Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23659727 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-08-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej
Adres: ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, 34-600 Limanowa
Województwo / powiat: małopolskie, pow. limanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 18 3375685 +48 18 3373794
E-mail:
Opis:Wykonanie robót budowlanych
polegających na wykonaniu rozbiórki budynku kotłowni wybudowanego na dz. ew. nr 270/11, położonej w miejscowości Koszary, gmina Limanowa, woj. małopolskie o wymiarach rzutu poziomego 4,60 x 3,00 m (pow. zabudowy 13,80 m2), o konstrukcji murowanej, trwale połączonego z gruntem, na fundamencie, z dachem jednospadowym o pokryciu niepalnym.

Rozbiórka ta dokonywana jest w związku z zastosowaniem przez PINB jako organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym środka egzekucyjnego w postaci wykonania zastępczego na podstawie ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Niniejsze postępowanie, z uwagi na szacunkową wartość zamówienia opiewającą na kwotę poniżej 30.000 (trzydzieści tysięcy) euro prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w PINB.
Przedmiot zamówienia winien być wykonany w sposób najmniej uciążliwy dla zobowiązanego (podmiotu, który jest zobowiązany do dokonania rozbiórki na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej), metodą ręczną, z maksymalnym odzyskiem materiałów
Rzeczy ruchome znajdujące się w budynku podlegającym rozbiórce powinny być zabezpieczone i pozostawione w miejscu rozbiórki
Materiały pozostałe po rozbiórce winny zostać zgromadzone na terenie działki
Miejsce i termin składania ofert: Oferty proszę składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma w terminie do 31.10.2022r.
Termin składania:2022-10-31
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Zamawiający (PINB) udzieli zamówienia i zawrze umowę z tym wykonawcą, który zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.
Oferty proszę składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma w terminie do 31.10.2022r.
Płatność: płatności dokona Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Limanowej i nastąpi ona na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wykonanego zadania.
PINB zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania i niezawarcia umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn, nawet po wyborze najkorzystniejszej oferty - do dnia zawarcia umowy.
Pytania dotyczące przedmiotowego zamówienia można zgłaszać na adres e-mailowy PINB: biuro@limanowa.pinb.gov.pl zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na złożone pytania nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, iż pytania te wpłyną do PINB nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Źródło: Internet i własne