Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury
Organizator:Urząd Gminy w Lubiewie
Adres: Hallera 9, 89-526 Lubiewo
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. tucholski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 52 334 93 10
E-mail:
Opis:Gmina Lubiewo zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: ,,Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury, tj. brama, witacz i promenada w miejscu publicznym"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury nad jeziorem w Bysławiu, na działce nr ewid. 981 obręb Bysław, Gmina Lubiewo.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę:
a) bramy na kąpielisko (1 szt.),
b) witacza (1 szt.)
pokrycie dachowe na bramie i witaczu - karpiówka ceramiczna w łuskę w kolorze naturalnym,
c) promenady.
UWAGA!
W dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego wskazano, iż projektowana promenada ma być wykonana z nawierzchni przepuszczalnej ,,parkowej" lub innej. Zamawiający wymaga, aby promenada wykonana została z kostki brukowej zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
Kolorystyka kostki, elementów drewnianych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4. Zamówienie objęte jest zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
Uwaga:
Dokumentacja budowlana przewiduje szerszy zakres inwestycji. Zakres przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dotyczy wyłącznie budowy promenady, bramy i witacza.
6. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach.
8. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Miejsce i termin składania ofert: X. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać pisemnie (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 26.05.2023 r. do godz. 10:00 na adres Urzędu Gminy w Lubiewie, Ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, biuro nr 15,
w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizację zadania pn.: ,,Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury, tj. brama, witacz i promenada w miejscu publicznym".
Termin składania:2023-05-26
Miejsce i termin realizacji:VII. Termin realizacji umowy:
Termin rozpoczęcia robót budowlanych - od dnia przekazania placu budowy Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 31 sierpnia 2023 r.
Wymagania:II. Tryb udzjelenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), bez stosowania przepisów ww. ustawy.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Informacja o wyniku postępowania opublikowana zostanie na stronie BIP Zamawiającego, pod adresem: https://lubiewo.bip.net.pl/
Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zrezygnuje z zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
V. Podstawy wykluczenia z postępowania:
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania ustawy prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
VI. Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium - cena - 100%.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z powodu zaoferowania takich samych cen, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
VIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IX. Postanowienia umowy
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby lub osób do złożenia oferty, o ile uprawnienie tej osoby lub osób do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik 2 do zapytania ofertowego);
4) Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w tym członkostwo w izbach samorządowych architektów i inżynierów budownictwa (Załącznik 3 do zapytania ofertowego);
5) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia (Załącznik 4 do zapytania ofertowego).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Uwagi:XII. Ogólna klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywanych obowiązków ustawowych, jest Gmina Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, tel. 52 33 49 310.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych w ramach wykonywania władzy publicznej w oparciu o przepisy prawa materialnego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.
7. Podanie danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem umożliwiającym realizację zadań
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania , a po ustaleniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.
9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której są one przetwarzane.
11. Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji profilowania.
12. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt:W przypadku wystąpienia pytań do zapytania ofertowego można je kierować mailem na adres: ug@lubiewo.pl
Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana będzie na stronie BIP Zamawiającego, pod adresem:
https://lubiewo.bip.net.pl/
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Justyna Glazik, tel. 52 33 493 10 wew. 17.
Kod CPV:45000000 - 7, 45111300 - 1, 45111200 - 0, 45112720 - 8, 45200000 - 9, 45233200 - 1
Numer dokumentu:IiPP.271.2.1.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: