Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 549-37-21 tel. 022 549-37-00 fax. 549-37-77
E-mail:
Opis:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 45 w budynku przy ul. Piaseczyńskiej 53 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu: PODŁOGI, POSADZKI- w pokoju - rozebrać panele, położyć nową wykładzinę PCW z wymianą listew przyściennych i listwą progową., po wcześniejszym oczyszczeniu posadzki oraz wyrównaniu posadzki płytą pilśniową,- łazienka - pozostawić terakotę,- w przedpokoju z urządzeniami kuchennymi - rozebrać panele, położyć nową wykładzinę PCW z wymianą listew przyściennych i listwą progową., po wcześniejszym oczyszczeniu posadzki oraz wyrównaniu posadzki płytą pilśniową,2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA- drzwi wejściowe - pozostawić, wymienić klamki, wkładkę yale, pomalować ościeżnicę z dostosowaniem koloru do innych ościeżnic na klatce np. brązowe farbą olejną 1 x z przygotowaniem powierzchni,- drzwi pokoju - wymienić na nowe kompletne z szybą, z zamkiem, klamkami, futryną stalową, w kolorze białym,- drzwi łazienki - wymienić na nowe kompletne z szybą, z zamkiem, klamkami, futryną stalową, w kolorze białym,- okno PCV - stan dostateczny.3. TYNKI- zdemontować zabudowę grzejnika, parapet, szafkę, suszarkę, pawlacz, naprawić tynki,- uzupełnić tynki po hakach i gwoździach,- wykuć i obsadzić nową kratkę wentylacyjną szt. 1 PCV w przedpokoju, wykuć wentylator, zamurować otwór z otynkowaniem, wykuć otwór około 20 cm od sufitu i obsadzić nową kratkę wentylacyjną szt. 1 PCV w łazience,- wykonać przetarcie po usunięciu kasetonów z sufitu, tapet ze ścian, paneli ściennych z warstwą izolacyjną i tynkowanie, skrobanie i mycie, gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.4. OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN- występują w łazience.5. MALOWANIE EMULSYJNE SUFITÓW I ŚCIAN - sufity i ściany w całym lokalu pomalować 2 x farbą emulsyjną białą pozostawiając powierzchnie w przedpokoju i łazience do malowania olejnego oraz pas glazury.6. MALOWANIE OLEJNE ŚCIAN, RUR, GRZEJNIKÓW ITP.- pomalować 1 x farbą olejną białą rury,- pomalować 2 x farbą olejną lamperię w przedpokoju na ścianach na wysokość 150 cm,- pomalować 2 x farbą olejną lamperię w łazience na ścianach na wysokość 200 cm.7. MALOWANIE OLEJNE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ ITP.- Opisane w pkt. 2.8. PRACE POCHODNE - mycie okien, drzwi wejściowych, grzejnika, rur, glazury,- wywieźć odpady remontowe z lokalu.
1.2. Branża sanitarna obejmuje wykonanie robót w lokalu: wymiana rur wod-kan instalacji lokalowej wraz z podejściami, wymiana zużytych urządzeń sanitarnych, wymiana zużytej armatury sanitarnej, umycie sprawnych urządzeń i armatury, sprawdzenie szczelności instalacji zw i cw, wywiezienie elementów z rozbiórki na złom.
1.3. Branża elektryczna obejmuje wykonanie robót w lokalu: wymienić istniejącą instalację elektryczną, wymienić zasilenie do lokalu na YDYp 3 x 4 mm2 - dł. 10 mb, obwody gniazd wykonać przewodami YDYp 3x2,5 mm2,dobudować jedno gniazdko w pokoju i dwa gniazdka w przedpokóju z urządzeniami kuchennymi ,wydzielić niezależne obwody dla: jeden obwód - gniazdo dla łazienki, dwa obwody gniazdek w przedpokoju z urządzeniami kuchennymi, jeden obwód gniazd ogólnych ,jeden obwód oświetleniowy. Zabezpieczenie zalicznikowe - wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30 mA, zabezpieczenia 1x B10A, 4xB16A, na tablicy S8,obwód oświetleniowy wykonać przewodem YDYp 2,3,4 x 1,5 mm2,wymiana oprawy w łazience i dzwonka w p.pokoju, wymiana kuchenki elektrycznej 2 kW, wykonać połączenie wyrównawcze w lokalu, bruzdy wykonać mechanicznie, przebicia wykonać mechanicznie, wykonanie prac poinstalacyjnych i pomiarowych, Brak licznika, brak zasilania do lokalu. Energię elektryczną wybrany Wykonawca wykupi na własny koszt.
Specyfikacja:5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 4.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Irysowej 19 w pokoju 21 (sekretariat) do dnia 21 czerwca 2018 r. r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2018 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 34.
Termin składania:2018-06-21
Wymagania:2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.
3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.
Uwagi:Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro.
Numer dokumentu:ZGN/TZ/KO/136/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: