Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 549-37-21
Opis:Kategoria postępowania: Zamówienia do 30000EUR
Tytuł postępowania: Wykonanie remontu lokalu nr 11 w budynku przy ul. Odyńca 11 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
Data ogłoszenia zamówienia: 2019-06-03
Data modyfikacji
zamówienia: Brak;
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na
wykonanie remontu lokalu nr 11 w budynku przy ul. Odyńca 11 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
Roboty posadzkarskie i okładzinowe ścian
? zerwanie posadzek z PCV
? przybicie płyt twardych pod posadzki
? wykonanie warstw wyrównawczych
? naprawa posadzek cementowych
? mechaniczne szlifowanie posadzek z parkietu
? ułożenie posadzek z tworzywa sztucznego montaż progów przejściowych
aluminiowych
? montaż listew przyściennych drewnianych
Roboty murarskie
? wykucie z muru kratek wentylacyjnych , ościeżnic drewnianych
? obsadzenie i kratek wentylacyjnych oraz ościeżnic stalowych
Roboty stolarskie
? demontaż szaf wbudowanych
? montaż okuć stolarskich ,zasuwki ,wkładka Yale itp.
? montaż szafki pod zlewozmywak
? regulacja stolarki okiennej ,drzwiowej
Roboty malarskie emulsyjne i olejne
? malowanie używanych ościeżnic stalowych ,rur oraz grzejników farba olejną
? jednokrotne malowanie podokienników
? przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie olejne i emulsyjne oraz
sufitów pod emulsyjne
? dwukrotne malowanie ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem
? dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian po uprzednim
? zeskrobaniu starej farby i zagruntowaniu .
Roboty towarzyszące
? wywiezienie materiałów z rozbiórki
? mycie stolarki okiennej oraz parapetów
? zabezpieczenie podłóg folią
? przygotowanie lokalu do odbioru komisyjnego
1.2. Branża sanitarna:
Roboty demontażowe
- Demontaż rury NIBCO (klejonych) zw + cw dn 15- 20 mm mb
- Demontaż rury PCV dn 50mm mb 5,0
- Demontaż rury PCV dn 1 1 Omm mb 1,
- Wymiana kpl przelewowo-spustowego w wannie kpl I
- Demontaż baterii wannowej ściennej kpl I
- Demontaż baterii zlewowej i umywalkowej stojącej kpl I A I -2
- Demontaż zestawu WC ( kompakt) kpl I
- Demontaż zlewozmywaka 2 kom zc stali nierdzewnej (na szafce) kpl I (na czas remont)
- Demontaż umywalki 35() kpl I (na czas remontu)
- Demontaž zaworu odcinąjącego do WC 15xl 5mm -1- PA 2()xl 5mm szt 2
Roboty instalacyjne - montażowe
- Montaž rur PP PN20 dn 20mm ( zw) mb 6,() n
- Montaż rur PP STABI PN20 dn 20 (cw) mb 5,50
- Montaż rur PCV dn 50 mb 5,0
- Montaż rur PCV dn 110mm mb 1,0
- Dodatki za podejścia wodne ( poł. elastyczne) WC ZL I UM szt 5
- Dodatki za podejścia wodne ( sztywne) PA+WAN szt 3
- Dodatki z podejścia kanalizacyjne PCV dn 50mm szt 4; dn I l()mm szt I
- Sprawdzenie szczelności instalacji wodnej ( rozprowadzenia) lok I
- Montaż zestawu WC ( miska ustępowa + dolnopłuk) kpl I
- Montaż zaworu odcinąjąccgo do WC dn 15 x15mm szt I
- Montaż zaworu odcinającego do PA dn 2() xl 5mm szt I
- Montaż zlewozmywaka 2 kom. z/o zc stali nierdz. ( maieriał z odzysku) na szafce kpl I ( bez materiału szafki)
- Montaż syfonu zlewowego podwójnego z PCV dn 5()mm kpl I
- Umycie x2 zlewozmywaka i umywalki środkami chemicznymi kpl I
- Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej szt 1
- Umycie x2 wanny środkami chemicznymi kpl 1
- Montaż baterii wannowej ściennej z prysznicem ręcznym kpl 1
- Montaż umywalki 350 z/o ( materiał z odzysku) z wymianą wsporników i syfonu kpl I
- Montaż baterii umywalkowej stojącej 1 uchw kpl I
- Montaż zaworów kulowych do baterii dn 15 x 15mm szt 2 1 2- 4
- Wymiana zaworu gazowego kulowego dn 15 mm przy KG szt I
- Montaż kuchni gazowej 4 pł z piekarnikiem el szt I
- Sprawdzenie szczelności lokalowej instalacji gazu kpl I
Roboty towarzyszące i transport
- Przebicie otworów w ścianie gr 1/2c( zw+cw+kan) i ich zamurowanic szt 3
- Wykucie i zamurowanie bruzd pionowych L=0,80 do podłączenia baterii wannowej i PA mb 0,80* 3
- Transport złomu z przeprowadzonego remontu 0, It na odległość 15 km
- Wywiezienie gruzu z przeprowadzonego remontu 0,80 m3 na odległość 30 km
1.3. Branża elektryczna:
MATERIAŁ I TECHNOLOGIA - należy:
- Wymienić TM na nową typu S-10 i wyposażyć ją w nowy wyłącznik RCD 25/2/0,03 A i nowe zabezpieczenia S-301 B10 i B-16 dla siedmiu obwodów (1- obwód oświetleniowy, 2- obwód gniazd ogólnych I, 3- obwód gniazd ogólnych II, 4- obwód gniazd kuchni I, 5 obwód gniazd kuchni II, 6 obwód gniazda w łazience, 7 - obwód gniazda dla kuchni gazowo-elektrycznej)
- dokonać całkowitej wymiany osprzętu w lokalu
- wymienić dzwonek na dzwonek 230V zasilony z obwodu oświetleniowego instalacji lokalu
- zdemontować unifon przed malowaniem i ponownie go zamontować po malowaniu
- sprawdzić działanie domofonu
- oczyścić TL oraz unifon
- zamontować nową oprawę IP-44 w łazience
- TL pozostaje istniejąca
- WLZ pozostaje istniejąca
- przewody instalacji elektrycznej w lokalu pozostają istniejące
- zabezpieczenie przedlicznikowe pozostaje istniejące
PRACE DODATKOWE - przewiduje się wykonanie:
- pomiarów elektrycznych po wykonanych robotach
- robót poinstalacyjnych
- rysunków powykonawczych ( rzutu lokalu z naniesionym osprzętem elektrycznym, schematu ideowego)

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).
Specyfikacja:5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zawarcia umowy zawiera zapytanie ofertowe, które można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw.pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Data składania ofert: 2019-06-11
4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 11.06.2019 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2019 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-06-11
Wymagania:2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu
podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.
Numer dokumentu:TZ-KO.260.150.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: