Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16156866 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Urząd Gminy Chełmiec
Adres: .Papieska 2, 33-395 Chełmiec
Województwo / powiat: małopolskie, pow. nowosądecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:18 414 56 10, 18 414 56 43
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Remont ul. Chabrów w miejscowości Mała Wieś
Zakres prac:
1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2018r. do godziny 12:00 Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec. Oferta powinna być złożona pisemnie.
Termin składania:2018-10-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zadania do 31.10.2018 r.
Wymagania:Termin rękojmi za wady wykonania przedmiotu zamówienia - minimum 36 miesięcy, maksymalny
60 miesięcy. Zamawiający wymagał będzie do zawarcia umowy zabezpieczenia należytego
wykonania robót w wysokości 10 %.
Określenie - podanie ceny brutto za cały zakres - 90% waga
Okres rękojmi za wady: 10% waga.
Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Użyte materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodności.
Uwagi:Zamawiający informuje,że może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania
przyczyny.
Kontakt:Urząd Gminy Chełmiec
ul.Papieska 2
33-395 Chełmiec
woj. małopolskie

Centrala
tel./fax. 18 414 56 10, 18 414 56 43
Źródło: Internet i własne