Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:Gmina Pawłów
Adres: Pawłów 56, 27-225 Pawłów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. starachowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 272-16-14
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku magazynowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 455/3 w miejscowości Pawłów (gmina Pawłów, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie). W ramach robót zostanie dokonana wymiana pokrycia dachowego tego budynku z płyt falistych azbestowych na pokrycie blachy.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.
Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją, warunkami zawartymi w zapytaniu, wzorem umowy oraz z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów.
5. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw patentów, znaków towarowych, materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretnych typów katalogowych - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą ,,lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia podano konkretne typy materiałów, wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważnie lub lepsze od złożonych w dokumentacji. Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary powołane w opisie przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi min. 3 lat (36 miesięcy) na wykonany przedmiot zamówienia.
Przedłużenie min. okresu gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2023r. do godz. 09.00.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2. Oferta może być złożona:
a) za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów (sekretariat Urzędu).
b) w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu lub dokument podpisany elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) na adres: inwestycje@pawlow.pl
Otwarcie ofert:Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 30.11.2023r. po godz. 09.15.
Termin składania:2023-11-30
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.
Wymagania:5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT. Tak ustalona cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. Oferowaną cenę należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę podaje się w formularzu oferty - załącznik nr 1 do zapytania w zapisie liczbowym i słownym.
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej i wzoru umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie elementy nieprzewidziane ale konieczne do zrealizowania zamówienia.
4.1. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
5. Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca składa wraz z ofertą kosztorys ofertowy według wzoru druku kalkulacji wartości kosztorysowej określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego, według kolejności pozycji wymienionych w przedmiarze robót.
Podstawą do sporządzenia kosztorysu jest przedmiar robót. Wykonawcy zobowiązani są do wyceny wszystkich pozycji przedmiaru zgodnie z ich opisem.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
Cena - 80%
Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji i rękojmi - 20% (okres gwarancji i rękojmi nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy).
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Sposób przyznania punktów w kryterium Cena
C = (Cmin / Cof) x Wa
gdzie:
C - ilość punktów przyznana badanej ofercie
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
Cof - cena badanej oferty
Wa - waga = 80 pkt
3.1. Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów.
3.2. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru określonego powyżej.
3.3. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
4. Sposób przyznania punktów w kryterium Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji i rękojmi

Czas trwania gwarancji i rękojmi
Liczba punktów
36 miesięcy (minimalny okres)
0 pkt
48 miesięcy (przedłużenie o 12 miesięcy)
10 pkt
60 miesięcy (przedłużenie o 24 miesiące)
20 pkt

4.1. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy.
4.2. Zamawiający dopuszcza przedłużenie minimalnego okresu gwarancji i rękojmi maksymalnie o 24 miesiące.
4.3. Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji i rękojmi na 60 miesięcy od daty odbioru końcowego wykonanych robót.
4.4. Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego.
4.5. Jeśli Wykonawca nie zaoferuje przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego oferowany okres rękojmi i gwarancji wynoszący 36 miesięcy.
4.6. Oferty z zadeklarowanym minimalnym okresem gwarancji i rękojmi 36 miesięcy otrzymają 0 pkt w przedmiotowym kryterium.
4.7. Wykonawca będzie premiowany za zaoferowane wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagany w niniejszym zamówieniu minimalny 36-miesięczny okres gwarancji i rękojmi.
4.8. Wykonawca, za zaoferowane wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 12 miesięcy ponad wymagany w niniejszym zamówieniu minimalny 36-miesięczny okres gwarancji i rękojmi otrzyma 10 punktów.
4.9. Wykonawca, za zaoferowane wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące ponad wymagany w niniejszym zamówieniu minimalny 36-miesięczny okres gwarancji i rękojmi otrzyma 20 punktów.
4.10. Jeżeli Wykonawca zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o więcej niż 24 miesiące do oceny ofert zostanie przyjęty okres przedłużenia o 24 miesiące. W umowie z wykonawcą okres gwarancji i rękojmi wynosić będzie 60 miesięcy.
4.11. Okres gwarancji i rękojmi może być przedłużony jedynie o 12 miesięcy lub 24 miesiące.
Gwarancja i rękojmia musi być udzielona wyłącznie w pełnych miesiącach i wynosić 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy.
5. Łączną ocenę punktową przyznanych badanej ofercie stanowi suma punktów w poszczególnych kategoriach (kryteriach).
6. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

8. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
3. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązań (stosownie do załącznika Nr 3 do niniejszego zapytania) oraz kosztorys ofertowy.
4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana przez pełnomocnika.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę przy miejscu naniesienia tych poprawek/zmian. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki/zmiany muszą być jednoznaczne i czytelne.
6. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty oznaczonej napisem: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu ofertowym
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
W przypadku określonym w ust. 2a ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu z dopiskiem: Oferta na ,,Rozwiązanie problemu środowiskowego poprzez wymianę eternitu n terenach poprzemysłowych". Nie otwierać przed dniem 30.11.2023r. do godz. 09.15.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową.
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. W sytuacji gdy koperta nie zostanie oznakowana adresem Wykonawcy, Zamawiający otworzy ofertę Wykonawcy w celu uzyskania adresu oferenta i dokona zwrotu oferty otwartej.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.

10. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy
Zakres zmian określono w §12 załącznika nr 2 do zapytania - Wzór umowy.

11. Inne postanowienia
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy określone ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
9. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
11. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
12. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
b) formularz ofertowy nie został złożony lub został wypełniony nieprawidłowo;
c) Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
d) Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania.
13. O wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną zawiadomieni drogą e-mail (na adres poczty wskazany w formularzu ofertowym).
14. Z Wykonawcą który uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia (stosownie do wzoru określonego w załączniku Nr 3). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
15. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej ,,RODO", informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pawłów, Pawłów 56, 27-225 Pawłów, tel. 41 272-16-14, email: urzad@pawlow.pl
b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@pawlow.pl
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.
f) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Oferentów/Wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby się powołują Oferenci/Wykonawcy.
g) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
h) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
i) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
j) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
k) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
l) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Oferenta/Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Kontakt:Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Mirosław Sepioło, Anna Kwiecień i Radosław Wojteczek, tel. 41 272-16-14, e-mail: inwestycje@pawlow.pl
Kod CPV:45000000-7, 45111300-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: