Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19291378 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie renowacji elewacji
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli
Adres: ul. gen. L. Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. stalowowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (15) 810 98 04, tel. 15 810 98 06
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie renowacji elewacji na budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli z a p r a s z a do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie renowacji elewacji polegającej na czyszczeniu, usunięciu skażeń mikrobiologicznych i impregnacji elewacji bezbarwnym środkiem impregnacyjnym przed agresją mikrobiologiczną na nw. budynkach mieszkalnych położonych :

w zasobach Administracji Osiedla nr 1, przy :

1) Al. Jana Pawła II 82 - budynek V kondygnacyjny, 3 klatki (czyszczenie ściany osłonowej od strony wejść do klatek), o pow. około 440 m2,

2) ul. Obrońców Pokoju 2 - budynek V kondygnacyjny, 6 klatek (czyszczenie ściany osłonowej od strony wejść do klatek wraz z wiatrołapami) o pow. około 970 m2.

Elewacja budynków wykonana tynkiem akrylowym, cokoły wykonane tynkiem mozaikowym.

w zasobach Administracja Osiedla nr 3, przy:

1) ul. Czarnieckiego 7 - budynek V kondygnacyjny, 5 klatek (czyszczenie całej powierzchni elewacji budynku) około 2 920 m2 ,

2) ul. Czarnieckiego 11 - budynek V kondygnacyjny, 5 klatek (czyszczenie całej powierzchni elewacji budynku) około 2 920 m2 .
Elewacja wykonana tynkiem akrylowym, cokoły z murem oporowym wykonane tynkiem mozaikowym. Ponadto należy wykonać czyszczenie zadaszeń z poliwęglanu nad wejściami do klatek wykonanych.

Renowacja elewacji wraz z robotami towarzyszącymi winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami.
Specyfikacja:Formularz ofertowy, zgłoszenie udziału w przetargu, znajduje się w załączniku PDF lub można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 212.

Wszelkich informacji można uzyskać w dziale technicznym Administracji Osiedla Nr 1 - nr tel. 15 810 98 06, Administracji Osiedla Nr 3 - nr tel. 15 810 98 11 lub w biurze Spółdzielni, pok. 212 - nr tel. 15 810 98 01 wew. 220.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty na formularzu ofertowym należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. gen.L.Okulickiego 32 w Stalowej Woli, pok. 105, z dopiskiem ,,Renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy .............................................................. w Stalowej Woli" w terminie do 5.06.2020 r., do godz. 15oo.
Termin składania:2020-06-05
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA REMONTU do 30.09.2020 r.
Wadium:2 000 zł
Wymagania:Wadium w wysokości 2 tysiące złotych na każdy z budynków, na który będzie składana oferta należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282. Za datę wpłaty na konto, uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót i zostanie zwrócone po dokonaniu odbioru końcowego tych robót, potwierdzonego podpisanym protokołem.

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
W ofercie należy podać nazwę i producenta stosowanych materiałów do renowacji oraz termin wykonania robót.
W przypadku wyboru oferty, oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie na pełną odpowiedzialność cywilną, materialną, administracyjną oraz karną, od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu), które powstaną, wskutek zdarzeń szkodowych, które zaistnieją w okresie trwania umowy, w związku z wykonywaniem robót, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: