Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18492335 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-12-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej
Organizator:PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź
Adres: ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:(42) 675 20 00, (42) 675 11 04, (42) 675 20 01
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Zgierz-Pabianice
,,Budowa linii kablowej nN w miejscowości Zgierz, ul. Rudnicka 42 a dz nr 476/17, 476/18, 476/11, 476/16, 476/15, 476/14, 476/13, 476/12, zgodnie z dokumentacją projektową nr 368p")
2. Uprawnionym do ubiegania się u udzielenie zamówienia, w ramach niniejszego postępowania, jest Wykonawca zarejestrowany w BKW w kategorii w ramach, której prowadzone jest niniejsze postępowanie, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
3. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, w pierwszym z jego udziałem postępowaniu, wniosku o rejestrację w BKW. Formularz wniosku zgłoszeniowego oraz Instrukcja w sprawie rejestracji znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wniosek zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w tej samej kopercie co ofertę, jako odrębny pakiet dokumentów niezbędny do zarejestrowania Wykonawcy w BKW. W przypadku złączenia w/w dokumentów z ofertą, Zamawiający informuje, iż dokona ich wyodrębnienia z oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 19-12-2019 r. do godz. 09.00 w:
Kancelarii PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90?021 Łódź czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi dnia 19-12-2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Termin składania:2019-12-19
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji określono w Załączniku nr 2 do ogłoszenia
Wadium:nie wymagane
Wymagania:6. Wymagane warunki gwarancji znajdują się w Załączniku nr 2 do ogłoszenia.
7. Warunki płatności określono w Załączniku nr 2 do ogłoszenia
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem złożenia oferty w toku negocjacji, o których mowa w pkt. XI ogłoszenia. Dopuszczalność powierzenia przez Wykonawcę wykonywania zamówienia lub jego części podwykonawcom oraz wymagane dokumenty dot. podwykonawców określa załącznik nr 3 do ogłoszenia.
IV. WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Złożenie oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
3. Wykonawca może przed upływem wyznaczonego terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA".
5. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszego ogłoszenia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert.
8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej.
9. Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega zwrotowi, chyba że Komisja Przetargowa zdecyduje o zwrocie Oferty Wykonawcy.
10. Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie.
Numer dokumentu:GZM/0476/JC/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: