Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-06-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót czerpalnych
Organizator:Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 583553333, Faks: +48 586217231
E-mail:
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót czerpalnych na torze podejściowym do Portu Władysławowo

Numer referencyjny: ZP-ASc-3800-24/18
II.1.2)Główny kod CPV
45247120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego robotach podczyszczeniowych na torze wodnym podejściowym do Portu we Władysławowie. Planowane roboty podczyszczeniowe będą wykonywane na torze o długości ok 765 mb, szacowana objętość urobku wynosi ok.16 608,16 m3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, który wraz z dokumentacją techniczną stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga przy konstrukcjach hydrotechnicznych zastosowania pogłębiarek chwytakowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.6.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 101, poz. 645).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63721300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tor podejściowy do portu Władysławowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego robotach podczyszczeniowych na torze wodnym podejściowym do Portu we Władysławowie. Planowane roboty podczyszczeniowe będą wykonywane na torze o długości ok 765 mb, szacowana objętość urobku wynosi ok.16 608,16 m3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, który wraz z dokumentacją techniczną stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga przy konstrukcjach hydrotechnicznych zastosowania pogłębiarek chwytakowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.6.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 101, poz. 645).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45247120-7 Drogi wodne z wyjątkiem kanałów; 63721300-2 Usługi w zakresie obsługi dróg wodnych

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 9 ust. 1 wzoru Umowy, tj. wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonujących czynności związane z obsługą jednostek pływających, koparek i spychaczy, wykonujących dokumentacje przedrobocze i powykonawcze oraz osoby nadzorujące.

a) sposób dokumentowania zatrudnienia określono w § 9 ust. 2 umowy

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone w § 9 ust. 2 wzoru Umowy

c) sankcje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań zostały określone w § 9 ust. 3 wzoru umowy

9. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być niższa niż całkowita wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Tolerancja bagrownicza / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umgdy.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2018
Czas lokalny: 09:45
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 18/06/2018 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. 39.
Termin składania:2018-06-18
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tor podejściowy do portu Władysławowo.
Wadium:15 000,00 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Kontakt:Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Schroeder
Tel.: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Faks: +48 586217231
Kod NUTS: PL633
Numer dokumentu:235662-2018, ZP-ASc-3800-24/18
Źródło: Internet i własne - TED - 01/06/2018 S103
Załączniki:
2018-06-15 15:46
Zmiana terminu

Usługi - 257876-2018

Zobacz pierwsze ogłoszenie
Wyświetl poprzednie ogłoszenie
22/63
Przejdź do następnego ogłoszenia
Wyświetl ostatnie ogłoszenie

Język oryginałuDaneDokumenty powiązane

15/06/2018 S113 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.II.VI.VII.

Polska-Gdynia: Drogi wodne, z wyjątkiem kanałów

2018/S 113-257876

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 103-235662)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Schroeder
Tel.: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Faks: +48 586217231
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umgdy.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót czerpalnych na torze podejściowym do Portu Władysławowo

Numer referencyjny: ZP-ASc-3800-24/18
II.1.2)Główny kod CPV
45247120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego robotach podczyszczeniowych na torze wodnym podejściowym do Portu we Władysławowie. Planowane roboty podczyszczeniowe będą wykonywane na torze o długości ok 765 mb, szacowana objętość urobku wynosi ok.16 608,16 m3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, który wraz z dokumentacją techniczną stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga przy konstrukcjach hydrotechnicznych zastosowania pogłębiarek chwytakowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.6.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. nr 101, poz. 645).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 103-235662

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/06/2018
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 18/06/2018
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/06/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/06/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: