Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu
Adres: ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (071) 36 07 332, fax: (071) 36 07 331
E-mail:
Opis:Dotyczy: wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynku siedziby Rady Osiedla Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowiec - Osiniec przy ul. Jerzmanowskiej 102 we Wrocławiu w zakresie wykonania antresoli wraz z montażem schodów
Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, iż zamierza zlecić na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonanie zamówienia w sprawie jak w tytule.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu antresoli wraz z schodami w pomieszczeniu świetlicy budynku siedziby Rady Osiedla Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowiec -Osiniec przy ul. Jerzmanowskiej 102 we Wrocławiu.
Poprzez budowę antresoli w pomieszczeniu świetlicy powstanie dodatkowa powierzchnia dla potrzeb biurowych.
Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy antresoli typu WPS na belkach stalowych wraz z budową schodów żelbetowych od strony holu wejściowego, umożliwiających wejście na antresolę.
Realizacja robót zgodnie z dokumentacją projektową opracowana przez HTL Studio Projektowo-Wykonawcze Leszek Hajduk ul. Drzewieckiego 10-24, 54-129 Wrocław.
II. STAN ISTNIEJĄCY
Budynek Świetlicy Rady Osiedla Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowiec - Osiniec zlokalizowany jest przy ul. Jerzmanowskiej 102 we Wrocławiu w zabudowie domków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Działka nr 38/2, AM-22, obręb Jerzmanowo. Własność Gminy Wrocław.
Budynek pochodzi z okresu międzywojennego i jest obiektem murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym na rzucie prostokąta, z dachem płaskim o konstrukcji drewnianej, połączony od strony południowej z trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym posiadającym część handlową na poziomie przyziemia. Od strony zachodniej do budynku w latach powojennych dobudowano węzeł sanitarny oraz kotłownię.
Dane charakterystyczne budynku:
- powierzchnia użytkowa: 329,35 m2, powierzchnia przebudowy: 286,58 m2,
- wysokość: 7,44 m,
- kubatura: 2.195,63 m3.
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMÓJE W SZCZEGÓLNOŚCI
1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy antresoli wraz z montażem schodów żelbetowych, w tym:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b) roboty budowlane w tym w szczególności w zakresie wykonania:
i. wykonanie konstrukcji stalowej antresoli,
ii. wykonanie ścianek działowych antresoli,
iii. wykonanie schodów do antresoli,
iv. dostawa i montaż stolarki okiennej antresoli,
v. malowanie pomieszczeń antresoli,
vi. wykonanie balustrady antresoli,
c) wykonanie instalacji elektrycznej w obrębie antresoli,
d) wykonanie instalacji co. w obrębie antresoli,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
WYKAZ ZMIAN, UZUPEŁNIEŃ I OGRANICZEŃ DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Ogranicza się zakres zamówienia do wykonania z dokumentacji projektowej opracowanej przez HTL Studio Projektowo-Wykonawcze Leszek Hajduk ul. Drzewieckiego 10-24, 54-129 Wrocław do wykonania robót budowlanych w zakresie budowy antresoli wraz z montażem schodów żelbetowych w pomieszczeniu świetlicy w budynku Rady Osiedla Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowiec -Osiniec przy ul. Jerzmanowskiej 102 we Wrocławiu.
Zakres prac nie objęty zamówieniem:
- remontu dachu,
- remont elewacji,
- remont węzłów sanitarnych,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej (z wykluczeniem antresoli),
- remont kotłowni wraz z instalacjami,
- remont pomieszczenia kuchni.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Oferta ma być sporządzona na wzorze oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
2. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
3. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław
4. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
5. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:
,,Oferta na zadanie pn.: ,,Przebudowa budynku siedziby Rady Osiedla Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowiec -Osiniec przy ul. Jerzmanowskiej 102 we Wrocławiu w zakresie wykonania antresoli wraz
z montażem schodów". NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 13.02.2018r. godz. 15.30"
6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A w Kancelarii (parter) do dnia 13.02.2018r. do godz. 15.30.
Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
Termin składania:2018-02-13
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Od 25.06.2018r. do 30.08.2018r.
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali min. 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej na kwotę min. 35.000 zł.
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, które ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (wg załącznika nr 1):
2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2 Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane należycie (załącznik nr 2).
2.3 W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
UWAGA:
1. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej, wg zasady spełnia/nie spełnia.
2. Oferta nie spełniająca powyższych warunków zostanie odrzucona z niniejszego postępowania.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę.
2. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo.
3. Oferta ma być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia i ma zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym zaproszeniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto - 100%.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje na stronie internetowej: www.zim.wroc.pl
ZAWARCIE UMOWY
1. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert.
ZASTRZEŻENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z wybranym Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, do uzupełnienia oferty, nie spełniającej warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Kontakt:OSOBY DO KONTAKTU
- w sprawach merytorycznych: Łukasz Hirny (tel. 71 360 73 87; 661 904 459), w sprawach formalnych: Aleksandra Aleksandrowska (tel. 71 360 73 41).
Numer dokumentu:NZU.3633.1.23.2018.AA
Źródło: Internet i własne
Załączniki: