Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-06-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu klatek schodowych
Organizator:Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie
Adres: ul. Łąkowa 29 A, 84-240 Reda
Województwo / powiat: pomorskie, pow. wejherowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58-6783526
E-mail:
Opis:wykonanie remontu klatek schodowych
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w latach 2018 - 2020 remontu 86 powtarzalnych klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych 3, 4 i 5-cio kondygnacyjnych stanowiących zasoby Spółdzielni.
Specyfikacja:DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
Dokumentację przetargową można odbierać w biurze Spółdzielni od 27.06.2018 r. po wniesieniu opłaty w kwocie 50 zł brutto. Wydanie następuje po okazaniu dowodu wpłaty podanej wcześniej kwoty na konto Spółdzielni w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Reda 74 8350 0004 0000 6361 2000 0010
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie, ul. Łąkowa 29 A osobiście, za pośrednictwem poczty (liczy się data dostarczenia) lub kuriera nie później niż do dnia 27.07.2018 roku do godz. 12°°.
Wybór wykonawcy zostanie ogłoszony do dnia 20.08.2018 r.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert z udziałem oferentów nastąpi 30.07.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Redzie, ul. Łąkowa 29A.
Termin składania:2018-07-27
Wymagania:TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego na podstawie ,,Regulaminu zlecania dostaw i usług Obcym Wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie".
Oferty oraz opłata za wykupienie ,,Dokumentacji przetargowej" nie podlegają zwrotowi niezależnie od wyników postępowania.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.
Kontakt:Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z Oferentami to:
Mariusz Krawiec - Specjalista ds. Technicznych - biuro@sm-sloneczna.pl
tel. do biura Spółdzielni 58-6783526
Źródło: Internet i własne
Załączniki: