Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21789097 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-08-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 785-857-559
E-mail:
Opis:1 Krzyżówki ŻŻŻ - Koźminek gmina wiejska nr dział.: 119/10 sprawa ZN/6078/4141MZI/2021/2003623
739# Budowa przyłącza kablowego nN - Krzyżówki dz.119/10
2 ŻŻŻ - Słowiki ŻŻŻ - Koźminek gmina wiejska nr dział.: Koźminek-278/3 sprawa ZN/6079/4141MZI/2021/2003872
739# Budowa przyłącza kablowego nN wraz z wymianą złącza kablowego nN -
Słowiki dz.278/3
3 Kalisz Kalisz gmina miejska Ul. Nad Prosną 38 nr dział.: 114/2,115/2 sprawa ZN/6080/4141MZI/2021/2003625
739# Budowa przyłącza kablowego nN - Kalisz Ul. Nad Prosną dz.114/2, 115/2
4 Tymieniec-Kąty Szczytniki gmina wiejska nr dział.: 290 sprawa ZN/6081/4141MZI/2021/2003706
739# Budowa przyłącza kablowego nN - Tymieniec Kąty dz.290
5 Dębniałki Blizanów gmina wiejska nr dział.: 122 sprawa ZN/6082/4141MZI/2021/2003784
739# Budowa przyłącza kablowego nN - Dębniałki dz.122
6 Śliwniki Nowe Skalmierzyce obszar wiejski Ul. Skalmierzycka nr dział.: 64/13, 64/15 sprawa ZN/6083/4141MZI/2021/2003880
739# Budowa przyłącza kablowego nN - Śliwniki Ul. Skalmierzycka dz.64/13 , 64/15
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-
operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 27-09-2021 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 27-09-2021 godz. 10:10
Termin składania:2021-09-27
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 10-12-2021
Przetarg nr 2 - 10-12-2021
Przetarg nr 3 - 10-12-2021
Przetarg nr 4 - 10-12-2021
Przetarg nr 5 - 10-12-2021
Przetarg nr 6 -26-11-2021
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych:
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania
zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [90%], Zadanie: 1 Czas wyłączenia [10%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Włodzimierz Dolat, w godz. 8:00-14:00, tel. 785-857-559
adres email: Wlodzimierz.Dolat@energa.pl
Numer dokumentu:1119/W/21/Kalisz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: