Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-21
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Grupa Nowy Szpital Holding S.A
Adres: . Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 41 240 3000 Fax 41 240 3000 wew. 6
E-mail:
Opis:,,Wykonanie robót budowlanych związanych z budową Bloku Operacyjnego w nadbudowie SOR, z 3 salami operacyjnymi, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ok. 563 m2, w Nowym Szpitalu w Olkuszu."

Postępowanie objęte projektem UE pn:
,,Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o."

4) Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie robót budowlanych związanych z budową Bloku Operacyjnego w nadbudowie SOR, z 3 salami operacyjnymi, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ok. 563 m2, w Nowym Szpitalu w Olkuszu." zgodnie z załącznikiem nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 10) Miejsce i termin składnia ofert:
a) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 05.08.2020 r. do godziny: 12:00.
Otwarcie ofert:11) Miejsce i termin otwarcia ofert: a) Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 05.08.2020 r. o godzinie: 12:30.
Termin składania:2020-08-05
Miejsce i termin realizacji:15) Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania umowy to 10 miesięcy od podpisania umowy.

16) Terminy płatności:
Szczegółowy opis terminów płatności zamieszczony jest we wzorze umowy - Załączniki 4
Wadium:nie żąda
Wymagania:2) Sposób prowadzenia postępowania:
a) Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu
na podstawie przepisów art. 701 - art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu, zwanymi w dalszej części ,,Warunkami".
b) Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.
c) W części jawnej postępowania Organizator przetargu:
i) dokonuje otwarcia ofert;
ii) ogłasza wyniki postępowania;
d) W części niejawnej postępowania Organizator przetargu:
i) stwierdza ważność złożonych ofert;
ii) odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Oferentów wymogów niniejszego postępowania;
iii) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;
iv) przeprowadza negocjacje z Oferentami.

e) Wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora przetargu - www.nowyszpital.pl oraz na stronie Bazy Konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy Oferenci.
f) Organizator przetargu zastrzega sobie, że zmiany dotyczące postępowania
- w szczególności: zmiana terminu, miejsca składania, otwarcia ofert. Zmiany umieszczane będą na stronie internetowej: www.nowyszpital.pl oraz na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
g) Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji II etapu konkursu w formie negocjacji z Oferentami. W takim przypadku negocjacje polegały będą na zaproszeniu do rozmów w toku, których zaproszeni Oferenci zobowiązani będą przedstawić dalsze oferty, których warunki nie będą gorsze niż oferty już złożone w postępowaniu.
h) Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Oferentów uczestniczących w niniejszym postępowaniu zakupowym zawarte zostały w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszych Warunków.
W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w jakimkolwiek dokumencie Warunków Przetargu, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia odniesień lub nazw specyfikacji technicznych, aprobat, technologii, funkcjonalności lub norm, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, co najmniej równoważnych z opisywanymi. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania, co najmniej równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
c) Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie Warunków Przetargu, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, znak handlowy jakiegoś wyrobu, nazwa własna (handlowa), patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych w odniesieniu do parametrów podanych pod pojęciem typu. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania, co najmniej równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5) Opis warunków udziału w postępowaniu:
a) W postępowaniu wziąć mogą udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
i) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
(1) posiadają lub dysponują osobą, która obejmie funkcję kierownika budowy i będzie posiadała uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w obiektach użyteczności publicznej, przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC

ii) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
iii) dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
(1) posiadają doświadczenie w realizacji robót budowlanych w obiekcie szpitalnym, co najmniej na jednym zadaniu inwestycyjnym o powierzchni użytkowej pomieszczeń, co najmniej 300 m2.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Oferent wykaże zrealizowanie w latach 2015 - 2020 r. przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlanych w obiekcie szpitalnym o powierzchni użytkowej pomieszczeń, co najmniej 300 m2 (przykładowy załącznik nr 7)
(2) osoba wymieniona w pkt. i) (1) posiada, co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na zadaniach inwestycyjnych w obiektach użyteczności publicznej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli oferent wykaże, co najmniej 2-letnie doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi na zadaniach inwestycyjnych w obiektach użyteczności publicznej (przykładowy wzór załącznik nr 8)
b) W celu potwierdzenia, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Organizator przetargu żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów:
i) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
ii) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, jeśli jest wymagane
iii) uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - (osoba wymieniona w ust. 5) a) i) (1) )
iv) dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz ważność ubezpieczenia z zakresu polisy OC od odpowiedzialności zawodowej -(osoba wymieniona w ust. 5) a) i) (1) Warunków)
c) Warunkiem uznania przez Zamawiającego, iż sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta zapewnia należyte wykonanie zamówienia jest złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym oraz załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów, których mowa w ust. 5 lit a) ii.
d) Warunkiem uznania przez Zamawiającego, iż Oferent spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej (ust. 5) lit. a) iii) (1) Warunków) jest dołączenie do oferty:
i) Wykazu zrealizowanych w latach 2015-2020 zadań inwestycyjnych, polegających na wykonaniu robót budowlanych w obiekcie szpitalnym, co najmniej na jednym zadaniu inwestycyjnym o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń, co najmniej 300 m2 (przykładowy wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do niniejszych Warunków).
ii) Wykazu zadań inwestycyjnych potwierdzającego, co najmniej 2-letnie doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi w obiektach użyteczności publicznej dotyczącego osoby wymienionej w ust. 5) a) i) (1) Warunków Postępowania. (Przykładowy wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszych Warunków).
e) Dopuszcza się złożenie oferty przez konsorcjum. Formularz Ofertowy musi zostać zatwierdzony, a dokumenty, o których mowa w ust. 5) lit. b) i c) złożone przez wszystkich uczestników konsorcjum.
f) Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. O ile Oferent polegał będzie na zasobach podmiotu trzeciego i podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji zamówienia Oferta zawierać musi dokumenty wskazane w ust. 5) lit. b), c) i d) dotyczące sytuacji podmiotu trzeciego.
g) Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 5) lit. a) dokonana zostanie zgodnie
z formułą ,,spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
i dokumentach wyszczególnionych w ust. 5) lit. b), c) i d). Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie czy wymienione w ust. 5) lit. b), c) i d) oświadczenia i dokumenty spełniają wymogi określone przez Organizatora przetargu. Nie złożenie chociażby jednego z w/w dokumentów i oświadczeń oraz udzielenie informacji nieprawdziwej skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania z uwzględnieniem ust. 5) lit. h). Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
h) Organizator ma prawo wezwać Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Organizatora oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w ust. 5) lit. b), c) i d), lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez Organizatora oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 5) lit. b), c) i d), zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Oferenta podlegałaby odrzuceniu.

6) Opis sposobu przygotowywania oferty:
a) Oferta musi być trwale zszyta i sporządzona czytelnie w języku polskim. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

b) Wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być odpowiednio ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

c) Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

d) Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez Oferenta, muszą być podpisane
i opieczętowane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

e) Oferent składa tylko jedną ofertę.

f) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postepowaniu zakupowym, w szczególności związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu na wynik postępowania.

g) Oferent jest zobowiązany umieścić ofertę w kopercie, która musi być zaadresowana
na adres Organizatora i zawierać oznaczenie:

Oferta dotycząca:
,,Wykonanie robót budowlanych związanych z budową Bloku Operacyjnego w nadbudowie SOR, z 3 salami operacyjnymi, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ok. 563 m2, w Nowym Szpitalu w Olkuszu."
nie otwierać przed 05.08.2020 r. przed godz. 12:30

h) Oferent może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed terminem składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. W przypadku zmiany oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj tych zmian; a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Oferent winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w ust. 6 lit. g., przy czym powinna ona mieć dopisek ,,zmiany".

i) W przypadku, gdy Oferent, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału dołącza kopię dokumentu, musi być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem.

j) Wymaga się złożenie oferty i załączników do oferty w następującej kolejności:
i) Formularz ofertowy;
ii) Kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową z podziałem na branże: budowlaną, sanitarną, elektryczną z niskoprądową;
iii) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych;
iv) Dokumenty i zaświadczenia wymagane w ustępie 5);
o aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
o uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - (osoba wymieniona w ust. 5) a) i) (1) )
o Wykaz zrealizowanych w latach 2015-2020 zadań inwestycyjnych, polegających na wykonaniu robót budowlanych w obiekcie szpitalnym, co najmniej na jednym zadaniu inwestycyjnym o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń, co najmniej 300 m2 (przykładowy wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do niniejszych Warunków)..
o wykaz zadań inwestycyjnych potwierdzający, co najmniej 2-letnie doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi w obiektach użyteczności publicznej dotyczący osoby wymienionej w ust. 5) a) i) (1) Warunków Postępowania. (Przykładowy wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszych Warunków).
o dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz ważność ubezpieczenia z zakresu polisy OC od odpowiedzialności zawodowej dotyczący osoby wymienionej w ust. 5) a) i) (1) Warunków Postępowania.
v) dokument pełnomocnictwa, dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba ta nie jest uprawniona do reprezentacji Oferenta
w obrocie gospodarczym. Załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza;
vi) inne dokumenty których załączenie Oferent uzna za stosowne (np. informacja o firmie, nagrody itp.:
k) Oferenci przedstawią oferty ściśle z wymaganiami niniejszego postępowania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

l) Oferta oraz wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w odniesieniu do tych informacji, co do których Oferent zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu nie może podlegać składany przez Oferenta wypełniony Formularz Ofertowy.

m) Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.

7) Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Oferentami:
a) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu i Oferent przekazują w formie elektronicznej (e-mail). Organizator przetargu dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji za pomocą faksu lub poczty, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że oferta winna zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej.

b) Organizator przetargu zastrzega sobie, że zmiany dotyczące postępowania
- w szczególności: zmiana terminu, miejsca składania, otwarcia ofert umieszczał będzie na stronie internetowej: www.nowyszpital.pl oraz na stronie Bazy Konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

8) Wyjaśnienia treści Warunków przetargu:
a) Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej: www.nowyszpital.pl. oraz na stronie Bazy Konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 29.07.2020

12) Termin związania z Ofertą:
a) Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
17) Sposób pobierania Zaproszenia do składania ofert:
a) Zaproszenie do składania ofert jest do pobrania w siedzibie Organizatora przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, na stronie www.nowyszpital.pl. oraz na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

18) Adres strony internetowej, na której znajduje się informacja o przetargu:
a) www.nowyszpital.pl
b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Uwagi:1) Zamawiający:
a) Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
z siedzibą w Olkuszu
ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,

b) Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653

działający, jako pełnomocnik Zamawiającego
13) Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) Organizator przetargu dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy Oferenci
nie podlegają wykluczeniu. Następnie Organizator przetargu dokona oceny, czy oferty Oferentów niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
b) Z postępowania wyklucza się:
i) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
ii) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik przetargu;
iii) Oferentów, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
iv) Oferentów, którzy w odpowiedzi na wezwanie dotyczące treści złożonych ofert i dokumentów nie przedstawili wyjaśnień lub nie przedstawili dokumentów.
v) Oferentów, którzy w odpowiedzi na wezwanie dotyczące treści złożonych ofert i dokumentów nie przeprowadzili demonstracji oferowanego asortymentu w siedzibie Zamawiającego.

c) W toku badania i oceny ofert Organizator przetargu może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

d) Nie dotyczy

e) Organizator przetargu może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe lub inne omyłki w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając
o tym danego Oferenta. Oferent winien wyrazić zgodę na daną poprawę. W przypadku odmowy Organizator przetargu odrzuca ofertę.

f) Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:
i) jej treść nie odpowiada treści Warunków, z zastrzeżeniem ust. 5) lit. h) i ust. 13) lit. c);
ii) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
iii) zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
iv) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu;
v) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
vi) Oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia sprzeciwił się
poprawieniu przez Organizatora przetargu omyłki, o której mowa w ust. 13) lit. e);
vii) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

g) Organizator przetargu wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu i ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Warunkach Przetargu.
h) nie dotyczy
i) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.
j) Należy podawać tylko jedną cenę, bez przedstawiania opcji, wariantów czy alternatyw.
k) Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę.
l) Cena oferty jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu cywilnego. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do terminowego, prawidłowego i całkowitego zrealizowania zamówienia.
m) Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym również wszystkie koszty dodatkowe związane z jego realizacją, wszelkie inne koszty związane z należytym wykonaniem zobowiązań określonych w zaproszeniu, a bez których prawidłowe wykonanie zadania jest niemożliwe.
n) Wykonawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
o) O ile Organizator zorganizuje II etap przetargu - negocjacje - do II etapu zaproszeni zostaną wszyscy niewykluczeniu Oferenci, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
p) W toku negocjacji Oferenci poproszeni zostaną o złożenie w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych modyfikujących pierwotnie złożoną ofertę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać warunków gorszych niż oferty złożone pierwotnie.
q) W przypadku zorganizowania II etapu przetargu w ramach oceny ofert Organizator przeprowadzał będzie ocenę ofert dodatkowych. Niezłożenie oferty dodatkowej na etapie negocjacji oznacza podtrzymanie oferty pierwotnej.
r) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o:
i) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres tego Oferenta, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru;
ii) Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie;
iii) Oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie.
s) O ile Oferent, którego oferta wybrana została, jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy Zamawiający będzie uprawniony do zaproponowania podpisania umowy Oferentowi, którego oferta została sklasyfikowana na następnym miejscu.
14) Informacje o umowie:
a) Postanowienia umowy zostały przedstawione w załączonym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszych Warunków.
b) Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu.
c) Termin zawarcia umów zostanie podany w treści informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
19) Zastrzeżenia przetargowe Zamawiającego:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty na każdym etapie jego postępowania.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Marzanna Wójcik, tel. kom.: 509 908 653; e- mail: mwojcik@nowyszpital.pl oraz Zenona Grzebinoga tel. kom. 41 240 12 14 e-mail: zgrzebinoga@nowyszpital.pl
Numer dokumentu:2020-861
Źródło: Internet i własne
Załączniki: