Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-03-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 549-37-21
Opis:Wykonanie remontu lokalu nr 22 w budynku przy ul. Narbutta 27A I oficyna w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej i sanitarnej
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
o Roboty rozbiórkowe
o wykucie starych kratek wentylacyjnych oraz starych ościeżnic drewnianych
o rozbiórka ścian z cegły
o demontaż posadzek Z PCV i cementowych
o Roboty murarskie
a) zamurowywanie otworów i uzupełnianie ubytków ścian
b) obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych z PCV i ościeżnic stalowych
o Roboty tynkarskie
o miejscowe uzupełnianie, naprawa i przecieranie tynku
o Roboty posadzkowe
o wykonanie podłoży cementowych wyrównujących pod posadzki
o cyklinowanie posadzki z klepki
o wymiana starych oraz montaż nowych wykładziny PCV wraz z listwami przypodłogowymi
o Roboty malarskie i okładzinowe
o gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów farbami emulsyjnymi
o malowanie rur, podokienników, nowych ościeżnic stalowych oraz starej stolarki drewnianej
o Roboty stolarskie
o remont starej stolarki okiennej skrzynkowej wraz z wymianą kompletu okuć
o montaż skrzydeł drzwi wejściowych i wewnątrzlokalowych
o wymiana i montaż nowych okuć drzwiowych (klamki i wkładki)
o Wywóz gruzu
1.2. Branża sanitarna:
- Wymiana baterie wannowej, umycie baterii zlewozmywakowej, sprawdzenie instalacji wodnej.
- Umycie wanny, zlewu i umycie miski ustępowej, wymiana sedesu miski ustępowej oraz syfonu pojedynczego zlewu.
Uwaga: montaż podejść dopływowego wraz zaworem i odpływowego do pralki zamontować w pomieszczeniu kuchni.
Szczegółowy zakres prac wyszczególniony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).
Specyfikacja:5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zawarcia umowy zawiera zapytanie ofertowe, które można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw.pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Data składania ofert: 2019-03-29
4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 29 marca 2019 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2019 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-03-29
Miejsce i termin realizacji:3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu
podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych.
Wymagania:Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro
2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.
Numer dokumentu:TZ-KO.260.68.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: