Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego
Organizator:Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. w Płocku
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 24 364 03 25
Opis:Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 52 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Skłodowskiej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii - pokój nr 8, nie później niż dnia 10.09.2018 r. godz.10:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 52 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Skłodowskiej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.
Nie otwierać przed dniem 10.09.2018 r. do godz. 11.00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., nastąpi w dniu 10.09.2018 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 22.
Termin składania:2018-09-10
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy
Wymagania:Warunki udziału:
1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym
2. Zapoznanie się z załączonymi do ogłoszenia przedmiarami robót
3. Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych (uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
4. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty wykonawcy, który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie, bądź nie dotrzymał terminu wykonania napraw gwarancyjnych.
6. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie
Kryteria wyboru ofert:
cena 100%
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.
Kontakt:Wszelkich informacji udziela Pan Tomasz Kołodziejski tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: