Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Adres: ul.Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (095) 73-87-101 lub (095) 73-87-102 fax. (095) 73-87-100
E-mail:
Opis:zaprasza do składania ofert na
wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ulicy Słowackiego 1 w Gorzowie Wlkp. w rejonie ADM
1 w zakresie naprawy lamperii, schodów oraz położenia tynku ozdobnego, według zakresu robót określonego
w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
Warunki realizacji:
o termin wykonania:: 2 miesiące od podpisania umowy
o okres gwarancji: 36 miesięcy od daty końcowej odbioru robót
o warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury
o sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaru faktycznie
wykonanej Ilości robót budowlanych.
o sporządzenie oferty cenowej: kosztorys ofertowy należy sporządzić metoda uproszczona na podstawie załączonego do oferty
przedmiaru/oferty cenowej (odpowiedni plik do pobrania ze strony www.zem.Rorzow.oi /
o należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu ofertowego i rozliczenia ewentualnych
robót dodatkowych,
o ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji prac
Przed złożeniem oferty zaleca się zaznajomienie z topografią terenu i dokonanie wizji lokalnej na nieruchomości jako czynności pomocniczej
przy przygotowaniu oferty.
Warunki prowadzonego postępowania:
Miejsce i termin składania ofert: 2. Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 25.04,2019r. godz,09:00
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, którego termin zostanie ustalony po uzyskaniu ofert. Bliższych informacji udzieli Kierownictwo ADM nr 1.
Termin składania:2019-04-25
Wymagania:1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
4. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w taki sposób aby umożliwić identyfikację miejsca jej
przeznaczenia (np. przez wskazanie oznaczenia sprawy)
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem,
w szczególności w przypadku kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów będą odrzucane jako niespełniające
wymogów formalnych.
8. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu podlega odrzuceniu.
9. Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu składania, a przed terminem ich otwarcia
podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
10. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:
a. - złożenia oferty w innym miejscu nit wskazane w zaproszeniu,
b. - złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c. - złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
11. Szczegółowej weryfikacji będzie podlegać oferta najkorzystniejsza, a w przypadku jej odrzucenia - następna
najkorzystniejsza oferta.
12. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.
13. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a który zaoferuje
najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
14. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych z tą samą ceną,
Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi
Wykonawcami..
15. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w szczególności w sytuacji, gdy przekracza ona
możliwości finansowe Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną przeprowadzone negocjacje,
podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie podejmie
Wspólnota Mieszkaniowa, a Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby zostaną wezwani do
złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
17. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres e-mail
wskazany w złożonej ofercie.
18. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania, stosownie do art. 701
Kodeksu Cywilnego.
Uwaga!
Przed podpisaniem umowy w ADM 1 należy złożyć aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie
prowadzonej działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź Innych dokumentów
potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo
w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia
Uwagi:I. ,,Informacja w zakresie ochrony danych osobowych"
1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Oz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.,
ul. Wełniany Rynek 3,66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 738 7101, fax. 095 738 7100;
1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, należy się
kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel. 095
73 87 118
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym
i postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 1
w Gorzowie Wiko., znak TZP-002/8WM/ADM 1/2019. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego ;
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
1.7. posiada Pani/Pan:
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Numer dokumentu:TZP-002/8WM -ADM 1/2019
Źródło: Internet i własne