Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Adres: ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 691 569 693
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonanie robót budowlanych dla branży roboty peronowe w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 ode. Glincz - Kartuzy realizowane w ramach projektu ,,Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" w oparciu o zapisy Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej ,,STWiORB). Zakres obejmuje w szczególności:
Zadanie
- wykonanie konstrukcji peronów (wraz z fundamentami wiat, wiatrołapów oraz ścianką oporową)
- wykonie dojść do peronów oraz placu przydworcowego
- zabudowa ścianek prefabrykowanych na kontrakcie
- wykonanie odwodnienia w obrębie peronów oraz placu przydworcowego
- zabudowa ścianki oporowej typu L
- roboty towarzyszące
Szczegółowe pozycje zakresu robót zostały ujęte w załączniku nr 4 do Warunków Zamówienia.
Wykonawcy będzie przysługiwać obmiarowe wynagrodzenie w wysokości wynikającej z zaoferowanych cen jednostkowych i ilości faktycznie wykonanych prac.
Warunki wykonania robót:
o Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacjątechnicznąoraz STWiORB.
o Wykonawca wykona zabezpieczenie oraz odwodnienie robót w sposób wskazany w STWiORB.
o Wykonawca będzie realizował roboty w sposób bezpieczny, z użyciem środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. Zapewni także zaplecze budowy oraz socjalne dla swoich potrzeb, jak również doprowadzi wymagane media i zapewni odbiór wytworzonych odpadów komunalnych
o Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z wymaganiami środowiskowymi oraz wskazówkami nadzoru środowiskowego, a także innych nadzorów.
o Wykonawca będzie realizował prace przez 7 dni w tygodniu w godz.ch 6-22, a w przypadku konieczności - całodobowo.
o Wykonawca zapewni wywóz i utylizację materiału zbędnego (odpadu) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z dostarczeniem Karty Przekazania Odpadów.
o Wykonawca zapewni materiał konieczny do realizacji robót (chyba, że szczegółowe zapisy stanowią wprost inaczej). Materiał musi spełniać wymogi Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, a także musi zostać zaakceptowany przez Inżyniera (za pośrednictwem PPMT).
o Geodezja (tyczenie oraz inwentaryzacja) oraz badania laboratoryjne (zgodnie z STWiORB) po stronie Zamawiającego. Geodezja ,,robocza1' po stronie Wykonawcy.
o Prace wykonywane z uwzględnieniem wskazówek i poleceń Zamawiającego oraz Inżyniera.
o Prace wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.
o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie ewentualnych kabli, instalacji, dróg, linii, rowów oraz innych urządzeń spowodowanych przez niego oraz jego Podwykonawców. W razie uszkodzenia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy na własny koszt i własnym staraniem. Wykonawca wykona konieczne przekopy kontrolne.
o Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie budowy będą wykonywane prace innych branż oraz zobowiązuje się do współpracy z innymi podmiotami realizującymi prace na terenie Inwestycji.
o Wykonawca zobowiązuje się do pełnej współpracy z Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru oraz Kierownikami Robót. Wykonawca zobowiązuje się także do uczestnictwa w spotkaniach, komisjach i naradach o udział w których zostanie poproszony.
o W razie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca zapewni skuteczne ich oczyszczanie
o Wykonawca zapewni ład i porządek w miejscu prac
o Wykonawca zapewni rozładunek oraz magazynowanie elementów prefabrykowanych
o Wykonawca wykona wszelkie prace towarzyszące: transport wewnętrzny materiału, załadunki, rozładunki, magazynowanie, przygotowanie do odbiorów (w tym dodatkowy przegląd i uprzątnięcie)
o Wykonawca przygotuje fundamenty pod wiaty oraz wiatrołapy, zabezpieczy gwinty kotw oraz zasypie i zabuduje nawierzchnie na fundamentach. Miejsca zabudowy fundamentów trwale oznaczy oraz zgłosi do inwentaryzacji geodezyjnej.
o Wykonawca zabezpieczy przyległy tor przed zanieczyszczeniem. W przypadku zanieczyszczenia toru przyległego tor zostanie oczyszczony zgodnie z wskazówkami Kierownika Robót Torowych I Inspektora Nadzoru.
o W ramach przygotowania do odbiorów Wykonawca w szczególności każdorazowo:
o Zakończy budowę nawierzchni peronu oraz uprzątnie teren budowy.
o Sprawdzi równość ułożenia nawierzchni. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyłek skoryguje położenie.
o Sprawdzi ułożenie ścieżek prowadzących względem sąsiednich elementów/ W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyłek skoryguje położenie.
o Przygotuje wsad do operatu kolaudacyjnego (7 dni przed terminem odbioru). W ramach wsadu Wykonawca m.in. zleci i dopilnuje wykonania pomiarów geodezyjnych, przygotuje część materiałową
o Wykona inne czynności wskazane przez kierownika robót peronowych
o Wszelkie wymienione roboty są traktowane jako obmiarowe, do wykonania na wyraźne zlecenie Zamawiającego. Przedmiar robót jest szacunkowy i może ulec zmianie.
o Zamawiający może zrezygnować z realizacji oraz zakontraktowania części robót, a także może zwiększyć zakres robót do wykonania.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty winny zostać złożone nie później niż do dnia 07.02.2023 do godz. 14.00.

Oferty składane w formie pisemnej winny zostać złożone w biurze budowy Zamawiającego: Ul. Kościuszki 12/29 II piętro, 83-300 Kartuzy.
Oferty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej winny zostać przesłane na adres: p.plwarski@ppmt.pl
Termin składania:2023-02-07
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia.
Terminy realizacji robót wymaganych do odbioru eksploatacyjnego:
o Peron nr 1:
o Ścianki peronowe do 30.03,2023 o Pozostałe roboty do 31.05.2023
o Peron nr 2:
o Ścianki peronowe od toru nr 2 do 30.03.2023 o Pozostałe roboty do 31.05.2023
o Ścianki oporowe na st. Kartuzy do 30.04.2023
Termin realizacji robót wymaganych do odbioru końcowego: do 18.08.2023
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Udzielenie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych
Prawo opcji.
Zamówienie nie obejmuje prawa opcji.
7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.
7.1. W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe, w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) dokonali wizji lokalnej w terenie,
e) posiadają kadrę niezbędną do wykonania przedmiotowego zadania,
f) uzyskali przerób finansowy w roku 2021 lub 2022 w wysokości min. 5 000 000 zł netto
g) wykonali w ciągu 3 ostatnich lat budowę min. 2 perony o długości min 80 m;
7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym zostanie dokonana na zasadzie formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, wskazane w pkt 8 poniżej.
7.3. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu zakupowym albo do reprezentowania ich w postępowaniu zakupowym i zawarcia umowy zakupowej z Zamawiającym i przekazać Zamawiającemu pisemne pełnomocnictwo w powyższym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wykonanie umowy zakupowej i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej. Wskazane powyżej warunki udziału w postępowaniu zakupowym winny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.
8.1. Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,
2) oświadczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków zamówienia,
3) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji,
4) dowodu wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - potwierdzenie przelewu (w celu wyeliminowania przypadków braku wniesienia wadium przed terminem składania ofert; Zamawiający sugeruje dokonanie przelewu dnia poprzedzającego dzień składania ofert, co daje gwarancję znajdowania się środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego w wymaganym terminie,
b) w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia banku, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej - potwierdzona za zgodność kopia poręczenia albo gwarancji winna być dołączona do oferty jako załącznik nr 3 (dowód wniesienia wadium), zaś oryginał dokumentu poręczenia albo gwarancji winien być dostarczony w oryginale do siedziby
PPM-T przed terminem składania ofert (dostarczenie oryginału dokumentu dotyczy składania oferty zarówno w formie pisemnej jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej).
8.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) składa odpis albo informację z odpowiedniego rejestru albo ewidencji, a w przypadku braku takiego rejestru albo ewidencji, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument;
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Dokumenty, o których mowa pkt 1 i pkt 2 lit. b powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz potwierdzenia, że oferta nie podlega odrzuceniu Wykonawcy zobowiązaniu są złożyć następujące dokumenty;
1) stosowne referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów inne potwierdzające spełnienie warunków wymaganych w pkt. 7.1 pkt. g),
2) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za rok 2021 lub 2022,
9. Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości
30 000,00 zł (słownie; sto tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w BNP PARIBAS o numerze 7216001303 00041001 2230 5001. W tytule przelewu należy wskazać ,,Wadium w postępowaniu zakupowym nr P4-22b/2022". Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć zgodnie z zapisami pkt. 8.1.4) lit. b)
10. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert
11. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym.
W toku postępowania zakupowego wszystkie dokumenty, z wyjątkiem ofert, są przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia wraz z załączonym kosztorysem ofertowym. Do oferty winny zostać załączone wszystkie dokumenty wskazane w pkt 8 powyżej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Wszystkie strony oferty winny zostać koleino ponumerowane.
Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę reprezentującą Wykonawce.
Oferty mogą być składane w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej, wszystkie dokumenty w postępowaniu zakupowym są składane przez Wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
W przypadku składania oferty w formie pisemnej, oferta wraz z wszystkimi załączonymi do niej dokumentami (z wyłączeniem oryginału wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) winna zostać zbroszurowana.
W takim przypadku oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację ,,Oferta w postępowaniu zakupowym nr P4-22b/2022"; termin składania ofert: 07.02.2023 godz. 14.00
oraz opatrzonej adresem Wykonawcy.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej winna ona zostać przesłana na adres wskazany w pkt 13 poniżej. W takim przypadku plik z ofertą winien zostać zabezpieczony przed otwarciem hasłem, które przekazane będzie Zamawiającemu na jego żądanie po upływie terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca winien przedstawić ofertę cenową którą należy określić na podstawie:
o Zakresu robót stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych Warunków zamówienia, (ilości robót wskazane w Zakresie robót należy traktować jako orientacyjne, służące pomocniczo do wyceny robót i nie będą mogły być przedmiotem późniejszych roszczeń Wykonawcy),
o Pytań i odpowiedzi Inwestora, stanowiących załącznik nr 5 do niniejszych warunków zamówienia,
o Projektu Wykonawczego i STWiORB, stanowiących załącznik nr 6 do niniejszych warunków zamówienia,
o Wzoru Umowy zakupowej, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia.
Pozostałe założenia istotne dla Wykonawcy, mające wpływ na sposób obliczenia ceny ujęte zostały w uwagach w poszczególnych pozycjach Zakresu robót.
15. Kryteria oceny ofert.
Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, z uwzględnieniem kryterium ceny (100% znaczenia).
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej.
Przed zawarciem umowy zakupowej Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej w wysokości 10% łącznej ceny brutto za wykonanie całości udzielonego Wykonawcy zamówienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy wadium podlega zaliczeniu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.
W trakcie realizacji umowy zakupowej Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form wskazanych powyżej, pod warunkiem zachowania ciągłości i wysokości zabezpieczenia.
17. Wzór umowy zakupowej.
Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia. W załączonym wzorze umowy zakupowej zastosowano odmienne nazewnictwo podmiotów - zgodnie z Warunkami zamówienia podmioty występujące w postępowaniu to Zamawiający i Wykonawca, zaś zgodnie z projektem umowy zakupowej są to odpowiednio Wykonawca i Podwykonawca.
18. Negocjacje handlowe.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Przedmiotem negocjacji będą wszystkie parametry odnoszące się do przedmiotu i warunków realizacji zamówienia.
W wyniku przeprowadzenia negocjacji handlowych Zamawiający może wprowadzić zmiany do niniejszych warunków zamówienia.
Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiający przekaże Wykonawcom informacje o zmianach w warunkach zamówienia oraz zaprosi ich do złożenia ofert ostatecznych.
19. Zmiany umowy zakupowej.
Zmiany umowy zakupowej możliwe będą wyłącznie w następujących przypadkach:
a) gdy zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy zakupowej,
b) gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej umowy zakupowej,
c) zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy zakupowej.
UWAGA:
Umowa może zostać zawarta z potencjalnym Wykonawcą po udzieleniu zgody PKP PLK na zawarcie Umowy z Podwykonawcą.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu:
Piotr Piwarski, tel. 691 569 693, e-mail: p.plwarski@ppmt.pl
Numer dokumentu:P4-22b/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: