Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-09-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych w ujęciu kompleksowym wraz z pracami towarzyszącymi dotyczącymi przebudowy odpływów liniowych wraz podłączeniem do kanalizacji oraz wykonania modernizacji murków oporowych
Organizator:Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o
Adres: ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Gliwice
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (32) 33 93 110
E-mail:
Opis:SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU
Wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Bytomski Park Przemysłowy - Modernizacja odpływów liniowych oraz murków oporowych przy wjeździe do doków."
zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Bytomski Park Przemysłowy--Modernizacja odpływów liniowych oraz murków oporowych przy wjeździe do doków."
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Podstawą do określenia ceny w niniejszym przetargu jest SIWP.
2. Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona przy uwzględnieniu rysunków stanowiących załącznik nr 1 do SIWP.
3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ujęciu kompleksowym wraz z pracami towarzyszącymi dotyczącymi przebudowy odpływów liniowych wraz podłączeniem do kanalizacji oraz wykonania modernizacji murków oporowych przy wjeździe do doków hali D na terenie Bytomskiego Parku Przemysłowego przy Ul. Siemianowickiej 98 w Bytomiu, będącego własnością GAPR Sp. z o. o. w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Bytomski Park Przemysłowy - Modernizacja odpływów liniowych oraz murków oporowych przy wjeździe do doków."
4. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie poniższych prac w każdym z doków (dok Dl, dok D2 i dok D3), w szczególności:
1) prace przygotowawcze, tj. m. in.:
a. wygrodzenie stref niebezpiecznych na poziomie gruntu, wraz z wygrodzeniem bezpiecznych stref wejściowych do budynku dla użytkowników oraz osób postronnych;
b. zabezpieczenie elewacji, stolarki oraz urządzeń zlokalizowanych w obrębie prowadzonych prac budowlanych;
c. wygrodzenie stref gromadzenia materiałów przeznaczonych do utylizacji oraz materiałów do zabudowy;
d. wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejących uszkodzeń elementów istniejących a nie objętych zakresem niniejszego zamówienia;
e. dobór materiałów oraz dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych kart materiałowych do zatwierdzenia przed ich dostawą;
f. zakup i dostawę zatwierdzonych, fabrycznie nowych materiałów;
2) prace rozbiórkowe obejmujące demontaż i utylizację, tj. m. in.:
a. usunięcie luźnych warstw malarskich wykończenia betonowych murków oporowych wraz z wyczyszczeniem murków pod nowe warstwy naprawcze i powłoki malarskie;
b. rozebranie kostki betonowej na zjazdach do doków na całej ich szerokości oraz na długości od górnego odwodnienia liniowego do budynku, z odwozem do utylizacji;
c. rozebranie wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz gruntu rodzimego na całej powierzchni zjazdów do doków, na głębokość 0,7 m, z odwozem do utylizacji;
d. demontaż koryt odwodnienia liniowego górnego i dolnego na każdym zjeździe do doku, z odwozem do utylizacji;
e. demontaż wraz z odwozem do utylizacji stalowych balustrad zamontowanych na murkach oporowych;
3) prace budowlano-montażowe, tj. m. in.:
a. uzupełnienie ubytków w murkach oporowych warstwą betonu szczepnego do naprawy betonu;
b. wbetonowanie ceowników UPE 220 od czoła murków oporowych, tj.: podkucie murków betonowych do wymiaru ceownika, zabetonowanie ceownika na całej wysokości murków z
wbetonowaniem w gruncie do głębokości 30 cm p.p.t., wypełnienie przestrzeni między ceownikiem a murem warstwą betonu szczepnego, malowanie ceownika farbą do stali w pasy żółto-czarne na całej powierzchni ceownika;
c. wykonanie nowych powłok malarskich na murkach oporowych wraz z profilowaniem spadków, wg poniższego przekroju warstw:
o warstwa gruntująca ułożona na oczyszczoną i uzupełnioną powierzchnię elementów betonowych murków,
2 warstwy farby do betonu w kolorze ciemno-szarym (standard);
d. montaż nowych koryt odwodnienia liniowego klasy D400 z rusztem żeliwnym na każdym zjeździe do doku w miejscach istniejących koryt (górnego i dolnego), na fundamencie betonowym i w opasce betonowej wraz z wykonaniem szczelnych połączeń systemowych z istniejącymi odcinkami kanalizacji deszczowej;
e. wykonanie nowej nawierzchni zjazdów do doków zgodnie z rysunkiem nr 2 z załącznika nr
1 do SIWP, wg poniższego przekroju warstw:
o warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubość 10 cm,
o podsypka piaskowo - cementowa 1:4 - grubość warstwy 5 cm,
o podbudowa zasadnicza z betonu C20 zbrojona zbrojeniem rozproszonym 20kg /lm3 - grubość warstwy 20 em,
o podbudowa z kruszywa łamanego fr. 4-32 mm zagęszczana mechanicznie do uzyskania wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 minimum 100 MPa - grubość warstwy 5 cm,
o podbudowa z kruszywa łamanego fr. 32-63 mm zagęszczana mechanicznie do uzyskania wartości wtórnego modułu odkształcenia minimum 100 MPa - grubość warstwy 40 cm,
o istniejący grunt;
f. montaż nowych balustrad stalowych, malowanych proszkowo w kolorze jasno szarym (standard) wykonanych z rur stalowych DN 40 mm o grubości ścianki minimum 3,2 mm, długości w rzucie około 10 m jedna poręcz i wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, na wzór istniejących poręczy zgodnie z rysunkiem nr 2 z załącznika nr 1 do SIWP (dopuszcza się wykonanie balustrad z profili zamkniętych o przekroju kwadratowym o wymiarach minimum 40 mm x 40 mm o grubości ścianki minimum 3,2 mm);
4) prace uzupełniające, tj. m. in.:
a. wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej z nagromadzonych osadów twardych w zakresie:
- czyszczenie odcinka kanalizacji deszczowej od studni D67 do dolnego odwodnienia liniowego doku Dl (dotyczy zakresu dla doku Dl),
- czyszczenie studni D66 oraz uzupełnienie betonem ewentualnych ubytków w kinecie studni (dotyczy zakresu dla doku Dl),
- czyszczenie studni D35 oraz uzupełnienie betonem ewentualnych ubytków w kinecie studni (dotyczy zakresu dla doku D2),
- czyszczenie studni D34 oraz uzupełnienie betonem ewentualnych ubytków w kinecie studni (dotyczy zakresu dla doku D2),
- czyszczenie studni D33 oraz uzupełnienie betonem ewentualnych ubytków w kinecie studni (dotyczy zakresu dla doku D3),
- czyszczenie studni D32 oraz uzupełnienie betonem ewentualnych ubytków w kinecie studni (dotyczy zakresu dla doku D3),
b. w przypadku niewielkich ubytków w konstrukcji betonowej murków oporowych należy każdorazowo wykonać drobne naprawy za pomocą betonu kontaktowego, szczepnego, do ubytków; przed wykonaniem tych prac należy każdorazowo wezwać Inspektora Nadzoru w celu ustalenia działań naprawczych;
c. wykonanie badań zagęszczenia gruntu lekką płytą dynamiczną na poziomie warstwy podbudowy na zjeździe do doku w 2 puntach wskazanych przez Inspektora Nadzoru na każdym zjeździe;
d. wszelkie prace niezbędne do wykonania w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a nie opisane bezpośrednio w SIWP oraz w Umowie, lecz wymagane z uwagi na technologię wykonania robót, obowiązujące przepisy i cel gospodarczy Umowy;
5) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej, zawierającej:
a. rysunki powykonawcze w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań technicznych zawartych na rysunkach stanowiących załącznik nr 1 do SIWP,
b. karty zatwierdzenia materiałów oraz deklaracje producentów zabudowanych materiałów,
c. karty odpadów,
d. wyniki badań zagęszczenia warstw podbudowy zjazdów,
e. dokumentację fotograficzną, szczególnie dotyczącą prac rozbiórkowych i zanikowych;
6) odtworzenie wszelkich elementów budynku, istniejącej infrastruktury i zamontowanych urządzeń, które zostały naruszone przez Wykonawcę, jego podwykonawców i podmioty trzecie działające na zlecenie Wykonawcy podczas wykonywania prac budowlanych, również poza obszarem bezpośrednio związanym z wykonywaniem robót budowlanych w ramach niniejszej inwestycji;
7) uporządkowanie terenu robót i dróg dojazdowych, odtworzenie naruszonych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych, przywrócenie ich do stanu sprzed robót, w tym również humusowanie i posianie trawy jeśli zaistnieje taka konieczność (np. po składowaniu sprzętu, narzędzi, materiałów lub odpadów itp.).
UWAGA:
A. Dane dotyczące wymiarów i ilości zamieszczone w treści SIWP i załącznikach do SIWP mają charakter pomocniczy, Zamawiający udostępnia je w celach poglądowych. Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać sprawdzenia wymiarów w naturze, potwierdzić je we własnym zakresie oraz dokonać sprawdzenia stanu wszystkich istniejących elementów oraz urządzeń i instalacji zamontowanych na obiekcie. Niewykonanie sprawdzenia przed przystąpieniem do przetargu nie stanowi podstawy do późniejszej zmiany ceny ryczałtowej określonej w Umowie.
B. Jeżeli w SIWP podane zostały normy lub nazwy własne producenta to mają one na celu wskazanie właściwości technicznych proponowanych rozwiązań i materiałów. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych norm i równoważnych
materiałów innych producentów o tych samych lub lepszych właściwościach technicznych. Wszelkie materiały przed zastosowaniem należy zatwierdzić u Inspektora Nadzoru.
C. Należy dobrać taką technologię wykonania prac, aby nie nastąpiła ingerencja w istniejącą konstrukcję betonową murków, elewację budynku oraz istniejące uzbrojenie techniczne chyba, że jest to niezbędne celem wykonania zakresu prac objętego Umową.
D. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania Umowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWP na niepełny zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. na wykonanie prac modernizacyjnych dla doku Dl lub D2 lub D3 lub dwóch doków w dowolnej konfiguracji w zależności od wysokości ceny oferty najkorzystniejszej, o której mowa w rozdziale IX ust. 2 SIWP.
5. Wszystkie prace demontażowe i montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wg rysunków poglądowych, stanowiących załącznik nr 1 do SIWP.
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być realizowane rzetelnie i z należytą starannością, zgodnie z etyką zawodową, przepisami prawa i normami, a także zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi standardami oraz musi uwzględniać wszelkie procedury i wytyczne branżowe oraz wytyczne producentów stosowanych materiałów.
7. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zostały zawarte we wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego SIWP.
Miejsce i termin składania ofert: 14. W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta (w przypadku konsorcjum - jego lidera) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Podpisaną ofertę w formie elektronicznej w formacie PDF należy przesłać na adres: gapr@gapr.pl
W tytule wiadomości należy podać: OFERTA W ODPOWIEDZI NA SIWP NR
GAPR-DPRJ/678/23/W. Nie otwierać do dnia 18 września 2023 r. do godz. 12:30
15. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 18 września 2023 r. do godz. 12:00.
16. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data (i godz.) wysłania jej (przesyłką kurierską, pocztową).
Otwarcie ofert:19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2023 r. o godz. 12.30.
Termin składania:2023-09-18
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2023 r. - grudzień 2023 r.
2. Przewidywana data podpisania Umowy: wrzesień 2023 r.
3. Data wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż do dnia 15 grudnia 2023 r.
Wadium:5 000,00 zł
Wymagania:2. Postępowanie ogłoszono na stronie internetowej: www.aapr.pl
3. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający ustala postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie jest dwuetapowe.
W pierwszym etapie Oferenci składają oferty pisemne.
W drugim etapie dopuszczeni Oferenci składają oferty ustne w toku licytacji.
5. Udział w przetargu jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją niniejszej Specyfikacji.
6. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami oraz Komunikatami Komisji Przetargowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego przetargu zamieszczonymi na stronie internetowej www.gapr.pl z późniejszymi ewentualnymi zmianami w terminie składania ofert zwana jest dalej SIWP.
7. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie dokumentowej (np. pisemnie, e-mailowo) -do terminu składania ofert.
UWAGA! Brak udziału Oferenta w wizji lokalnej nie stanowi podstawy do późniejszych roszczeń Oferenta co do zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu zamówienia, zarówno na etapie procedury przetargowej jak również na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nie uprawnia Oferenta do żadnych roszczeń związanych z nieprawidłowym wyliczeniem ilości i rodzaju robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający informuje, iż obliczenie ilości nakładów rzeczowych wymaganych do wykonania zamówienia leży w gestii Oferenta.
UWAGA: Niewłaściwe oszacowanie nakładów rzeczowych, które należy ponieść dla realizacji całości zamierzenia, obciąża Oferenta. Oferent nie będzie mógł wnieść żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania lub przeszacowania niezbędnych nakładów pracy i materiałów, w tym także roszczeń w zakresie ewentualnych prac dodatkowych.
4. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego ,,bez uwag", zgodnie z warunkami określonymi we wzorze Umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej, zawodowej oraz doświadczenia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Oferent udokumentuje, w postaci złożenia dokumentów (np. referencji, zaświadczeń lub umów wraz z protokołami) potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 2 (słownie: dwóch) robót budowlanych związanych z budową, przebudową, modernizacją lub remontem nawierzchni dróg lub parkingów z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 200 m2 każda wraz z odwodnieniem tych dróg /parkingów, przy czym jedna z nich musi być wykonana nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
UWAGA! Wykazanie inwestycji nie zakończonej wymaga udokumentowania należytego wykonania robót do dnia złożenia oferty (tj. przedłożenia referencji, zaświadczeń lub umowy wraz z częściowymi protokołami odbioru) w zakresie nie mniejszym niż opisany w ust. 1 pkt 1.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć Wykaz doświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWP wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków (np. referendami, zaświadczeniami lub umowami wraz z protokołami^).
Ostateczna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Oferenta dokumentów, wymienionych w rozdz. IV ust. 1 i zostanie dokonana według formuły: ,,spełnia" - ,,nie spełnia".
2. Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu konsorcjum. W przypadku realizacji umowy przez konsorcjum wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum (zwane dalej ,,konsorcjantami") ponoszą wobec Zamawiającego odpowiedzialność solidarną za wszystkie zobowiązania wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W stosunkach między Zamawiającym a konsorcjantami, konsorcjanci są reprezentowani przez Lidera konsorcjum wskazanego w umowie konsorcjum. Podział obowiązków między konsorcjantami i skoordynowanie ich prac jest wewnętrzną sprawą konsorcjantów. Żaden z konsorcjantów nie może powoływać się wobec Zamawiającego na jakiekolwiek okoliczności dotyczące stosunków między konsorcjantami lub zaistniałych między nimi zdarzeń.
Wymogi dopuszczenia do postępowania uznaje się za spełnione, jeżeli konsorcjanci łącznie spełnia warunki określone w rozdz. IV. ust. 1 SIWP.
3. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu oświadczenia i dokumenty podpisuje każdy członek Konsorcjum.
4. W przypadku, gdy Oferent w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć w ofercie informację formalną dotyczącą tych podmiotów, a także dokumenty - w szczególności oświadczenie tych podmiotów o ich zobowiązaniu się do oddania Oferentowi do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w których to oświadczeniach określa się w szczególności:
a. zakres dostępnych Oferentowi zasobów innego podmiotu,
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Oferenta, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, to, czy podmiot, na zdolnościach którego Oferent polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej, zawodowej oraz doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Oferent może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez Podwykonawców, w tym przypadku konieczne jest wskazanie przez Oferenta tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Oferent powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Oferent jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w stopniu nie mniejszym niż wskazany poprzedni Podwykonawca, na którego zasoby Oferent powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub zobowiązany jest wskazać innego Podwykonawcę spełniającego te warunki.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniężnej (przelew bankowy),
2) gwarancji bankowej,
3) gwarancji ubezpieczeniowej.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. ING BANK ŚLĄSKI S. A. PL 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: ,,Wadium - BPP Modernizacja
odpływów liniowych oraz murków oporowych przy wjeździe do doków"
oraz wskazać nazwę Oferenta. W przypadku konsorcjum należy dopisać ,,wpłata w imieniu konsorcjum" wraz ze wskazaniem nazw konsorcjantów.
3. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty poprzez złożenie oryginału dokumentu gwarancji.
4. W przypadku wniesienia wadium przez konsorcjum w formach wskazanych w ust. 2 pkt. 2 lub 3 z treści wadium powinno wynikać, iż zabezpiecza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6. Za skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie (tj. przed upływem terminu do składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja powinna zostać udzielona na pełny okres związania ofertą.
8. Gwarancje bankowa i ubezpieczeniowa muszą być bezwarunkowe i nieodwoływane. W przypadku wątpliwości treść gwarancji należy przesłać do akceptacji Zamawiającego.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
10. Zamawiający zwraca wadium w wysokości nominalnej wszystkim Oferentom niezwłocznie po unieważnieniu postępowania lub zawarciu Umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w wysokości nominalnej na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium:
o jeżeli Oferent, którego oferta została dopuszczona do licytacji, o której mowa w rozdz. IX ust. 2, nie wziął udziału w licytacji lub
o Oferentom, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, jeżeli podczas licytacji nie dokonano przynajmniej jednego postąpienia,
o jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisał Umowy zgodnej z jej wzorem i na warunkach określonych w ofercie; przez niepodpisanie Umowy należy rozumieć także dwukrotne nieusprawiedliwione niestawiennictwo Oferenta w wyznaczonym terminie i miejscu, celem podpisania umowy przez Strony lub nie podpisanie Umowy na wezwanie Zamawiającego,
o jeżeli zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta,
o jeżeli Oferent, z którym podpisana została Umowa nie wniósł przewidzianego umową zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferent powinien dostarczyć Ofertę, tj. komplet nw. dokumentów:
1) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWP;
2) wypełniony Wykaz doświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWP wraz z dokumentami (np. referencje, zaświadczenia, umowy wraz z protokołami) potwierdzającymi należyte wykonanie robót wykazanych w wykazie;
3) Klauzula informacyjna, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWP;
4) właściwe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
5) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, których wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWP (jeśli dotyczy);
6) dowód wpłaty wadium w formie pieniężnej lub oryginał gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
2. Oferenci muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści SIWP.
3. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt od 1 do 4 muszą zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta. Jeżeli uprawnienie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego Oferenta, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę.
4. Dokumenty wskazane w ust. 1 pkt. 1 do 6 składane są w oryginale, chyba że wprost wskazano tam możliwość przedkładania uwierzytelnionych kopii.
5. Poświadczenia innych dokumentów za zgodność z oryginałem (jeżeli SIWP przewiduje możliwość składania dokumentów w takiej formie) dokonuje odpowiednio Oferent, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Oferent lub Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, w imieniu którego jest dokonywane.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem złożenia ofert. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Oferenta skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Oferenta.
10. W przypadku ofert składanych przez Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na ,,Oferenta" w miejscu ,,nazwa i adres Oferenta" należy wpisać dane dotyczące Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą czytelną techniką, w wersji papierowej lub elektronicznej.
12. W przypadku składania oferty w wersji papierowej wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona zaparafowana lub podpisana własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta (w przypadku konsorcjum - jego lidera).
13. Podpisaną ofertę w formie papierowej należy złożyć (osobiście lub przesyłką kurierską / pocztową) w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
Na kopercie z ofertą należy podać:
OFERTA W ODPOWIEDZI NA SIWP NR GAPR - DPRJ/ 678 / 23 /W
DOT. ZADANIA ,,BYTOMSKI PARK PRZEMYSŁOWY - MODERNIZACJA ODPŁYWÓW LINIOWYCH ORAZ MURKÓW OPOROWYCH PRZY WJEŹDZIE DO DOKÓW"
Nie otwierać przed dniem 18 września 2023 r. do godz. 12:30
17. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
18. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający i Oferent mogą na piśmie, pod rygorem nieważności, przedłużyć termin związania ofertą.
21. W przypadku ofert składanych przez Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na ,,Oferenta" w miejscu ,,nazwa i adres Oferenta" należy wpisać dane dotyczące Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY RYCZAŁTOWEJ
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy.
5. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego, która zostanie wskazana w Umowie będzie niezmienna do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń o podwyższenie ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji Umowy ani po jej zakończeniu.
6. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem opłat i podatków, związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu zamówienia i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli świadczeń tych nie wymieniono wprost w SIWP, w tym kosztów zakupu materiałów, robocizny, transportu, zaplecza, kosztów ogólnych budowy w zakresie realizowanych robót oraz kosztów porządkowania w zakresie realizowanych robót, kosztów związanych z klasyfikacją, zabezpieczeniem lub utylizacją odpadów, a także kosztów uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień oraz ponoszonych kosztów ich spełnienia i realizacji.
Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają Oferenta.
7. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowej ceny ryczałtowej odpowiada wyłącznie Oferent.
8. Obowiązującą podstawą do wyceny wartości robót budowlanych i dostaw jest SIWP.
9. Zapłata umówionego wynagrodzenia nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.
5) Na zakończenie licytacji zostanie utworzona lista rankingowa.
IX. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Ocena formalna
1) Otwarcie ofert oraz formalna ocena ofert ma charakter niejawny i zostanie dokonana przez powołaną do tego celu Komisję Przetargową.
2) W toku formalnej oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia drogą elektroniczną Oferenta, którego to dotyczy. Oferent jest zobowiązany do udzjelenia wyjaśnień w terminie wskazanym w zawiadomieniu. Niedopuszczalne jest prowadzenie na tym etapie między Zamawiającym a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany w jej treści.
3) W wypadku udzjelenia przez Oferenta w odpowiedzi informacji niepełnej lub pominięcie któregokolwiek z pytań Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia oferty. Z tytułu odrzucenia nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.
4) Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w SIWP poprzez żądanie dostarczenia w określonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również w zakresie udokumentowania treści załączników. W wypadku odmowy przekazania dokumentacji, niepełnego przedstawienia dokumentacji lub opóźnienia w jej dostarczeniu, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia oferty. Z tytułu odrzucenia nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.
5) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia skutecznego zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. Brak zgody musi zostać wyrażony na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail (wówczas termin 2 [słownie: dwóch] dni uznany będzie za zachowany, jeżeli w tym okresie oświadczenie Oferenta wpłynie do Zamawiającego).
6) Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego poprawienia przez Oferenta błędów formalnych, które ujawnione zostały w toku oceny formalnej przez Komisję Przetargową, dotyczących niezgodności pomiędzy złożonymi dokumentami, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7) Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu Komisję Przetargową jest ostateczna, a Oferentom nie przysługuje prawo odwołania.
8) Oferty ocenione przez Komisję Przetargową pozytywnie pod względem formalnym zostaną dopuszczone do licytacji, o której mowa w ust. 2.
2. Licytacja
1) Jawne posiedzenie Komisji Przetargowej zostanie przeprowadzone w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Komunikacie zamieszczonym na stronie www.qapr.pl.
2) W trakcie jawnego posiedzenia Komisji Przetargowej po podaniu, cen wszystkich dopuszczonych ofert, odbędzie się licytacja ,,w dół" z kwotą wywoławczą, którą będzie kwota netto z dopuszczonej oferty z najniższą ceną.
3) Na licytacje mata obowiązek stawienia się wszyscy Oferenci dopuszczeni zgodnie z ust. 1 pkt 8 powyżej, którzy winni być reprezentowani przez osoby prawnie do tego umocowane.
W przypadku niestawienia się na licytacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub w przypadku stawienia się osób bez wykazania prawnego umocowania do reprezentowania Oferenta, wadium takiego Oferenta przepada na rzecz Zamawiającego.
4) Minimalne postąpienie będzie wynosić 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty netto.
5) Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która w wyniku przeprowadzonej licytacji zdobyła najwyższą liczbę punktów, tj. zawierająca najniższą cenę.
6) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że została złożona więcej niż jedna oferta o takiej samej najniższej cenie, a żaden z Oferentów nie dokona podczas licytacji przynajmniej jednego postąpienia, wadium każdego z Oferentów, którzy złożyli oferty o najniższej cenie przepada na rzecz Zamawiającego.
7) Od wyniku licytacji nie przysługuje prawo odwołania.
8) Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.
9) Wynik licytacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku braku zatwierdzenia przetarg nie zostanie rozstrzygnięty.
X. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza:
1) Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację, wdrożono postępowanie restrukturyzacyjne lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Oferentów, którzy nie są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) Oferentów, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym Oferentów, którzy nie przedstawili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów zgodnie z wymogiem Zamawiającego zawartym w SIWP lub przedstawione dokumenty i oświadczenia nie potwierdzają spełniania wymagań Zamawiającego;
4) Oferentów, którzy nie wnieśli wadium w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub na przedłużony okres związania ofertą;
5) Oferentów, którzy złożyli ofertę niekompletną, tj. nie przedłożyli któregokolwiek z dokumentów wskazanych w rozdz. VI ust. 1 SIWP;
6) Oferentów, którzy przedstawili Zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, a mających lub mogących mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym;
7) Oferentów, którzy w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia skutecznego doręczenia zawiadomienia odmówili zgody na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt 5 SIWP;
8) Oferentów, którzy w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu nie poprawili lub nie wyrazili zgody na poprawienie błędów, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt 6 SIWP;
9) Oferentów, którzy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożyli wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
10) Oferentów, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Oferentów w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, przy czym nie dotyczy to czynności podejmowanych w toku rozpoznania rynku.
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Oferenta o wykluczeniu z postępowania, podając uzasadnienie.
3. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XI. KRYTERIA ODRZUCENIA OFERTY
1. Zamawiający odrzuca ofertę:
1) jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWP i nie jest możliwe poprawienie przez Zamawiającego niezgodności, w szczególności została złożona oferta niekompletna, wariantowa, częściowa lub na formularzu, którego treść nie jest zgodna z treścią formularza załączonego do niniejszego SIWP;
2) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) jeżeli została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) jeżeli Oferent nie udzieli wyjaśnień, udzieli w odpowiedzi informacji niepełnej lub pominie którekolwiek z pytań Zamawiającego;
6) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o odrzuceniu oferty Oferenta, podając uzasadnienie.
XII. ZAWARCIE UMOWY
1. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru Umowy przez Oferenta.
2. Oferent, który wygrał licytację, jest zobowiązany do:
1) dostarczenia kopii umowy konsorcjum, przed podpisaniem Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (jeśli dotyczy),
2) podpisania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Umowy której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego SIWP.
3) dostarczenia kopii umów z podwykonawcami, na zasoby których powoływał się w Ofercie (jeśli dotyczy),
4) wniesienia należytego zabezpieczenia umowy, o którym mowa w § 11 umowy w terminie określonym w umowie,
5) przedłożenia kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy/ umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodami opłacenia składek w terminie określonym w § 11 Umowy.
XIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować w formie pisemnej na adres:
gapr@gapr.pl
2. Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów, które wpłynęły nie później niż do dnia 13 września 2023 r. do godz. 12:00 (dotyczące treści SIWP) w formie komunikatów ogłoszonych na stronie internetowej www.aapr.pl. Odpowiedzi na zapytania Oferentów zostaną udzielone w formie komunikatów publikowanych na stronie www.gapr.pl.
XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, zwłaszcza jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) nie wpłynie żadna oferta,
2) wszystkie oferty, które wpłyną w danym postępowaniu okażą się wadliwe i nie będzie można usunąć ich wad,
3) w toku postępowania ujawniona zostanie niemożliwa do usunięcia wada postępowania, uniemożliwiająca zawarcie Umowy,
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
3. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych powyżej. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich przysługujących im ewentualnie roszczeń.
XV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści SIWP przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści SIWP zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gapr.pl. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
2. Oferent winien zapoznać się z całością dokumentacji dotyczącej SIWP.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
5. Adres e-mail oraz nr telefonu wskazany przez Oferenta w ofercie są obowiązującymi w komunikacji pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
6. Adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w SIWP gapr@gapr.pl jest adresem obowiązującym w komunikacji pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
Kontakt:Dane kontaktowe:
Adres: ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice Tel. (32) 33 93 110 e-mail: gapr@gapr.pl
Numer dokumentu:GAPR - DPRJ / 678 / 23 / W
Źródło: Internet i własne
Załączniki: