Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-11-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjnym
Organizator:Nadleśnictwo Dojlidy
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 75, 15-111 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: +48 85 743-68-75 fax: +48 85 743-68-32
E-mail:
Opis:2. Określenie przedmiotu rozpoznania:
Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Dojlidy
Zakres prac dotyczy wykonania pomieszczenia tzw. kasy (adaptacja części serwerowni), w
budynku administracyjnym na I piętrze w siedzibie nadleśnictwa, i obejmuje:
a) roboty przygotowawcze, wyniesienie mebli i urządzeń we skazane przez inwestora miejsce
w remontowanym budynku,
b) zabezpieczenie przed uszkodzeniem okien i drzwi niepodlegających wymianie,
c) roboty demontażowe, likwidacja drzwi na korytarz, zamurowanie powstałej wnęki,
d) zakup i montaż fabrycznie nowych atestowanych drzwi wewnętrznych klasy RC4,
e) wykonanie otworu na okno podawcze w systemie np. firmy COPAL,
f) montaż ścianki aluminiowej oszklonej
g) zamurowanie okna podawczego na parterze (dotychczasowa kasa), szpachlowanie,
malowanie,
h) zakup i transport materiałów i sprzętu,
i) roboty porządkowe, utylizacja odpadów z naprawy.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac zawiera przedmiar robót.
Ponadto, Wykonawca robót winien uwzględnić w cenie oferty demontaż 2 sejfów
znajdujących się aktualnie w istniejącej kasie na parterze oraz ich przemieszczenie na
zaplecze warsztatowe nadleśnictwa (z tyłu za siedzibą nadleśnictwa, ok 150 mb) oraz
uzupełnienie wykończenia podłogi z paneli podłogowych - póz.28 przedmiaru.
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem postępowania,
dokonać lustracji terenowej, w celu wykonania szczegółowych obmiarów.
Godziny otwarcia obiektu (siedziba nadleśnictwa) w dni powszednie poniedziałek-piątek godz.
7:00-15:00.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofertę cenową należy złożyć do dnia
08.11.2019r. godz. 10:00.
Termin składania:2019-11-08
Miejsce i termin realizacji:3. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: do 27 grudnia 2019 r.
Wymagania:5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy w zakresie dokumentów lub oświadczeń:
zarejestrowana działalność gospodarcza.
6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy (załącznik do zaproszenia): wzór umowy
stanowi załącznik nr 1.
8. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zgłoszenie należy
złożyć w formie pisemnej, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w sekretariacie nadleśnictwa, drogą
pocztową/faksem/e-mailem* na adres: Nadleśnictwo Dojlidy, ul. 1000-lecia P. P. 75, 15-111
Białystok, nr faksu (085) 7436832,
e-mail: dojlidy@bialystok.lasy.gov.pl
Uwagi:4. Kryterium wyboru: 100% cen
Kontakt:7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Fiedorczuk, Andrzej Godlewski,
tel. 85 7436875.
Numer dokumentu:SA.270.153.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: