Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-21
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót polegających na utwardzeniu wydeptu
Organizator:Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Adres: Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 17 748-37-44 fax.: +4817 748-19-28, (17) 748 37 41.
E-mail:
Opis:Wykonanie robót polegających na utwardzeniu wydeptu od siłowni plenerowej dla seniorów w kierunku bloku nr 11 przy ul. Kustronia w ramach zadania: " Plac zabaw, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kustronia ".
Gmina Miasto Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zaprasza do złożenia
oferty w wersji papierowej na wykonanie robót polegających na utwardzeniu wydeptu od
siłowni plenerowej dla seniorów w kierunku bloku nr 11 przy ul. Kustronia w ramach
zadania: ,,Plac zabaw, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy
ul. Kustronia".
Opis przedmiotu zamówienia:
W zakres robót wchodzi wykonanie utwardzeniu wydeptu od siłowni plenerowej dla
seniorów w kierunku bloku nr 11 przy ul. Kustronia w ramach zadania: ,,Plac zabaw,
zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kustronia".
Zakres robót zawiera przedmiar robót.
Lokalizacja zadania przedstawiona jest na dołączonej kopii mapy.
Z uwagi na położenie remontowanych ciągów na terenach zieleni miejskiej, należy
dostosować środki transportu do istniejących warunków dojazdu oraz uzyskać pozwolenie na
przejazd po drogach osiedlowych w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie.
Wykonawca wykona zamówienie z materiałów, które winny spełniać wymagania przepisów
dotyczących wyrobów budowlanych.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: do 28.10.2019 r. do godz. 15:30.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze ,,Treść oferty" w siedzibie Zarządu Zieleni
Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów w terminie do 28 października
2019 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania: ,,Plac zabaw, zagospodarowanie
terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kustronia".
Termin składania:2019-10-28
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1) rozpoczęcie: dzień przekazania terenu robót,
2) wykonanie umowy: do 29 listopada 2019 r.
Wymagania:Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie.
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy
sporządzony na podstawie przedmiaru robót zawierający ceny netto i brutto. Cena
jednostkowa netto danej pozycji kosztorysowej po wanna obejmować wszystkie koszty
i opiaty związane z wykonaniem danej pozycji tj. wszelkie materiały, robociznę, sprzęt,
dostawy, badania, pomiary, koszt pozwoleń na wjazd lub przejazd oraz inne niezbędne
roboty.
W ofercie należy podać cenę netto, wartość podatku VAT i cenę brutto.
Cena brutto jest ceną oferty.
Termin płatności faktury: do 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowość jej wystawienia.
Warunki udziału:
Doświadczenie:
Wykonawca ma wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej jedno zadanie w zakres którego wchodziło wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej o powierzchni minimum 40 m2.
Potencjał Kadrowy:
Wykonawca ma wykazać, że dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika
robót posiadającego przynajmniej:
a) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej,
b) doświadczenie zawodowe - wykazanie się kierowaniem co najmniej jednym
zadaniem w zakres którego wchodziło wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
c) aktualne członkostwo w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego.
Obowiązki Wykonawcy: określa wzór umowy
Termin związania z ofertą: 30 dni,
Ofertę proszę przygotow ać zgodnie z dołączonym wzorem ,,Treść oferty".
Do oferty należy dołączyć:
1) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem - załącznik nr 6,
2) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy w' zakresie wskazanym
powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość ich wykonania
(oświadczenie o wykonaniu zadania pod nazwą.... w zakres którego wchodziło wykonanie....,
poświadczenia od zamawiającego),
3) dokumenty potwierdzające doświadczenie i uprawnienia kierownika robót
(oświadczenie o kierowaniu zadaniem pod nazwą.... w zakres którego wchodziło
wykonanie...., oświadczenie o posiadanych uprawnieniach),
4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
UWAGA!
Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty Wykonawcy, który
z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał, albo nienależycie wykonał
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Gminy
Miasta Rzeszów.
Kryterium wyboru oferty - 100 % cena:
Wybrany zostanie Wykonawca, który wykaże się posiadaną niezbędną wiedzą
i doświadczeniem, dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, złoży
wymagane zapytaniem dokumenty oraz którego oferta będzie przedstawiać najniższą cenę
w stosunku do złożonych ofert.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Franciszek Lach, tel.: (17) 748 37 41.
Numer dokumentu:ZM.401.3.1.2019.FL
Źródło: Internet i własne
Załączniki: