Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu wejścia do klatki schodowej
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, ZAGÓRZE" w Sosnowcu
Adres: ul. Lenartowicza 41, 41-219 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:603 176 499
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie remontu wejścia do klatki schodowej przy ul. Długosza 37

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wejścia do klatki schodowej przy ul.
Długosza 37 w Sosnowcu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- zerwanie istniejącego asfaltu,
- wykonanie wykopu i zaizolowanie ściany folią przed przedostawaniem się wody do
piwnic
- wykonanie odwodnienia liniowego i wpięcia do kanalizacji znajdującej się przy klatce
- wykonanie podłoża z kostki brukowej w miejscu zerwanego asfaltu
- zerwanie istniejącego chodnika łączącego sąsiednie klatki i w jego miejsce położenie
nowego z kostki brukowej
- wykonanie podłoża z płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych na
podeście wejścia do klatki
- renowacja starej konstrukcji daszku nad wejściem do klatki poprzez oczyszczenie,
zagruntowanie i pomalowanie w kolorze uzgodnionym z zamawiającym
- wykonanie orynnowania istniejącego daszku i odprowadzenie wody do wykonanego
odwodnienia liniowego
- wymiana starych drzwi wejściowych do budynku na nowe
Szczegółowy zakres prac zawarty w przedmiarze robót w załączniku nr 1.
Wykonawca, przed sporządzeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej, zdobyć
wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz wnikliwie sprawdzić warunki wykonania zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności w jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zagórze", ul. Lenartowicza 41, Sosnowiec 41-219
(sekretariat) w terminie do dnia 17.07.2020r. do godz. 12;00 z dopiskiem:
,,Wykonanie remontu wejścia do klatki schodowej przy ul. Długosza 37"
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania
ofert będą odsyłane bez otwierania. Dopuszcza się składanie ofert w wersji
elektronicznej na adres email: kontakt@zagorzesm.pl w terminie iw.
Termin składania:2020-07-17
Miejsce i termin realizacji:. Termin realizacji zamówienia :
Roboty należy wykonać w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy która zostanie
zawarta nie później niż w ciągu 7 dni od wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
Wymagania:3. Cena
Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie pełnego zakresu robót wraz ze
wszystkimi kosztami i składnikami związanymi z realizacją zamówienia.

5. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny ofert
Cena 100 pkt. Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów Wykonawcy, który
przedstawi ofertę najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem :
C=cena ofertowa najniższa x 100 pkt./ cena badanej oferty
Zamawiający wyłoni najkorzystniejszą ofertę (N), która przedstawi najniższą
cenę:
. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 3).
Formularz musi być podpisany przez osobę/y' upoważnioną do reprezentowania
firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym
lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Do oferty należy dołączyć :
a ) kosztorys ofertowy,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem składania ofert,
c) zaświadczenie lub oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków w
Urzędzie Skarbowym oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne,
d) wykaz wykonanych prac, o podobnym charakterze. Wykaz należy sporządzić na
druku stanowiącym załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Do wykazu
należy dołączyć co najmniej dwie referencje potwierdzające, że usługi zostały
wykonanie należycie.
9. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:
Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia lub wystąpią istotne zmiany
okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie
leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, iż przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty oraz
prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10. Dodatkowe informacje
Do kwestii nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym stosuje się zapisy ,,Regulaminu
Udzjelenia Zamówień na Roboty Budowlane w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zagórze" w
Sosnowcu.
Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji złożonych ofert cenowych.
Kontakt:. Osoba wyznaczona do kontaktu:
Krzysztof Piskorz - Kierownik Administracji Osiedla nr 1 - 603 176 499
Źródło: Internet i własne
Załączniki: