Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 549-37-21
Opis:Tytuł postępowania: Wykonanie remontu lokalu nr 33 w budynku przy ul. Różanej 2 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na
wykonanie remontu lokalu nr 33 w budynku przy ul. Różanej 2 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
Roboty posadzkarskie i okładzinowe ścian.
- demontaż posadzki z wykładziny PCV
- naprawa posadzki cementowej - szlichty
- ułożenie posadzki z tworzywa sztucznego, montaż listew
przyściennych drewnianych
- skucie posadzki z terakoty
- skucie okładziny ceramicznej ze ścian
Roboty murarskie - tynkarskie
- uzupełnienia tynków ścian i sufitów po demontażu kołków, haków
- uzupełnienie tynków po skutej okładzinie ceramicznej
- wykonanie warstwy podkładowej pod tynk
- wykucie z muru kratek wentylacyjnych, demontaż okapu i przewodu
- obsadzenie kratek wentylacyjnych
- zaślepienie wejścia do kanału wentylacyjnego
Roboty stolarskie
- spasowanie regulacja stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana , naprawa klamek z szyldami
- demontaż okleiny z drzwi, demontaż zamka
- wymiana zamków w szafkach
- montaż nawiewników okiennych
- montaż szafki pod zlewozmywak dwukomorowy
Roboty malarskie emulsyjne i olejne
- malowanie dwukrotne ościeżnic drewnianych , skrzydeł drzwiowych naświetla
- przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie olejne i emulsyjne oraz sufitów pod emulsyjne
- przygotowanie powierzchni stolarki pod malowanie
- dwukrotne malowanie ścian-lamperii olejnych
- dwukrotne malowanie olejne szaf wbudowanych i pawlaczy
- dwukrotne malowanie rur gazowych, co, cw, zw oraz grzejników
- dwukrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów
Roboty towarzyszące
- wywiezienie materiałów z rozbiórki
- mycie stolarki okiennej oraz parapetów
- mycie posadzek drewnianych lakierowanych
- zabezpieczenie podłóg folią
- przygotowanie lokalu do komisyjnego odbioru.
1.2. Branża sanitarna:
- Demontaż wanny żeliwnej b/o 1600, obudowanej
- Demontaż rurociągów kanalizacji PVC DN 50mm
- Demontaż zlewozmywaka stalowego dwukomorowego
- Demontaż baterii zlewozmywakowej stojącej
- Demontaż obudowy wanny 1600 z półką grubości 1 cegły
- Demontaż kuchni gazowej 4 płomiennej z piekarnikiem
- Montaż rur PP PN DN20 mm (zw)
- Montaż rur kanalizacji PVC DN 50mm
- Wstawienie trójnika PP PN DN20 mm
- Wstawienie trójnika PVC o średnicy DN50 mm
- Montaż zaworu kątowego do PA 15x20 mm
- Dodatki za podejścia wodne
- Montaż zlewozmywaka 2 kom z/o stal nierdzewna
(bez materiału szafki)
- Montaż syfonu zlewozmywakowego podwójnego PVC DN50 mm
- Wymiana zaworu odcinającego do baterii zlewozmywakowej
- Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej
- Montaż baterii umywalkowej
- Montaż umywalki
- Montaż wanny 1500 b/z obudowy z kpl. nóżek mocowanych do podłoża
- Wymiana baterii wannowej ściennej z prysznicem ręcznym
- Wymiana zaworu kątowego do WC 15x15 mm
- Wymiana podejścia dopływowego o połączeniu elastycznym do
- Sprawdzenie szczelności instalacji zw i cw
- Przeczyszczenie podejść odpływowych pod glazurą DN 50 mm
- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych DN50
- Poziomowanie i mocowanie do podłoża ustępu typu compact
- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych DN110
- Wymiana zaworu gazowego DN 15mm przy kuchni gazowej
- Montaż kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem z zabezpieczeniem
przeciwwypływowym
- Odpowietrzenie i regulacja kuchni gazowej
- Próba ciśnieniowa instalacji gazu dla wykonawcy dostawcy za gazomierzem
- Transport gruzu z przeprowadzonego remontu.
wywóz na odległość 1+14 km
- Transport złomu z przeprowadzonego remontu.
wywóz na odległość 1+29 km
1.3. Branża elektryczna:
MATERIAŁ TECHNOLOGIA - należy wykonać:
- wymianę i montaż przewodów do gniazd wtykowych (z bolcem) na YDYp
3x2.5mm2
- wymianę przewodów do oświetlenia na YDYp (2)3(4)x1.5mm2
- TL pozostaje istniejąca - uniwersalna, wykonana z PCV
- wymianę TM (w lokalu) na nową typu S-10 i wyposażenie jej w zabezpieczenia dla 7 obwodów: 1-obw. oświetleniowy; 2-obw. gniazd ogólnych; 3-obw. gniazd kuchni I; 4-obw. gniazda kuchni 2kW; 5-obw. gniazda łazienki; 6-obw. gniazda pralki; 7-obw. gniazda kuchenki gazowo-elektrycznej oraz w wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30 mA - bez zmiany mocy umownej dla lokalu
(wykorzystujemy 1-dno istniejące zabezpieczenia nadprądowe: 2xS301 B16A - z demontażu ze starej TM)
- wymianę osprzętu i doposażenie lokalu w wymaganą ilość obwodów i gniazd
2. z innym rozmieszczeniem punktów osprzętowych w lokalu (demontaż i montaż w innym miejscu) zgodnie z wytycznymi PSEP-E-0001; 0002; wykorzystujemy istniejące łączniki oświetleniowe
- wymiana unifonu i sprawdzenie działania po zamontowaniu
- wlz TP?TM do nowej TM w lokalu pozostaje istniejący - 3xDY 4 mm2
- połączenie wyrównawcze do wanny, zlewu, kuchni gazowej - przewodem DY
4mm2
- wymiana dzwonka na dzwonek 230V i zasilenie go z obwodu oświetleniowego
instalacji mieszkaniowej; przycisk wymieniamy
- montaż haczyków sufitowych i złączek oświetleniowych
- oczyszczenie (zakwalifikowanych do dalszego użytkowania): łączników
oświetleniowych i oprawy oświetleniowej w łazience
- demontaż prowizorek i teletechniki ok. 9m
PRACE DODATKOWE: przewiduje się:
- pomiary po robotach elektroinstalacyjnych
- roboty poinstalacyjne
- rysunki powykonawcze: rozmieszczenia osprzętu i schemat ideowy instalacji
elektr.
Uwaga: zastosowane przewody elektryczne muszą posiadać certyfikat zgodnie z Ustawą z 16.04.2004r.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).
Specyfikacja:5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zawarcia umowy zawiera zapytanie ofertowe, które można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw.pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Data składania ofert: 2019-07-12
4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 12.07.2019 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2019 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-07-12
Wymagania:2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.
3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.
Numer dokumentu:TZ-KO.260.201.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: