Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu podłogi
Organizator:Centrum Usług Wspólnych
Adres: Tadeusza Kościuszki 1 a, 37-400 Nisko
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. niżański
Państwo: Polska
Telefon / fax:(15) 8415 663
Opis:1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu podłogi na parterze w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zarzeczu.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zakres robót został określony w załączniku Nr 1 - przedmiar robót.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: : Wykonanie remontu podłogi na parterze w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zarzeczu, NIE OTWIERAĆ przed: 8.06.2021 r. godz. 9:00.
1) Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia: 8.06.2021 r. do godz. 9:00 w Centrum Usług Wspólnych w Nisku, Ul. Tadeusza Kościuszki 1 a.
Otwarcie ofert:2) Oferty zostaną otwarte w dniu 8.06.2021 r. o godz. 9:15 w Centrum Usług Wspólnych w Nisku.
Termin składania:2021-06-08
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2021 r.
Wymagania:3. Warunki realizacji:
1) Koszty należy podać w ,,Formularzu ofertowym" - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania,
4. Kryterium oceny ofert: cena 100%,
Najniższa cena za wykonanie robót określonych w przedmiarze robót, zaoferowana przez Wykonawcę.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
5. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku - Załącznik nr 2 Formularz oferty,
2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej,
4) wykonawca związany jest ofertą 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert,
5) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
6)oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
7) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia.
8) do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
9) do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy pzp.
Uwagi:ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 pkt 1 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania
bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert - na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami o udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł.
Kontakt:7. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Pan Wiesław Sądej tel. (15) 8415 663
Numer dokumentu:CUW.261.3.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: