Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Urząd Miejski w Łobzie
Adres: Niepodległości 13, 73-150 Łobez
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. łobeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 91 397 61 76
Opis:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego, w Łobzie przy ul. Niepodległości, na terenie działki o nr ewid. 120/8 i 1389/2 obręb nr 1 miasto Łobez.
2. Opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z posiadaną dokumentacją budowlaną do wykonania jest:
1) Przebudowa drogi obejmująca:
- rozbiórkę istniejącego utwardzenia z kostki betonowej,
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem ulicznym,
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8cm, na podbudowie betonowej grubość warstwy 12 cm beton C12/15,
- przy wykonaniu nawierzchni jezdni należy wykorzystać materiał pochodzący z rozbiórki istniejącego utwardzenia,
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 wraz z dwoma studzienkami z kręgów betonowych,
3) Budowa przyłącza wodociągowego z rur i kształtek PE o średnicy zewnętrznej 90mm
i 63mm.
Załączony do zapytania ofertowego przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy.
3. W wycenie należy również uwzględnić koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) koszt projektu czasowej organizacji ruchu drogowego. Ponadto uwzględnić koszty zasilania energetycznego i doprowadzenia mediów, usuwania i utylizacji odpadów, wykonania wszelkich niezbędnych prób, pomiarów, ubezpieczenie budowy na cały okres realizacji robót.
4. Zamawiający nie będzie doliczał kosztów zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: upływa w dniu 09.03.2018 r. do godz. 12:00.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie wraz z niezbędnymi dokumentami;
b) złożenie oferty na formularzu ofertowym.
Ofertę należy złożyć w pokoju Nr 24 (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Łobzie z dopiskiem ,,Oferta na zapytanie ofertowe na -wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi i budowę przyłącza kanalizacji deszczowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego, w Łobzie przy ul. Niepodległości, na terenie działki o nr ewid. 120/8 i 1389/2 obręb nr 1 miasto Łobez. " Nie otwierać przed 09.03.2018 r. godz. 12:00.
Termin składania:2018-03-09
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania: do 29.06.2018 r.
Wymagania:5. W zakresie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem następującymi osobami:
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych posiadającą: wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: cena - waga kryterium 100%
8. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
9. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
10. Warunki gwarancji: 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru.
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) Zamawiający (Gmina Łobez) zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Witold Mazur Tel. 91 397 61 76, e-mail: ir@lobez.pl Magdalena Nosek Tel. 91 397 61 75, e-mail: mnosek@lobez.pl
Numer dokumentu:IR.7013.1.2018.MN
Źródło: Internet i własne
Załączniki: