Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-06-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót ogólnobudowlanych w gabinecie profesora, sekretariacie oraz gabinecie rezydentów
Organizator:Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 91 425-3002 fax: 91 425-3001, (091) 425-30-06, (091) 425-30-02
E-mail:
Opis:Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie przy Ul. Unii Lubelskiej 1, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z późniejszymi zmianami), zaprasza do złożenia oferty cenowej na następujące zadanie:
,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych w gabinecie profesora, sekretariacie oraz gabinecie rezydentów Kliniki Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu na II piętrze budynku głównego skrzydła D."
I. PRZEDMIOT ZADANIA:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w gabinecie profesora, sekretariacie oraz gabinecie rezydentów Kliniki Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu na II piętrze budynku głównego skrzydła D.
II.ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:
Szczegółowy zakres prac przedstawiony jest w ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót remontowych stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz przedmiarze prac. Dla pełnego rozeznania wykonania zakresu prac wymagana jest wizja lokalna z potwierdzeniem przez pracownika DT.
Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień 01.07.2021r. o godz. 09 00. Na początek spotkania zapraszamy do Działu Technicznego pok. 2.3 I piętro.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 05.07.2021 r. do godz. 3 0 00 w Dziale Technicznym Szpitala pok. 2.3 I p. Ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin lub elektronicznie na adres w.michalski@spsk1.szn.pl lub s.kluba@spsk1.szn.pl w tym samym terminie. Kontakt: Dział Techniczny - Wiesław Michalski tel. 091 425 3052 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania oraz do nie wybierania żadnej z ofert bez podania przyczyny.
Termin składania:2021-07-05
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Realizacja zadania w nieprzekraczalnym terminie 65 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania obiektu.
Wymagania:1. Zadanie realizowane będzie w oparciu o umowę, której projekt dołączono do ogłoszenia.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
3. Kryterium oceny ofert stanowi cena 100 %
4. Do oferty dołączyć potwierdzenie na piśmie przez pracownika DT SPSK Nr 1 PUM, dokonania wizji lokalnej. Brak wizji lokalnej oraz potwierdzenia, będzie podstawą do odrzucenia oferty.
5. Do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu
o specyfikację ogólną wykonania robót stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, przedmiar i wizję lokalną. 6. Wymagany, potwierdzony okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.
2. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury z podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
Uwagi:Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu talach danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof, Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z siedzibą: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
Dane kontaktowe:
-kontakt listowny na adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
- kontakt telefoniczny: 91 425 30 00
- kontakt e-mail: szpital@spsk1.szn.pl
? inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest Pani/Pani:
-Danuta Próchenko. Dane do kontaktu:
listownie: SPSK NR 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-255 Szczecin adres e-mail:iod@spsk1.szn.pl telefon: 91 4253077
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na:
,,Wykonanie robót ogólnobudowlanych w gabinecie profesora, sekretariacie oraz gabinecie rezydentów Kliniki Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu na II piętrze budynku głównego skrzydła D."
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas wynikający ze stosownych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
-- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychf;
-- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
-- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
-- w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej tub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: