. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 (sześćdziesięciu) dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
z możliwością przedłużenia tego okresu na wniosek zamawiającego.
10. Kryteria oceny ofert i zasady wyboru oferty
10.1. Złożone oferty zostaną ocenione na podstawie kryterium - zaoferowana cena oferty.
10.2. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną oferty, nie podlegająca odrzuceniu.
10.3. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie zawarta umowa zgodnie z wzorem w załączniku nr 2.
11. Klauzula informacyjna. Dane osobowe.
11.1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Totalizator Sportowy Sp. z o. o. stanowią załącznik
nr 5.
11.2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w imieniu Totalizatora Sportowego Sp. z o. o., w stosunku do wszystkich
osób, których dane osobowe przekazał w związku z ofertą, obowiązek informacyjny stanowiący załącznik nr 5,
jednocześnie wskazując siebie jako źródło pochodzenia danych osobowych oraz poinformować o zakresie
przekazanych danych do Totalizatora Sportowego Sp. z o. o.
Kontakt:7.3. Osobą uprawnioną do kontaktów jest:
- Pan Artur Pikiel, tel. 797 013 361;
- Pan Gabriel Głażewski, tel. 513 001 439.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: