Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2018-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 549-37-21 tel. 022 549-37-00 fax. 549-37-77
Opis:wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy Al. Niepodległości 129 m 18 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana:
Roboty rozbiórkowe
- wykucie starych kratek wentylacyjnych, stalowych drzwiczek rewizyjnych i starych ościeżnic drewnianych oraz poszerzanie ościeży
- demontaż starych drewnianych szaf, szafek i pawlaczy
- skucie glazury i terakoty
- zerwanie starych wykładzin i płytek podłogowych PCV oraz zerwanie posadzki ksylolitowej
- odbicie odparzonych tynków
- zeskrobanie i mycie starych powłok malarskich
Roboty murarskie
- zamurowywanie nieczynnych otworów wentylacyjnych i ubytków w ścianach
- obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych z PCV i ościeżnic stalowych
Roboty tynkarskie
- miejscowe uzupełnianie i naprawa tynków
Roboty posadzkowe
- miejscowa naprawa, uzupełnienie oraz wykonanie posadzek cementowych pod okładziny podłogowe i równanie podłoży poprzez szpachlowanie
- miejscowe uzupełnienie, naprawa i cyklinowanie posadzek z deszczułek
- montaż nowych wykładziny PCV wraz z listwami przypodłogowymi
Roboty malarskie i okładzinowe
- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów farbami emulsyjnymi
- wykonanie lamperii
- malowanie rur, grzejników oraz istniejącej stolarki drzwiowej wejściowej oraz parapetów stalowych
Roboty stolarskie
- regulacja i dopasowywanie oraz naprawa starej stolarki drewnianej drzwiowej
- montaż skrzydeł drzwiowych łazienkowych oraz kuchennych i pokojowych
- wymiana i montaż nowych okuć drzwiowych
Wywóz gruzu
1.2. Branża sanitarna:
Demontaż przyborów i urządzeń sanitarnych, montaż przyborów i urządzeń sanitarnych, demontaż częściowy instalacji lokalowej i wykonanie nowych podejść do baterii Wymiana i wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych, wymiana kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym, wykonanie próby szczelności instalacji gazowej.
Szczegółowy zakres prac wyszczególniony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
1.3. Branża elektryczna:
- podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinilowej pod zaciski
- przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie z wykonaniem ślepych otworów w cegle
- montaż na gotowym podłożu puszek PCV
- montaż na gotowym podłożu łączników jednobiegunowych ,schodowych , przycisków p.t. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na kołkach kotwiących
- montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych żarowych
- montaż rozdzielnic z TM i TL przez przykręcanie do gotowego podłoża
- układanie przewodów pod tynkiem
- układanie rur pod tynkiem
Roboty demontażowe
Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).
Specyfikacja:5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 30.05.2018 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2018-05-30
Miejsce i termin realizacji:3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu
podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.
Wymagania:2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.
Numer dokumentu:ZGN/TZ/KO/110/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: