Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-27
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu lokalu w budynku
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Adres: Irysowa 19, pokój 21, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. i fax. (0-22) 549 - 37- 37.
Opis:Wykonanie remontu lokalu w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 m 26 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert
na
wykonanie remontu lokalu w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 m 26 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. Branża budowlana obejmuje:
- częściową wymianę stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe zbliżone do istniejących
- demontaż szaf wnękowych
- reperacje i uzupełnienia tynków, wymiana kratek wentylacyjnych
- zeskrobanie farby, malowanie tynków emulsyjne i olejne wraz z
przygotowaniem podłoża i gruntowaniem
- wymiana warstw podłogowych na PCW
- wywiezienie zdemontowanych elementów i gruzu, roboty porządkowe

1.2. Branża sanitarna obejmuje:
o Umycie miski ustępowej i płuczki przy użyciu środków czyszczących.
o Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki ustępowej wraz z przyłączem elastycznym w oplocie stalowym - zawór o połączeniu elastycznym.
o Wymiana zaworu kulowego do dolnopłuka o śr. 15 x 15 mm.
o Umycie wanny przy użyciu środków czyszczących.
o Umycie zlewozmywaka przy użyciu środków chemicznych.
o Umycie baterii wannowej i zlewozmywakowej przy użyciu środków czyszczących.
o Remont baterii wannowej.
o Demontaż wstawki wodomierzowej, montaż wodomierza o śr. 15 mm - Z.W.
o Demontaż wstawki wodomierzowej, montaż wodomierza o śr. 15 mm - C.W.
o Plombowanie wodomierza podczas jego montażu.
o Wymiana zaworu kulowego do pralki o śr. 15 x 20 mm.
o Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego typ "kompact".
o Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych (bez kosztów rury przepustowej i środka transportowego).
o Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (bez kosztów środka transportowego).
o Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem.
o Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm.
o Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia jednostronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25 mm we wnękach (bez kosztów środka transportowego).
o Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych (bez kosztów środka transportowego).
o Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem gazowym (bez kosztów środka transportowego).
o Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej na szafce dla potrzeb wykonania remontu budowlanego - materiały z odzysku.
o Demontaż i ponowny montaż baterii zmywakowej (odłączenie i ponowne podłączenie do przyłącza) dla potrzeb wykonania remontu budowlanego - materiały z odzysku.

1.3. Branża elektryczna:
Zleca się wykonanie nowej instalacji elektrycznej w systemie sieci TN-S zgodnie z normą PN-ICE 60364 oraz wytycznymi PSEP-E-0001, PSEP-E-0002, pod tynkiem. Zastosować przewody trójżyłowe lub pięciożyłowe do zasilania odbiorników. Wydzielić zgodnie ze schematem ideowym (załącznik do umowy) wewnętrzne obwody odbiorcze dla oświetlenia oraz gniazd wtykowych (tylko z bolcem ochronnym) i odbiorników pow. 2kW. Rozmieszczenie rozdzielni, urządzeń i aparatów elektrycznych wykonać zgodnie z rysunkiem ich rozmieszczenia w lokalu (załącznik do umowy).
Zakres prac
- demontaż w całości, istniejącej instalacji elektrycznej w lokalu ułożonej pod tynkiem,
- demontaż elementów instalacji elektrycznej; rozdzielni mieszkaniowej, osprzętu, istniejących urządzeń i aparatów elektrycznych
- wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego w TP/kl. schodowa
- wymiana TL
- wymiana TM
- montaż nowych aparatów i zabezpieczeń dla wewnętrznych elektrycznych obwodów wewnętrznych w lokalu w TM (zgodnie z załączonym schematem ideowym instalacji elektrycznej dla lokalu)
- wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych zgodnie rysunkiem rozmieszczenia urządzeń i aparatów elektrycznych (instalację należy ułożyć pod tynkiem)
- montaż haczyków sufitowych oraz złączy 3 i 4 torowych dla punktów oświetlenia sufitowego
- montaż osprzętu (wyłączniki, przełączniki świecznikowe, przyciski, gniazda
wtykowe, oprawy oświetleniowe bryzgoszczelne, dzwonek elektryczny, unifon itp.),
- montaż wewnętrznej instalacji wyrównawczych w lokalu wraz z podłączeniem
nieelektrycznych elementów przewodzących w pomieszczeniu kuchni i łazienki,
- wykonanie prac poinstalacyjnych,
- wykonanie prac kontrolno-pomiarowych,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji elektrycznej z załączeniem schematu ideowego instalacji elektrycznej oraz rysunkiem rozmieszczenia osprzętu, aparatów i urządzeń elektrycznych

Materiały i technologia : instalacja w wykonaniu podtynkowym
Wymaga się przy wymianie instalacji elektrycznej wbudowania materiałów w tym urządzeń i aparatów elektrycznych, posiadających certyfikaty zgodne z zapisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz.U. Nr. 2017/2003 poz. 2016) z póż. zm. Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92/2004 poz. 881)

- zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowe 25A - topikowe 25A
- przewód zasilający - YDYp 3 x 4 mm2, p/t
- tablica licznikowa 1f/ PCV, n/t
- tablica bezpiecznikowa -modułowa (typu S-10 ), n/t
- montaż wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo -prądowego, AC/ 30mA
- zabezpieczenia nadprądowe dla wewnętrznych obwodów odbiorczych Typ S-301/kl B
- obwody oświetleniowe wykonać przewodem 2/3/4*1,5 YDYp
- obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp 3*2,5 mm2
- obwody gniazd wydzielonych wykonać przewodem YDYp 3*2,5 i YDYp 5*2,5 mm2,
- uziemienie wyrównawcze wykonać przewodem DY 6 mm2
- montaż na gotowym podłożu p. t. - łączników jednobiegunowych , świecznikowych ,
przycisków, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych bryzgoszczelnych
- montaż urządzeń elektrycznych:
- prace poinstalacyjne - zaprawa cementowo -wapienna

Brak licznika, brak zasilania do lokalu. Energię elektryczną wybrany Wykonawca
wykupi na własny koszt.
Miejsce i termin składania ofert: Data składania ofert: 2018-07-09
Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Irysowej 19, pokój 21 (sekretariat) w Warszawie do dnia 09.07.2018 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2018 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2018-07-09
Miejsce i termin realizacji:Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.
Wymagania:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zawarcia umowy zawiera zapytanie ofertowe, które można pobrać ze strony www.zgnmokotow.waw.pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Numer dokumentu:ZGN/TZ/KO/154/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: