Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-09-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 85 665 2870, tel. (85) 676 80 62
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj
i wybuduj zadania pn. ,,Modernizacja wejścia do restauracji przy Hotelu BOSiR
ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku".
1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie zezwalającym na wykonanie robót zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, umową, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu oraz PFU, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu;
2) Etap II - wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji wejścia do restauracji przy Hotelu BOSiR Ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

1. 5. Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu oszacowania wszystkich niezbędnych kosztów opracowania i robót, o których mowa w pkt. 1.1 oraz uzyskania wszystkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty obejmującej wszelkie niezbędne prace projektowe i roboty budowlane. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
1. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.);
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 poz. 1225);
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz.2458).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Białostockim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, Ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, pok. 201 lub przesłać faksem na
nr (85) 66 52 871 bądź drogą elektroniczną na adres: dborowski@bosir.bialystok.pl do dnia 08.09.2022 r. do godz. 11:00.
Termin składania:2022-09-08
Miejsce i termin realizacji:Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
1) Wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt. 1.4 ppkt. 1 - w terminie do
3 tygodni od dnia zawarcia umowy,
2) Wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt. 1.4 ppkt 2 - w terminie do
10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:Kryteria wyboru: cena - 100%
4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
5. Oferta winna zawierać cenę ofertową brutto (z uwzględnieniem należnego podatku VAT) za wykonywanie usługi określonej w pkt 1.
Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

9. Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu, z zastrzeżeniem
pkt 12.
11. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania. Informacja o unieważnieniu postepowania zostanie przesłana oferentom.
13. Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Oferenta jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku (15-465) mający swoją siedzibę przy ul. Włókiennicza 4, reprezentowany przez Dyrektora, (,,Administrator").
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres iod@bosir.bialystok.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
3) Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
4) Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5) Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego ,,Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zadnia
pn. ,,Modernizacja wejścia do restauracji przy Hotelu BOSiR
ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku", a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.
6) Podanie przez Oferenta danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.
7) Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).
8) Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.
9) Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy - do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
Kontakt:Osobą do kontaktu z wykonawcami jest: Pan Damian Borowski nr tel. (85) 676 80 62.
Kod CPV:71320000 - 7, 45400000 - 1
Numer dokumentu:RI.261.5.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: