Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-06-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu stołówki
Organizator:Gmina Wisła
Adres: Plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła
Województwo / powiat: śląskie, pow. cieszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 338552425, tel. 33/8552720, 725996429
E-mail:
Opis:Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania: ,,Wykonanie remontu stołówki w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wiśle.
Przedmiot zamówienia
Roboty - wykonanie remontu stołówki w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wiśle. Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, który znajduje się w załączeniu do niniejszego zapytania .
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
29.06.2020 r. do godz. 10:00
Oferty można składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle w godzinach pracy lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle, ul. Jawornik 58, 43-460 Wisła (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) w kopercie z dopiskiem ,,Oferta -wykonanie iniekcji izolacyjnej na ścianach wewnętrznych z cegły na korytarzu i w szatni obok sali gimnastycznej wraz z pomalowaniem korytarza i szatni" albo e-mailem (zeskanowane podpisane wymagane dokumenty) na adres sekretariat@sp5.wisla.pl w tytule wiadomości podając: ,,Oferta - wykonanie iniekcji izolacyjnej na ścianach wewnętrznych z cegły na korytarzu i w szatni obok sali gimnastycznej wraz z pomalowaniem korytarza i szatni".
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi 29 czerwca 2020r. o godz. 10:30.
Termin składania:2020-06-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
od 01.07.2020 r.-22.07.2020r.
Wymagania:Oferta powinna zawierać w szczególności:
- wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru)
- parafowany projekt umowy,
- kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- ewentualne referencje (najważniejsze według oferenta),
- inne ważne z punktu widzenia oferenta informacje, które według oferenta mogą podnieść atrakcyjność oferty.
Związanie ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert. Forma realizacji przedmiotu zamówienia
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa (wzór umowy w załączeniu). Inne informacje:
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o cenę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.
Kontakt:Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Czyż (tel. 33/8552720, 725996429)
Numer dokumentu:SP5.0141.28/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: