Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-27
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu pomieszczeń łazienki
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Adres: ul. Grudziądzka 159 B, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:, tel.: 56 657 75 00, faks: 56 657 75 04, tel. 657-75-50, tel.: 56 657 75 55
Opis:Dotyczy: wykonanie remontu pomieszczeń łazienki w lokalu przy ul. Waryńskiego 31/3 w Toruniu, w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.
Miejsce i termin składania ofert: Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wyżej wskazane zadanie. Ofertę, należy przesłać na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: ul. Grudziądzka 159 B, 87 - 100 Toruń lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego /kancelaria pokój nr 16/, w terminie do dnia: 03 września 2018 roku do godziny 14:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią z oznaczeniem ,,Dotyczy: remont pomieszczeń łazienki - ul. Waryńskiego 31/3 w Toruniu". Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania ofert złożonych w innej formie, a także do unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin składania:2018-09-03
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zadania: 2 tygodnie. Gwarancja: 12 miesięcy.
Wymagania:Informujemy, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Pozostali wykonawcy informację o wynikach naboru będą mogli uzyskać drogą telefoniczną pod nr tel. 657-75-55.
Do oferty należy załączyć:
- wypełniony kosztorys nakładczy.
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 657-75-50 (Dział Techniczny).
Numer dokumentu:ZGM.ZP.U571201801, PNO/ 134/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: