Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-12-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527 92 74
E-mail:
Opis:1 Otomin Kolbudy gmina wiejska nr dzial.: 90/7, 21/15
819# Dostosowanie stacji transformatorowej, linia kablowa nn YAKXS 4x120,
KRSN-P2, DT- 15751
sprawa ZN/10752/3333MZI/2021/2003918
2 Skowarcz Pszczółki gmina wiejska Ul. Łąkowa nr dzial.: gm. Pszczółki-dz. 79/24
819# Wplecenie złącza w pętlę KRSN-P2 .
sprawa ZN/10753/3333MZI/2021/1102472
3 Arciszewo Pruszcz Gdański gmina wiejska nr dzial.: od dz. 34/36 do 34/61
819# linia kablowa nN YAKXS 4x120 + YAKXS 4x35 + KRSN-P2 + P1-Rs, ETAP-IV
sprawa ZN/10754/3333MZI/2021/1501761
4 Różyny Pszczółki gmina wiejska nr dzial.: gm. Pszczółki-dz. 411/23
819# linia kablowa nN YAKXS 4x120 + YAKXS 4x35 + KRSN-P2 + P2-Rs, ETAP-IV
sprawa ZN/10755/3333MZI/2021/1804161
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 22-12-2021 godz. 00:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 22-12-2021 godz. 00:00
Termin składania:2021-12-22
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 14-03-2022
Przetarg nr 2 - 08-04-2022
Przetarg nr 3 - 08-04-2022
Przetarg nr 4 - 08-04-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Agnieszka Małek, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 92 74
adres email: agnieszka.malek@energa.pl
Numer dokumentu:1936/W/21/Tczew
Źródło: Internet i własne
Załączniki: