Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie REMONTU NAWIERZCHNI DOJAZDU I DOJŚCIA DO BUDYNKU
Organizator:Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Adres: ul. Stawowa 39, 85-323 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:523731465 Faks: 523731465
E-mail:
Opis:wykonanie
REMONTU NAWIERZCHNI DOJAZDU I DOJŚCIA DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BYDGOSZCZY
1. Opis przedmiotu zamówienia : Zakres prac remontowych : 1 .a . Roboty przygotowawcze :
A - Rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Nawierzchnia z betonu, rozebranie mechaniczne, grubość nawierzchni 12cm. (rozebranie schodów i nawierzchni przy zsypie) Ilość: 13,5 m2
B - Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty kamienne o grubości 7cm na podsypce - piaskowej. Ilość: 37,5 Jedn.: m2
C - Rozebranie krawężników. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm,na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 51 Jedn.: m
D - Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych. Obrzeża, wymiary elementów 8x30cm, na podsypce piaskowej. Ilość: 15 Jedn.: m
E - Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych . Urządzenia - kratki ściekowe uliczne. Ilość: 2 Jedn.: sztuk
2.b. Pieszojezdnia :
A - Podbudowy betonowe. Podbudowy bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm. ( średnia grubość warstwy wyrównawczej 4cm ) Ilość: 204,3 Jedn.: m2 Krotność: 0,33333
B - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubości 6cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 286,3 Jedn.: m2
C - Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 58 Jedn.: m
D - Ława betonowa pod krawężniki z oporem . Ilość: 3,48 Jedn.: m3
E - Podbudowy betonowe. Podbudowy bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm ( wymiana nawierzchni przy zsypie ) Ilość: 5,5 Jedn.: m2
3.c. Chodnik :
A - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane ręcznie . Ilość: 37,5 Jedn.: m2
B - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubości 6cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 37,5 Jedn.: m2
C - Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Ilość: 15 Jedn.: m
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w terminie od dnia 22.05.2018 r. do 08.06.2018 godz. 14:00
w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Stawowa 39, 85-323 Bydgoszczy
lub faxem na nr : 52 373-14-63
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :
zso04@edu.bydgoszcz.pl 7. Na kopercie / fax / w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres Wykonawcy oraz napis ;
Propozycja cenowa na wykonanie zadania :
,, REMONTU NAWIERZCHNI DOJAZDU I DOJŚCIA DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BYDGOSZCZY,,
Termin składania:2018-06-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.
Wymagania:Kryteria oceny oferty : najniższa cena - 100%
4. Warunki płatności : należność zostanie uiszczona przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 30 dni od daty odbioru prac przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania o cenę.
Informacje dotyczące zawierania umowy :
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej zamawiający skontaktuje się z wykonawcą w celu podpisania umowy .
Kontakt:Osoba uprawnioną do kontaktów z wykonawcami celem oglądu pomieszczeń jest : Pani Karolina Fiedorowicz, sekretariat szkoły telefon 52 373-14-65
( dni powszednie w godz. 8 00 - 14 00 )
Źródło: Internet i własne
Załączniki: