Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-11-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu klatek schodowych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem
Adres: ul. Jagiellońska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Województwo / powiat: podlaskie, pow. wysokomazowiecki
mazowieckie
warmińsko-mazurskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 086 275 06 93
E-mail:
Opis:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Wykonania remontu klatek schodowych w trybie zapytania o cenę.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy Ul. Długiej 57 w Wysokiem Mazowieckiem. Zamówienie obejmuje 4 klatki schodowe. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.
UWAGA: Zamawiający nie przedkłada przedmiarów robót ww. prac. Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej dla prawidłowego sporządzenia ich wyceny. Zamawiający określa termin gwarancji na zrealizowane prace - 5 lat i termin płatności faktury 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
Specyfikacja:2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego -Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem, Ul. Jagiellońska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie, telefonicznie pod numerem tel. 086 275 06 93 lub biuro@sm-wysmaz.pl
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 17.11.2021 r. o godz. 12:00.
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul.
Jagiellońska 24, osobiście, pocztą, email: biuro@sm-wysmaz.pl
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 17.10.2021 r. o godz. 12.00.
Termin składania:2021-11-17
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia do określenia przez Wykonawcę w ofercie.
Wymagania:4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjał techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najniższa cena, cena = 100%
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana na wniosek oferenta (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej).
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Wysokie Mazowieckie, dnia 2.11.2021 r.
Numer dokumentu:L.dz. 468/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2021-11-04 13:08
Aktualizacja ogłoszenia

Na podstawie nowo pozyskanych materiałów ogłoszenie zostało zaktualizowane.