Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót i materiałów budowlanych - budowa hali produkcyjnej
Organizator:MAXFORM S.C. Chojnowski i Czartoryska-Chojnowska
Adres: Tczewska 1, 83-031 Łęgowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. gdański
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 730900973
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe na wykonanie robót i materiałów budowlanych - budowa hali produkcyjnej na potrzeby projektu firmy MAXFORM S.C. Chojnowski i Czartoryska-Chojnowska na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót i materiałów budowlanych - budowa hali produkcyjnej na podstawie dokumentacji budowlanej, która jest dostępna pod linkiem: http://maxform.pl/hala_kolnik.zip
Inwestycja zostanie zlokalizowana na działce nr 42/54 w miejscowości Kolnik, gm. Pszczółki
Każdy z potencjalnych wykonawców ma możliwość zapoznania się z aktualnym stanem działki.
Planowana powierzchnia użytkowa wynosi 1.316,16 m2, z czego:
Parter - 1.142,90 m2
Piętro - 173,26 m2
Budowa hali przewiduje:
- Część produkcyjno - magazynową, tj. pow. przeznaczona pod procesy produkcyjne oraz magazyn surowca;
- Magazyn produktu końcowego;
- Część biurową i socjalną.
Cel zamówienia
Wykonanie robót i materiałów budowlanych - budowa hali produkcyjnej na potrzeby projektu firmy MAXFORM S.C. Chojnowski i Czartoryska-Chojnowska na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót i materiałów budowlanych - budowa hali produkcyjnej na podstawie dokumentacji budowlanej, która jest dostępna pod linkiem: http://maxform.pl/hala_kolnik.zip
Inwestycja zostanie zlokalizowana na działce nr 42/54 w miejscowości Kolnik, gm. Pszczółki
Każdy z potencjalnych wykonawców ma możliwość zapoznania się z aktualnym stanem działki.
Planowana powierzchnia użytkowa wynosi 1.316,16 m2, z czego:
Parter - 1.142,90 m2
Piętro - 173,26 m2
Budowa hali przewiduje:
- Część produkcyjno - magazynową, tj. pow. przeznaczona pod procesy produkcyjne oraz magazyn surowca;
- Magazyn produktu końcowego;
- Część biurową i socjalną.
Zamawiający jest w trakcie uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę uwzględniającego zmiany w wentylacji (dokumentacja stanowiąca załącznik do zapytania ofertowego jest już zaktualizowana w tym zakresie).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III Zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 05-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1).
2. Wartość ceny musi zostać przedstawiona w jednostkach pieniężnych jako wartość netto oraz wartość brutto.
3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej oraz zapytania ofertowego. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie, na który Oferent składa ofertę, niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione w przekazanych pomocniczo przedmiarach, czy też zostały w nich pominięte.
4. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu 05.07.2019 r.
5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2019 roku do godziny 14:00
osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową, lub drogą elektroniczną na adres: kamil.rusztyn@maxform.pl
6. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Oferta musi być ważna minimum do 30.09.2020r. W razie niewskazania terminu ważności oferty lub wskazania terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY".
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
11. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
12. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanu podpisanej oferty wysłanego drogą e-mail.
13. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
14. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
15. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące.
Termin składania:2019-07-05
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Kolnik
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Planowany termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia, nie później niż w ciągu 60 dni od podpisania umowy, natomiast termin zakończenia przedmiotu zamówienia w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.
2. Za termin zakończenia realizacji umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu końcowego, zakładając, że Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokona czynności odbiorowych i sporządzi protokół (czas czynności odbiorowych może zostać wydłużony, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne).
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami działu XII niniejszego zapytania ofertowego.
4. Strony postanawiają że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:
a) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,
b) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiot zamówienia uzna roboty budowlane polegające na budowie hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną o powierzchni minimum 800 m2 (załącznik nr 2 niniejszego zapytania) wraz z dostarczeniem dowodów potwierdzających, że roboty budowlane, wskazane w w/w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Potencjał techniczny
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy w formularzu oferty, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:
a) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i minimum 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.
b) osoby, które będą pełnić funkcję kierownika robót posiadające minimum trzyletnie doświadczenie od dnia uzyskania uprawnień budowlanych oraz posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności:
o instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
o instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadać będzie aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
Dodatkowe warunki
1. Celem postępowania jest wybór Wykonawcy, który wykona roboty budowlane polegające na wykonaniu robót i materiałów budowlanych - budowa hali produkcyjnej na potrzeby projektu firmy MAXFORM S.C. Chojnowski i Czartoryska-Chojnowska w ramach projektu nr POIR.03.02.02-00-1119/17 pod nazwą Wdrożenie nowej technologii produkcji opakowań termoformowalnych, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju MR/H 2014-2020/23(3)07/2017, obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2017 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej ,,Wytycznymi Ministra Rozwoju".
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego jak również Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
6. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami będą publikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
11. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 27.06.2019, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Formularza oferty oraz zgodnie z procedurami zawartymi w warunkach umowy.
pkt. 13 i 14 w zamówieniach uzupełniających
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
W umowie zawieranej przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą zostaną zawarte m.in. następujące zapisy:
a) przewidujące procedurę odbioru przedmiotu umowy;
b) zastrzegające kary umowne m.in. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (0,2% za każdy dzień), w usunięciu stwierdzonych wad i usterek, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę; Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie kar zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy;
c) umożliwiające odstąpienie od umowy w określonych przypadkach;
d) regulujące zasady udzielonej przez Wykonawcę gwarancji;
e) opisujące procedurę przekazania części robót podwykonawcom;
f) przewidywane są płatności częściowe na podstawie harmonogramu uzgodnionego z wybranym wykonawcą za etapy wykonanych prac; nie przewidujemy płatności zaliczkowych;
g) W przypadku udzielenia zamówienia dotyczącego realizacji części przedmiotu Umowy, podmiotom trzecim, w tym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w zakresie co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych, Wykonawca, Podwykonawcy i dalszy Podwykonawca obowiązani będą do przedstawienia, na żądanie uprawnionych instytucji dokumentów związanych z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez wszystkie zaangażowane podmioty na realizację prac objętych przedmiotem Umowy. Powyższe dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać zakres wykonanych prac oraz koszty ich wykonania, w tym koszty wszelkich marż występujących w umowach zawartych z Wykonawcami i Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
c. wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt.1,
2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane i jednocześnie jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
e. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
f. wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
g. konieczność zrealizowania projektu o dofinasowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
h. konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku konieczności realizacji dodatkowych lub uzupełniających robót budowlanych, nieobjętych umową, jeżeli stały się niezbędne albo zaistnienia sytuacji skutkującej brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
i. konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkującej brakiem możliwości zakończenia robót budowlanych w wyznaczonym terminie,
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
j. konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to ma lub będzie miało wpływ na wykonanie robót budowlanych, w następujących przypadkach:
- zawieszenia prowadzenia robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
- siły wyższej, klęski żywiołowej;
k. jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez Zamawiającego lub dające się przypisać Zamawiającemu bądź innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy.
l. wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania przez Zamawiającego robót budowlanych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
m. wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji,
w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji / pozwoleń, etc. przez te organy;
n. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zamawiający żąda dostarczenia wraz z Ofertą następujących dokumentów:
a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2),
b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3),
c. wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik 4),
d. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
e. kosztorys ofertowy (przygotowany na podstawie dostarczonych przedmiarów robót dla wszystkich branż zawierający następujące kolumny minimum) - wraz z wypełnioną tabelą stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego:
LP Opis robót Jednostka miary Ilość wg przedmiaru Ilość wg Wykonawcy Cena jednostkowa netto Wartość netto Uwagi
Zamówienia uzupełniające
13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, w wysokości nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia stały się niezbędne, są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, oraz o ile zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego i zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu pisemnej wyceny dodatkowego zamówienia.
14. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, nieprzekraczających 20 % wartości realizowanego zamówienia, o ile konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu pisemnej wyceny uzupełniającego zamówienia.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:
KRYTERIUM WAGA (pkt)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO 90
OKRES GWARANCJI 10
a) ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO - PC
Punktacja za łączną wartość netto będzie obliczana na podstawie wzoru:
Cn x 90 Pc - otrzymane punkty
Pc = Cn - łączna wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb Cb - łączna wartość netto badanej Oferty
Oferta za kryterium ,,Łączna wartość netto" może otrzymać maksymalnie 90 pkt.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania ceny z każdym Wykonawcą, który złoży ważną ofertę.
b) OKRES GWARANCJI - PG
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji Przedmiotu zamówienia w liczbie miesięcy).
W ramach kryterium ,,okres gwarancji" oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Lp. Okres gwarancji
w liczbie miesięcy Liczba przyznanych punktów
1 120 10
2 108 8
3 96 6
4 84 4
5 72 2
6 60 0
W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 60 miesięcy.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji" może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH ZSUMOWANIU WG WZORU: P = PC + PG.
Wykluczenia
1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MAXFORM S.C. CHOJNOWSKI I CZARTORYSKA-CHOJNOWSKA
Adres
83-031 Łęgowo
pomorskie , gdański
Numer telefonu
583025199
Fax
583025199
NIP
5832981442
Tytuł projektu
WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI OPAKOWAŃ TERMOFORMOWALNYCH
Numer projektu
POIR.03.02.02-00-1119/17-01
Inne źródła finansowania
Wykonanie robót i materiałów budowlanych - budowa hali produkcyjnej na potrzeby projektu firmy MAXFORM S.C. Chojnowski i Czartoryska-Chojnowska na potrzeby projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2
Załączniki

Załącznik_nr5_Tabela zbiorcza elementów
Załączniki_edytowalne_18062019
Zapytanie_ofertowe_18062019

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kamil Rusztyn
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 730900973
Kod CPV:45213200-5
Numer dokumentu:1191293
Źródło: Internet i własne
Załączniki: