Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-05-16
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót dekarsko-blacharskich na dachu budynku mieszkalnego
Organizator:Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
Adres: ul. Jana Pawła II 16, 78-320 Połczyn-Zdrój
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. świdwiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 94 36 62 737, Fax 94-3662737
E-mail:
Opis:Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w związku z planowaną inwestycją zaprasza do złożenia oferty na: ,,Wykonanie robót dekarsko-blacharskich na dachu budynku mieszkalnego, położonego przy Ul. Plac 1000-lecia 5 w Połczynie-Zdroju".
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dekarsko-blacharskich (okap oraz konserwacja pokrycia dachowego) na dachu budynku mieszkalnego, położonego przy Ul. Plac 1000-lecia 5 w Połczynie-Zdroju.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31-05-2022 r. do godz. 11;00
9. Sposób przygotowania oferty - ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie:
9.1. Pisemnej złożonej osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie siedziby Zamawiającego
9.2. lub w formie elektronicznej w postaci skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów przesłanych pocztą e-mail na adres sekretariat@ppkpolczyn.pl
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 31 -05-2022 r. po godz. 11;30
Termin składania:2022-05-31
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 31-08-2022 r.
Wymagania:3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru całego przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzonego protokołem.
5. Przy wyborze oferty zostanie zastosowane kryterium ceny - 100% cena.
7. Termin płatności wynosi 30 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę za wykonaną usługę na podstawie protokołu odbioru.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
Kontakt:8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest Pani Beata Brzezińska, e-mail: b.brzezinska@ppkpolczyn.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: