Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 549-37-21
Opis:Tytuł postępowania: II p. Wykonanie remontu lokalu nr 17 w budynku przy ul Wiktorskiej 95/97 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej , sanitarnej i elektrycznej.
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na Wykonanie remontu lokalu nr 17 w budynku przy ul Wiktorskiej 95/97 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej , sanitarnej i elektrycznej.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro.
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej: 1.1. Roboty w branży budowlanej: rozbiórkowe ; posadzkowe; malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów; wykonanie lamperii w p. pokoju i łazience; wymiana drzwi wewnętrznych; układanie wykładziny PCV; montaż nawiewnika.
1.2. Roboty w branży sanitarnej: KOD CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe;45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych. Drobne roboty instalacyjne, wymiana urządzeń i przyborów sanitarnych, demontaż instalacji gazowej. Szczegółowy zakres prac wyszczególniony jest w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszej zapytania.
1.3. Roboty w branży elektrycznej: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce poliwinylowej pod zaciski; Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie z wykonaniem ślepych otworów w cegle ; Montaż na gotowym podłożu puszek PCV; Montaż na gotowym podłożu łączników jednobiegunowych ,schodowych, przycisków p.t. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na kołkach kotwiących; Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych żarowych; Montaż rozdzielnic z TM i TL przez przykręcanie do gotowego podłoża; Układanie przewodów pod tynkiem ;Układanie rur pod tynkiem; Roboty demontażowe; Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).
Specyfikacja:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 08 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 sierpnia 2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-08-08
Miejsce i termin realizacji:3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania
umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.
Wymagania:2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.
Kod CPV:45330000-9, 45333000-0, 45332400-7
Numer dokumentu:TZ-KO.260. 237.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: