Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu kominów wentylacyjnych
Organizator:Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Adres: ul. Waryńskiego 37, 98-400 Wieruszów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. wieruszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./faks 62 784 16 22
Opis:OGŁOSZENIE
Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieruszowie zaprasza do udziału w przetargu
nieograniczonym, pisemnym, ofertowym, na wykonanie remontu 25 kominów wentylacyjnych na Osiedlu
Waryńskiego blok nr 2 w Wieruszowie.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 08
sierpnia 2019 r., (do godz. 9.00 decyduje data i godz. wpły wu)
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 08 sierpnia 2019 r., o godzinie 10.00.
Termin składania:2019-08-08
Miejsce i termin realizacji:Przewidziany termin realizacji umowy do 15 listopada 2019 r.
Wymagania:Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych w
siedzibie Zamawiającego.
O rozstrzygnięciu przetargu, zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przetargu.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na
każdym etapie postępowania.
Kontakt:Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod
nr 62 784 16 22.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: