Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2018-02-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Adres: Irysowej 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:022 549-37-00 fax. 549-37-77
E-mail:
Opis:wykonanie remontu lokalu nr 74 w budynku przy ul. Braci Pillatich 4 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana:
1.1.1. PODŁOGI, POSADZKI:
- w kuchni - rozebrać terakotę, przygotować podłożę pod wykładzinę przez wyrównanie posadzki szlichtą cementową, położyć nową wykładzinę PCW z listwami przyściennymi i listwą progową,
- w przedpokoju - zerwać wykładzinę PCW, przygotować podłożę pod wykładzinę przez szpachlowanie, położyć nową wykładzinę PCW z listwami przyściennymi,
- w pokoju dużym - zerwać płytki PCW, przygotować podłożę pod wykładzinę przez szpachlowanie, położyć nową wykładzinę PCW z listwami przyściennymi i listwą progową,
- w pokoju małym - zerwać płytki PCW, przygotować podłożę pod wykładzinę przez szpachlowanie, położyć nową wykładzinę PCW z listwami przyściennymi i listwą progową,
- w przedpokoju 2 - zerwać płytki PCW, przygotować podłożę pod wykładzinę przez szpachlowanie, położyć nową wykładzinę PCW z listwami przyściennymi i listwą progową,
- w łazience z WC - rozebrać terakotę, przygotować podłożę pod wykładzinę przez wyrównanie posadzki szlichtą cementową, położyć nową wykładzinę PCW z listwami przyściennymi i listwą progową,
- w pokoju średnim - zerwać płytki PCW, przygotować podłożę pod wykładzinę przez szpachlowanie, położyć nową wykładzinę PCW z listwami przyściennymi i listwą progową.
1.1.2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:
- drzwi wejściowe - wymienić na nowe pełne z klamki, zamkiem, wkładką yale, z dostosowaniem koloru do innych drzwi na klatce np. brązowe, z ościeżnicą stalową,
- drzwi kuchni - wymienić na nowe kompletne z szybą, z zamkiem, klamkami, futryną stalową, w kolorze białym,
- drzwi pokoju dużego - wymienić na nowe kompletne z szybą, z zamkiem, klamkami, futryną stalową, w kolorze białym,
- drzwi pokoju małego - ościeżnicę - wymienić na drzwi nowe kompletne z szybą, z zamkiem, klamkami, futryną stalową, w kolorze białym,
- drzwi przedpokoju 2 - ościeżnicę - wymienić na drzwi nowe kompletne z szybą, z zamkiem, klamkami, futryną stalową, w kolorze białym,
- drzwi łazienki z WC - wymienić na nowe kompletne z szybą, z zamkiem, klamkami, futryną stalową, w kolorze białym,
- drzwi pokoju średniego - wymienić na nowe kompletne z szybą, z zamkiem, klamkami, futryną stalową, w kolorze białym,
- okno drewniane pokoju średniego - opisane w oddzielnym protokóle,
- okna PCV - stan dostateczny,
- parapety - pomalować farbą olejną białą 1 x z przygotowaniem powierzchni, po wcześniejszym usunięciu tapety z jednego parapetu,
- szafy - pomalować farbą olejną białą 1 x z przygotowaniem powierzchni, po wcześniejszym dopasowaniu i usunięciu tapety z jednej szafy,
- ekran - wymienić, pomalować farbą olejną białą 2 x z przygotowaniem powierzchni, ze szpachlowaniem 1 x.
1.1.3. TYNKI:
- zdemontować wieszak, karnisz, szynę, suszarkę, naprawić tynki,
- uzupełnić tynki po hakach i gwoździach,
- wykuć i obsadzić nową kratkę wentylacyjną PCV w łazience oraz w otworze kuchni obsadzić kratkę wentylacyjną PCV zdejmowaną, bez żaluzji,
- wykonać miejscowe przetarcie i tynkowanie, skrobanie i mycie, usunięcie zacieków, gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.
1.1.4. OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN: występują w kuchni i łazience.
1.1.5. MALOWANIE EMULSYJNE SUFITÓW I ŚCIAN: sufity i ściany w całym lokalu pomalować 2x farbą emulsyjną białą pozostawiając powierzchnie w kuchni i łazience do malowania olejnego.
1.1.6. MALOWANIE OLEJNE ŚCIAN, RUR, GRZEJNIKÓW ITP.:
- pomalować 1 x farbą olejną białą rury,
- pomalować 2 x farbą olejną lamperię w kuchni na ścianach na wysokość 150 cm,
- pomalować 2 x farbą olejną lamperię w łazience na ścianach na wysokość 200 cm.
1.1.7. MALOWANIE OLEJNE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ ITP.: opisane w pkt. 2.
1.1.8. PRACE POCHODNE:
- mycie grzejnika,
- wywieźć odpady remontowe z lokalu.
1.2. Branża sanitarna:
? wymiana rur wod-kan instalacji lokalowej wraz z podejściami,
? wymiana zużytych urządzeń sanitarnych,
? wymiana zużytej armatury sanitarnej,
? sprawdzenie szczelności instalacji zw i cw,
? wykonanie próby szczelności instalacji gazowej,
? wywiezienie elementów z rozbiórki na złom.
1.3. Branża elekktryczna:
? wymiana i montaż przewodów do gniazd wtykowych (z bolcem) na YDYp 3x2.5mm2,
? wymiana przewodów do oświetlenia na YDYp (2)3(4)x1.5mm2,
? wymiana TM (w lokalu) na S-8 i wyposażenie jej w zabezpieczenia dla obwodów: obw. oświetleniowy, obw. gniazd ogólnych, gniazd kuchni I, obw. gniazd kuchni II,
? obw. gniazda łazienki oraz w wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30 mA - bez zmiany mocy umownej dla lokalu
? całkowita wymiana osprzętu i doposażenie lokalu w wymaganą ilość obwodów i gniazd z innym rozmieszczeniem punktów osprzętowych w lokalu (demontaż i montaż w innym miejscu) zgodnie z wytycznymi PSEP-E-0001; 0002
? - TL pozostaje istniejąca wykonana z PCV,
? wymiana zasilania do TM na YDYp 3x4mm2 ok. 6m,
? montaż przewodu wyrównawczego DY4mm2 do: wanny, zlewu, kuchni gazowej,
? wymiana oprawy w łazience na bryzgoszczelną,
? wymiana dzwonka na dzwonek 230 V i zasilenie go z obwodu oświetleniowego instalacji mieszkaniowej,
? demontaże,
? PRACE DODATKOWE: pomiary po robotach elektroinstalacyjnych, roboty poinstalacyjne rysunki powykonawcze: rozmieszczenia osprzętu i schemat ideowy instalacji elektrycznej.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).
Specyfikacja:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 1 marca 2018 r. do godziny 10.00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2018-03-01
Miejsce i termin realizacji:Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.
Wymagania:Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.
Numer dokumentu:ZGN/TZ/KO/31/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: