Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2018-02-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 549-37-00 fax. 549-37-77
Opis:Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 37 w budynku przy ul. Odyńca 67 w Warszawie w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na
wykonanie remontu lokalu nr 37 w budynku przy ul. Odyńca 67 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu:
o rozbiórkowych,
o posadzkarskich,
o murarsko-tynkarskich,
o stolarskich,
o malarskich,
o wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę .
1.2. Branża sanitarna obejmuje:
o wymianę urządzeń sanitarnych,
o wymianę armatury sanitarnej,
o sprawdzenie szczelności instalacji zw i cw,
o wymianę kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarn. gaz.,
o wymianę kurka gazowego,
o sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
o wywiezienie elementów z rozbiórki na złom.
1.3. Branża elekktryczna:
Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej i wewnętrznej w lokalu na system TNS, zgodną z PN-ICE 60 364 jako podtynkową trójprzewodową z rozdzielonymi obwodami gniazd wtyczkowych i oświetlenia oraz tablicy zabezpieczeń mieszkaniowych na wyposażoną w wyłączniki tablicowe, modułowe, nadprądowe i przeciwporażeniowy. Wykonanie w lokalu robót zgodnie w przedmiarem robót, w tym wykonania wymaganych ilości obwodów zasilających, gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych oraz ich rozmieszenia zgodnie z wytycznymi N SEP E-002, pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia i dokumentacji powykonawczej.
Specyfikacja:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 5 marca 2018 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca 2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2018-03-05
Numer dokumentu:ZGN/TZ/KO/33/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: