Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-10-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Adres: Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 225493737
Strona www:https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Opis:wykonanie remontu lokalu nr 34 w budynku przy ul. Dąbrowskiego 74 w
Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000
Euro.
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana:
1.1.1. Roboty rozbiórkowe
o wykucie starych kratek wentylacyjnych, stolarki drzwiowej drewnianej,
podokienników drewnianych i lastrykowych, demontaż półek i
pawlaczy,
o skucie okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych,
o rozebranie posadzek z deszczułek, posadzek z tworzyw sztucznych i
ksylolitowych,
o zeskrobanie starych powłok malarskich.
1.1.2. Roboty murarskie:
o zamurowywanie otworów i uzupełnianie ubytków ścian,
o obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych z PCV, ościeżnic stalowych
i podokienników.
1.1.3. Roboty tynkarskie: miejscowe uzupełnianie i naprawa tynku.
1.1.4. Roboty posadzkowe:
o wykonanie wyrównujących podłoży cementowych pod okładziny
posadzkowe,
o szpachlowanie szczelin w deszczułkach i cyklinowanie klepki,
o montaż nowych wykładziny PCV wraz z listwami przypodłogowymi.
1.1.5. Roboty malarskie i okładzinowe:
o skasowanie wykwitów, gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów
farbami emulsyjnymi,
o wykonanie lamperii olejnej,
o malowanie podokienników, rur i ościeżnic stalowych.
1.1.6. Roboty stolarskie:
o szklenie ram okiennych drewnianych,
o montaż skrzydeł drzwi wejściowych, łazienkowych, kuchennych i
pokojowych,
o wymiana i montaż nowych okuć drzwiowych (klamki i wkładki),
o regulacja okien PCV.
1.1.7. Wywóz gruzu.
1.2. Branża sanitarna:
Wykonanie instalacji lokalowej wody i kanalizacji do umywalki, demontaż i
montaż przyborów i urządzeń sanitarnych, wykonanie próby szczelności instalacji
gazowej lok., sprawdzenie szczelności instalacji wod-kan.
1.3. Branża elektryczna:
a) podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinilowej pod zaciski,
b) przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie z wykonaniem
ślepych otworów w cegle,
c) montaż na gotowym podłożu puszek PCV,
d) montaż na gotowym podłożu łączników jednobiegunowych, schodowych,
przycisków p.t., przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na kołkach kotwiących,
e) montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych żarowych,
f) montaż rozdzielnic z TM i TL przez przykręcanie do gotowego podłoża,
g) układanie przewodów pod tynkiem,
h) układanie rur pod tynkiem,
i) roboty demontażowe,
j) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów ochronnych
instalacji elektrycznej.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii
elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).
Miejsce i termin składania ofert: 4. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 10 października
2019 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2019 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-10-10
Miejsce i termin realizacji:3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu
podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.
Wymagania:2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019
r., poz. 1040 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie
wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w
przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek
zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły
funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być
zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez
prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w
niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera
zapytanie ofertowe, które można pobrać ze strony
https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Joanna Ostrowska
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 225493737
Numer dokumentu:TZ-KO.260.302.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: