Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19761849 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego
Organizator:Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
Adres: ul. gen. Tadeusza Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Ostrołęka
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego II piętra Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego II piętra budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy Ul. Kościuszki 19 - zgodnie z załączonym przedmiarem. Modernizacja oświetlenia przeprowadzona będzie w 11 pomieszczeniach biurowych, 2 korytarzach i 2 łazienkach (w 4 pomieszczeniach biurowych znajdują się podwieszane sufity z płyt styropianowych) i obejmuje 43 punkty świetlne. Zdemontowane oświetlenie należy zutylizować.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 13:00 w dniu 31.08.2020 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy Ul. Kościuszki 19 pok. 37

za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu),
faksem na nr 29 767 07 40.
Termin składania:2020-08-31
Miejsce i termin realizacji:VIII. Termin realizacji zamówienia:. do 26 października 2020 r., z tym, że czas prac w budynku może wynieść co najwyżej 6 kolejnych dni kalendarzowych (z wyłączeniem niedzieli).
Wymagania:II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

formularz ofertowy,
kosztorys,
wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wymianie oświetlenia na led na kwotę co najmniej 25000 zł,
przy wykonaniu przedmiotu zamówienia musi być wyznaczony przez wykonawcę kierownik budowy,
udzielenie co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace,
w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert:

Cena- waga 100%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co = --------- x 100

C of

Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.-najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of - cena badanej ofert
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 08:00 w dniu 28.08.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.
Uwagi:X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Ostrołęce.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce tel. 29 767 07 55.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Numer dokumentu:PO VII WB 262. 21.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: