Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23681195 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Gmina Miasto Leżajsk
Adres: ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. leżajski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 17 24 27 333, fax 17 24 27 333
Opis:2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania ,,Budowa kanalizacji deszczowej Ul. Żwirki i Wigury w Leżajsku". Zakres robót dotyczy budowy odcinka kanalizacji deszczowej w Ul. Mickiewicza zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5 tj:
- budowa kanalizacji 0 400 mm od studni S10 o rzędnych 186.67/184,77 do istniejącej studni S istn. o rzędnych 185,86/181,44,
- budowie studni kanalizacyjnych 0 1200 mm S10 i SI 1,
- budowie studzienek ściekowych Wp 11 i Wp 11.1,
- budowie przykanalika 0 200 mm dla Wpl 1 i Wpl 1,1.
Szczegółowy zakres robot określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Sposób przygotowania oferty; miejsce i termin składania:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku w zamkniętej kopercie i opisanej: Oferta na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pod nazwą: ,,Budowa kanalizacji deszczowej Ul. Żwirki i Wigury w Leżajsku".
Ofertę należy złożyć w terminie: do 12 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.
Termin składania:2022-08-12
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania.
Termin wykonania robót budowlanych ustala się do: 31.10.2022 r.
Wymagania:1) Podstawa prawna:
Zarządzenie Burmistrza Leżajska nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielaniu zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
4. Warunki płatności.
Zapłata wynagrodzenia następować będzie jednorazowo, po odbiorze (protokołem odbioru robót) przez Zamawiającego określonych w umowie robót budowlanych. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
Warunkiem udziału w zapytaniu jest przygotowanie oferty oraz złożenie jej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w wykonaniu określonych robót budowlanych i dysponują sprzętem pozwalającym na wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą przewidzianą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które są wystarczające do pełnienia tej funkcji w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. z 2022 r. poz. 835) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek, tj. wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności,
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców stosując następujące kryterium wyboru:
- cena ofertowa - 100 %.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która odpowiada wszystkim wymogom zapytania ofertowego i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza tj.
taką, która uzyskała, posiada najniższą cenę. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego.
8. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. wypełniony formularz oferty,
2. wypełniony formularz cenowy,
3. wypełnione oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania,
4. parafowany wzór umowy
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej
http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Norbert Gurdziel - inspektor w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, tel. 17 24 27 333 wew. 126.
Kod CPV:45232130-2
Numer dokumentu:IM.7013.23.1.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: