Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23517238 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-07-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
Adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 470 61 43
E-mail:
Opis:1 Przyrowa Brzuze gmina wiejska nr dział.: 55/3 sprawa ZN/5382/9494MZI/2022/2101184 794.22#Budowa przyłącza kablowego nN YAKXS 4xl20SE L= 70/77 m + KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F; Zabudowa 10 polowej szafy stacyjnej; Wymiana 12 stanowisk słupowych; Wymiana przewodów na AsXSn 4x120 L=868/910 m; Wydłużenie przyłączy kablowych nN YAKXS 4x35SE L= 75m(5 szt.); Wydłużenie przyłącza kablowego nN YAKXS 4xl20SE L= 15 m (1 szt.)
2 Przyrowa Brzuze gmina wiejska nr dział.: 53/10 sprawa ZN/5383/9494MZI/2022/2101957 794.22#Budowa przyłącza kablowego nN YAKXS 4x70SE L= 2/6 m + Pl-Rs/LZV/L2R/F; Wymiana przewodów na AsXSn 4x70 L=597/628m; Wymiana transformatora na jednostkę o mocy 63 kVA + uproszczenie staq'i
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-requlaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 20-07-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 132 (III piętro) data 20-07-2022 godz. 11:00
Termin składania:2022-07-20
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 07-10-2022 Przetarg nr 2 - 07-10-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.enerqa-operator.pl/s/20394/procedury-requlaminy-wytyczne
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, póz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (2 tematy), z wagą 100%. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Paulina Dudkiewicz, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 43 adres email: Paulina.Dudkiewicz@energa.pl
Numer dokumentu:706/W/22/Rypin
Źródło: Internet i własne
Załączniki: