Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19156551 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-04-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:INVICTA sp. z o.o. Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Adres: ul. TRZY LIPY 3, 80-172 GDAŃSK
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:795122277
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z wykonaniem posadzek z żywic poliuretanowych i epoksydowych wraz z cokołami w tej samej technologii, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu i Dokumentacji Projektowej.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z wykonaniem posadzek z żywic poliuretanowych i epoksydowych wraz z cokołami w tej samej technologii, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu oraz Dokumentacji Projektowej w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.
Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja Projektowa.
Wykaz Umownej dokumentacji projektowej znajduję się pod adresem:
adres: https://projektybud.invicta.pl/s/ZDfJ9W6NDSFLnTE
hasło: zostanie przesłane w odrębnej wiadomości po dostarczeniu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania potencjalnego Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności.
Cel zamówienia
Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest uzyskanie przez Zamawiającego od Oferentów, ofert ze wskazaniem proponowanej wysokości wynagrodzenia (ceny) i łącznego okresu gwarancji w zakresie robót budowlanych opisanych
w preambule powyżej, a następnie wybranie najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Przedmiot zamówienia
Wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie czynności związane z wykonaniem posadzek z żywic poliuretanowych i epoksydowych wraz z cokołami w tej samej technologii, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu oraz Dokumentacji Projektowej w budowanym Budynku B1 na nieruchomości przy ul. Polnej 64 w Sopocie, dostosowujących Pomieszczenia do celów Projektu Zamawiającego.
Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym położenie opisanych wyżej Pomieszczeń, przedstawiony został w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania: Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja Projektowa.
Wykaz Umownej dokumentacji projektowej znajduję się pod adresem:
adres: https://projektybud.invicta.pl/s/ZDfJ9W6NDSFLnTE
hasło: zostanie przesłane w odrębnej wiadomości po dostarczeniu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania potencjalnego Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 19-05-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać oznaczona nazwą postępowania ofertowego:
Nr : 11 B INV / WYK / ŻYWICE / 2020
2. Dopuszcza się składanie oferty w wersji papierowej lub elektronicznej.
3. W przypadku składania ofert w wersji papierowej:
a) oferta powinna zostać zapakowana w opakowanie (kopertę)
b) opakowanie powinno zostać zaklejone i oznaczone w następujący sposób:
INVICTA sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. TRZY LIPY 3,
80-172 GDAŃSK
OFERTA 11 B INV / WYK / ŻYWICE / 2020
na opakowaniu powinna zostać podana nazwa i adres Oferenta.
4. W przypadku składania ofert w wersji elektronicznej :
a) oferta winna być złożona pocztą mailową na adres: ecr@invicta.pl
b) mail powinien zostać oznaczony tytułem: ,,Nr: 11 B INV / WYK / ŻYWICE / 2020"
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie
z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego.
Termin składania:2020-05-19
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot
Harmonogram realizacji zamówienia
1. termin przekazania frontu Robót: w dniu podpisania Umowy
2. złożenie wniosków materiałowych: do 5 dni od podpisania Umowy
3. wykonanie posadzek, żywic: 10/07/2020
4. zakończenie przedmiotu Umowy: 15/07/2020
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci:
a) którzy nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo; przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem
b) którzy posiadają wymagane prawem uprawnienia
Wiedza i doświadczenie
O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wymagane prawem uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, zapewniające należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia.
Potencjał techniczny
O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują potencjałem organizacyjnym, technicznym (zdolność zapewnienia urządzeń, sprzętu wraz z zapewnieniem ich obsługi oraz zasobów materiałowych) i finansowym zapewniającym należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują potencjałem kadrowym (zdolność dysponowania odpowiednio wykwalifikowaną i posiadającą stosowne uprawnienia kadrą, oraz osoby nadzorujące prace budowlane) zapewniającym należytą i terminową realizację Przedmiotu Zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci:
a) wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze, restrukturyzacyjne, sanacyjne, ani nie został złożony wniosek o otwarcie takiego postępowania, nie została podjęta uchwała/decyzja o rozwiązaniu Oferenta, nie została otwarta jego likwidacja;
b) którzy nie posiadają zaległości podatkowych i z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
c) przeciwko którym nie toczą się żadne postępowania egzekucyjne.
Dodatkowe warunki
O realizację Przedmiotu Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Zamówienia oraz od ryzyk budowlano-montażowych na wartość nie mniejszą niż 500 000 zł,
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia Oferty zrealizowali co najmniej 3 umowy o roboty budowlane, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, o wartości pojedynczego zadania min.
100 000 zł brutto;
c) wypełnią wszystkie inne warunki wskazane w zapytaniu.
Warunki zmiany umowy
W uzasadnionych przypadkach, gdy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu Umowy albo gdy wykonanie przez Strony zobowiązań z Umowy nie jest możliwe ze względu na okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy. Zmiana umowy
w zakresie Przedmiotu Zamówienia i wynagrodzenia może wynikać ze zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu zapytania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Pełna lista dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy znajduje się w Zapytaniu Ofertowym, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) aktualny odpis z KRS lub wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, wydane nie później niż na 30 dni przed datą złożenia Oferty;
b) kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z Przedmiotem Zamówienia oraz od ryzyk budowlano-montażowych robót, materiałów, urządzeń do wbudowania, w każdym razie na kwotę nie niższą niż 500 000 zł, która będzie miała zachowaną ciągłość (lub będzie odnawiana) przez cały okres obowiązywania Umowy oraz okres obowiązywania rękojmi i gwarancji;
c) trzy referencje realizacji prac budowlanych w (z okresu 5 lat poprzedzających złożenie oferty) zakresie wykonania posadzek z żywic poliuretanowych, epoksydowych wraz z cokołami w tej samej technologii, o wartości pojedynczego zadania min. 100 000 zł brutto, udzielonymi przez zamawiających/ inwestorów
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria oceny (punktacji):
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena łączna brutto ( C ) - 95 % ogólnej liczby punktów
Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:
c min
C = ---------------- x 95
c bad
gdzie:
C - liczba punktów przyznana Ofercie
c min - cena brutto minimalna (najniższa cena z ofert, które spełniły warunki udziału w postępowaniu))
c bad - cena brutto z oferty badanej
Maksymalna liczba punktów, jak może zostać przyznana danej ofercie na podstawie kryterium ( C ) wynosi 95 pkt.
b) okres gwarancji (G) - 5 % ogólnej liczby punktów
Do ustalenia odpowiedniej punktacji brany będzie pod uwagę łączny okres gwarancji, wskazany w danej ofercie przez Oferenta w zakresie robót objętych przedmiotem Zamówienia, przy czym okres ten nie może być krótszy niż wskazany w punkcie 3.1.2) lit. j), tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:
g bad
G = ---------------- x 5
g max
gdzie: G - liczba punktów przyznana ofercie
g max - łączny okres gwarancji liczony w miesiącach (najdłuższy okres gwarancji wskazany w ofercie, która spełniła warunki udziału w postępowaniu)
g bad - łączny okres gwarancji liczony w miesiącach określony przez Oferenta
Maksymalna liczba punktów, jak może zostać przyznana danej ofercie na podstawie kryterium ( G ) wynosi 5 pkt.
2. Wynik (S)
Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
S = C + G
gdzie: S - łączna suma punktów badanej oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, której zgodnie z podanymi wyżej kryteriami przyznana zostanie najwyższa liczba punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie
z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o tej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
Wykluczenia
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
INVICTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
pomorskie , Gdańsk
NIP
5851391084
Tytuł projektu
Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego INVICTA w celu opracowania i wdrożenia nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych w medycynie.
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0316/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Joanna Wojtaszek-Fischer
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
795122277
Kod CPV:19522100-2
Numer dokumentu:1243398, 11 B INV / WYK / ŻYWICE / 2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: