Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót malarskich
Organizator:Uniwersytet Śląski w Katowicach
Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (32) 32 359 97 06
Opis:wykonanie robót malarskich w auli, na klatkach schodowych za i przed aulą, na klatce schodowej I piętra I na korytarzu parteru w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzjelenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.
Miejsce i termin składania ofert: [) Ofertę należy złożyć w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej, Sekcja Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Remontów, Katowice, ul. Bankowa 14, pokój nr 408 w terminie do dnia 14.08.2018r. do godz. 11:00
Otwarcie ofert:2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.20l8r. o godz. 11:30 w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej, Katowice, ul. Bankowa 14
Termin składania:2018-08-14
Miejsce i termin realizacji:1) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 26.09.20 E 8r.
Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2) Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Pedagogiki i Psychologii przy ul. Grażyńskiego 53, Katowice
Wymagania:3) Termin gwarancji: 24 miesiące na roboty budowlane
4) Pozostałe realizacji zamówienia: Wynagrodzenie kosztorysowe,
- Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do mediów (woda i prąd) dla potrzeb realizacji przedmiotowej umowy. Wykonawca nie ujmie tych kosztów w cenie oferty.
5) Warunki płatności:
14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego robót bez uwag; rozliczenie w PLN.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Wykonawca wskaże osobę do koordynowania robot budowlanych przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Złożenie prawidłowo sporządzonego kosztorysu ofertowego w formie szczegółowej.
6, Opis kryteriów oceny ofert.
Kryterium -- Cena. Waga kryterium -- 100 %.
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu
2) Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr I do niniejszego ogłoszenia.
3) Oferta powinna zawierać informacje na temat:
- Wartości netto i brutto oferty,
- Sposobu realizacji przedmiotu zamówienia tzn. samodzielnej czy przy udziale podwykonawców, w zakresie robót budowlanych,
4) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) - należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
6) Oferta wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
7) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej:
Nazwa i adres Wykonawcy
Zamówienie nr D1MB.R.28.RB.2018
,, Roboty malarskie w auli, na klatkach schodowych za i przed aulą, na klatce schodowej I piętra i na korytarzu parteru - Budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Grażyńskiego
53 w Katowicach"
Nie otwierać przed dniem I4.08.20l8r, godz. 11:30
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cena podana w ofercie powinna stanowić sumą kwot wszystkich elementów składających się na koszt realizacji przedmiot zamówienia.
2) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. ,,5" na 3. miejscu po przecinku - zaokrąglenie w górę, a poniżej ,,5" - zaokrąglenie w dół.
3) Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
4) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania umowy.
5) Cena winna być wyrażona w PLN, w PLN będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.
6) Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia.
10. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców występujących wspólnie ww. dokument składa każdy z wykonawców).
2. Oświadczenie wykonawcy, że:
1) Nie podlega wykluczeniu;
2) Spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Kosztorys ofertowy w formie szczegółowej sporządzony w oparciu o przedmiar robót i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności R, M, S, Kp, Zysk) oraz cenę oferty,
11. Warunki zmiany zawartej umowy. ^
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy wyłącznie w formie pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.
Kontakt:osoby upoważnione do kontaktu: Dział inwestycji i Infrastruktury Budowlanej
1) I. Leszek Wojdyła, inspektor nadzoru inwestorskiego (branża budowlana) DlilB/SNI, tel. (32) 359 14 44, e -mail: leszek.wojdyia@iJs.edu.pl.
2) Karolina Mróz, referent DliiB/SPiRMR, tei. (32) 359 21 21, e-mail: karolina.mroz(q)us.edu.pl oraz
Krzysztof Makuch, Kierownik Działu Wydziału Pedagogiki i Psychologii - tel. (32) 32 359 97 06
e - mail: krzysztof.makuch@us.edu.pl
Kod CPV:45 00 00 00 - 7, 45 26 21 00 -- 2, 45 44 21 90-5, 45 44 21 00-8, 45 45 00 00 -- 6, 45 45 30 00 -- 7
Numer dokumentu:DlilB.R.28.RB.20iO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: